Pyhät kirjoitukset
Jaakob 4


Luku 4

Kaikki profeetat ovat palvelleet Isää Kristuksen nimessä. Se, että Abraham oli valmis uhraamaan Iisakin, oli vertauskuva Jumalasta ja hänen Ainosyntyisestään. Ihmisten tulee tehdä sovinto Jumalan kanssa sovituksen kautta. Juutalaiset hylkäävät peruskiven. Noin 544–421 eKr.

1 Nyt, katso, tapahtui, että minä, Jaakob, olin opettanut paljon kansaani sanoin (enkä voi kirjoittaa kuin vähän sanoistani sanojemme levyihin kaivertamisen vaikeuden tähden), ja me tiedämme, että se, mitä me kirjoitamme levyihin, pysyy varmasti;

2 mutta kaikki, mitä me kirjoitamme johonkin muuhun kuin levyihin, tuhoutuu ja häviää; mutta me voimme kirjoittaa levyihin muutamia sanoja, jotka antavat lapsillemme ja myös rakkaille veljillemme vähäisessä määrin tietoa meistä, eli heidän isistään –

3 nyt tästä me riemuitsemme; ja me ponnistelemme uutterasti kaivertaaksemme nämä sanat levyihin toivoen, että rakkaat veljemme ja lapsemme ottavat ne vastaan kiitollisin sydämin ja lukevat niitä, niin että he oppivat iloiten eivätkä murehtien ja halveksien ensimmäisistä vanhemmistaan.

4 Sillä tätä tarkoitusta varten me olemme kirjoittaneet nämä asiat, jotta he tietäisivät, että me atiesimme Kristuksesta, ja meillä oli toivo hänen kirkkaudestaan monta sataa vuotta ennen hänen tulemistaan; eikä vain meillä itsellämme ollut toivo hänen kirkkaudestaan, vaan myös kaikilla pyhillä bprofeetoilla, jotka olivat ennen meitä.

5 Katso, he uskoivat Kristukseen ja apalvelivat Isää hänen nimessään, ja myös me palvelemme Isää hänen nimessään. Ja tätä tarkoitusta varten me noudatamme bMooseksen lakia, koska se csuuntaa meidän sielumme häneen; ja tästä syystä se pyhitetään meille vanhurskaudeksi, samoin kuin Abrahamin ansioksi luettiin se, että hän oli erämaassa kuuliainen Jumalan käskyille, mitä tuli poikansa Iisakin uhraamiseen, mikä on vertauskuva Jumalasta ja hänen dainosyntyisestä Pojastaan.

6 Sen vuoksi me tutkimme profeettoja, ja meillä on monia ilmoituksia ja aprofetian henki; ja kaikki nämä btodistukset saatuamme me saamme toivon, ja uskostamme tulee järkähtämätön, niin että me todella voimme ckäskeä Jeesuksen dnimessä, ja puutkin tottelevat meitä ja vuoret ja meren aallot.

7 Kuitenkin Herra Jumala näyttää meille meidän aheikkoutemme, jotta me tietäisimme, että hänen armostaan ja hänen suuresta itsensä alentamisesta ihmislasten puoleen meillä on voima tehdä tällaista.

8 Katso, suuret ja ihmeelliset ovat Herran teot. Kuinka atutkimattomat ovatkaan hänen bsalaisuuksiensa syvyydet; ja mahdotonta olisi ihmisen ymmärtää kaikkia hänen teitänsä. Eikä kukaan ihminen ctunne hänen dteitänsä, ellei niitä ilmoiteta hänelle; älkää siis veljet halveksiko Jumalan ilmoituksia.

9 Sillä katso, hänen asanansa voimasta bihminen tuli maan päälle, joka maa luotiin hänen sanansa voimalla. Jos siis Jumala pystyi puhumaan, niin että maailma syntyi, ja puhumaan, niin että ihminen luotiin, oi miksei hän sitten pystyisi käskemään cmaata tai sen päällä olevaa kättensä tekoa tahtonsa ja mielensä mukaan?

10 Älkää siis, veljet, pyrkikö aneuvomaan Herraa vaan ottamaan neuvoja hänen kädestänsä. Sillä katso, te itse tiedätte, että hän neuvoo bviisaasti ja oikeudenmukaisesti ja sangen armollisesti kaikkia luotujansa.

11 Sen vuoksi, rakkaat veljet, tehkää sovinto hänen kanssaan Kristuksen, hänen aainosyntyisen Poikansa, bsovituksen kautta, niin voitte saada cylösnousemuksen sen ylösnousemuksen voiman mukaisesti, joka on Kristuksessa, ja teidät voidaan esittää Jumalalle Kristuksen densi hedelminä, koska teillä on usko ja olette saaneet kirkkauden hyvän toivon hänessä, ennen kuin hän ilmaisee itsensä lihassa.

12 Ja nyt, rakkaat, älkää ihmetelkö, että minä kerron teille näitä asioita; sillä miksi ei voisi apuhua Kristuksen sovituksesta ja saada täydellistä tietoa hänestä, samoin kuin saada tietoa ylösnousemuksesta ja tulevasta maailmasta?

13 Katso, veljeni, se joka profetoi, profetoikoon ihmisille ymmärrettävästi; sillä aHenki puhuu totta eikä valehtele. Sen vuoksi se puhuu asioista, niin kuin ne todella bovat, ja asioista, niin kuin ne todella tulevat olemaan; sen vuoksi nämä asiat on ilmaistu meille cselkeästi, sielumme pelastukseksi. Mutta katso, me emme ole yksin näiden asioiden todistajia, sillä Jumala puhui ne myös muinoin profeetoille.

14 Mutta katso, juutalaiset olivat auppiniskaista kansaa; ja he bhalveksivat selkeitä sanoja ja tappoivat profeetat ja etsivät sellaista, mitä he eivät voineet ymmärtää. Ja nyt, csokeutensa tähden – mikä sokeus johtui siitä, että he katsoivat ohi maalin – heidän täytyi langeta; sillä Jumala on ottanut heiltä pois selkeytensä ja antanut heille monia asioita, joita he deivät voi ymmärtää, koska he sitä halusivat. Ja koska he sitä halusivat, Jumala on tehnyt sen, niin että he kompastuvat.

15 Ja nyt Henki johdattaa minua, Jaakobia, profetoimaan; sillä minä huomaan minussa olevan Hengen vaikutuksesta, että akompastuessaan juutalaiset bhylkäävät sen ckiven, jolle he voisivat rakentaa ja saada varman perustuksen.

16 Mutta katso, kirjoitusten mukaan tästä akivestä tulee suuri ja viimeinen ja ainoa varma bperustus, jolle juutalaiset voivat rakentaa.

17 Ja nyt, rakkaani, kuinka on mahdollista, että nämä varman perustuksen hylättyään voivat akoskaan rakentaa sille, niin että siitä voi tulla heidän kulmakivensä?

18 Katso, rakkaat veljeni, minä ilmaisen tämän salaisuuden teille, ellen mitenkään järky lujuudestani Hengessä ja kompastu teistä tuntemani suuren huolen tähden.