Pühakirjad
  Jaakobi 4
  Joonealused märkused
  Theme

  4. peatükk

  Kõik prohvetid kummardasid Isa Kristuse nimel. Aabrahami Iisaki ohverdamine oli Jumala ja tema Ainusündinu võrdkuju. Inimesed peavad lepitama end Jumalaga Lepituse kaudu. Juudid hülgavad aluskivi. Ligikaudu 544–421 eKr.

  1 Nüüd, vaata, sündis, et mina, Jaakob, olles sõnas palju oma rahvast teeninud, (ja ma võin vaid veidi oma sõnadest kirja panna, kuna meie sõnade plaatidele uurendamine on raske) ja me teame, et see, mida me kirjutame plaatidele, peab jääma;

  2 aga ükskõik, mida me kirjutame millelegi muule kui plaatidele, peab hävima ja kaduma; aga me saame kirjutada plaatidele mõned sõnad, mis annavad meie lastele ja samuti meie armsatele vendadele vähesel määral teadmist meist ehk nende isadest –

  3 nüüd, selle üle me rõõmustame ja me näeme usinalt vaeva, et neid sõnu plaatidele uurendada, lootes, et meie armsad vennad ja me lapsed võtavad need vastu tänuliku südamega ja vaatavad neid, et nad võiksid rõõmu ja mitte kurbuse ega põlgusega saada teada oma esimestest vanematest.

  4 Sest selle kavatsusega me oleme need asjad kirja pannud, et nad võiksid teada, et me ateadsime Kristusest ja meil oli lootus tema hiilgusele mitusada aastat enne tema tulekut; ja mitte ainult meil endil ei olnud lootus tema hiilgusele, vaid ka kõikidel nendel pühadel bprohvetitel, kes olid enne meid.

  5 Vaata, nad uskusid Kristusesse ja akummardasid Isa tema nimel, ja ka meie kummardame Isa tema nimel. Ja selle kavatsusega me peame kinni Moosese bseadusest, kuna see csuunab meie hinge tema poole; ja sel põhjusel on see pühitsetud meile õigemeelsuseks, just nagu arvati Aabrahamile kõnnumaal tema sõnakuulelikkus Jumala käskudele oma poja Iisaki ohverdamisel, mis on Jumala ja tema dAinusündinud Poja võrdkuju.

  6 Mispärast, me uurime prohveteid ja meil on palju ilmutusi ning aprohvetliku kuulutamise vaim; ja kuna meil on kõik need btunnistajad, saame me lootust ja meie usk muutub kõikumatuks, nii et me saame tõepoolest Jeesuse cnimel dkäskida ja koguni puud kuuletuvad meile või mäed või mere lained.

  7 Ometi näitab Issand Jumal meile me anõrkusi, et me võiksime teada, et meil on vägi teha neid asju tema armust ja suurest alandumisest inimlasteni.

  8 Vaata, suured ja imepärased on Issanda tööd. Kui aläbiuurimatud on tema bsaladuste sügavused; ja on võimatu, et inimene võiks välja uurida kõik tema teed. Ja ükski inimene ei ctea tema dteid muidu, kui et see oleks talle ilmutatud; mispärast, vennad, ärge põlake Jumala ilmutusi.

  9 Sest vaata, tema asõna väel tuli binimene maa pinnale, milline maa loodi tema sõna väel. Mispärast, kui nüüd Jumal oli võimeline rääkima ja maailm sai; ja rääkima ja inimene loodi; oo, miks siis mitte võimeline käskima cmaad või oma kätetööd selle pinnal oma tahtmist ja heaksarvamist mööda?

  10 Mispärast, vennad, ärge püüdke Issandale anõu anda, vaid saada nõu tema käest! Sest vaadake, te teate ise, et tema annab nõu btarkuses ja õigluses ja suures halastuses üle kõigi tema tööde.

  11 Mispärast, armsad vennad, saage lepitatud temaga Kristuse, tema aainusündinud Poja blepituse kaudu ja te võite saada osaks cülestõusmise vastavalt ülestõusmise väele, mis on Kristuses, ja olla esitatud Jumala ees kui Kristuse desikvili, omades usku ja saanud hea lootuse hiilgusele tema kaudu, enne kui ta end lihas ilmsiks teeb.

  12 Ja nüüd, armsad, ärge imestage, et ma räägin teile neid asju; sest miks mitte arääkida Kristuse lepitusest ja saada temast täiuslikku teadmist, samuti nagu saada teadmist ülestõusmisest ja tulevast maailmast?

  13 Vaadake, mu vennad, see, kes kuulutab prohvetlikult, kuulutagu inimestele mõistetavalt, sest aVaim räägib tõde ega valeta. Mispärast, see räägib asjadest, nagu need tõepoolest bon, ja asjadest, nagu need tõepoolest saavad olema; mispärast, meie hingede päästmiseks on need asjad meile cselgelt ilmsiks tehtud. Aga vaata, me ei ole ainsad tunnistajad nendest asjadest, sest Jumal rääkis neist ka vana aja prohvetitele.

  14 Aga vaata, juudid olid akangekaelne rahvas; ja nad bpõlgasid selguse sõnu ja tapsid prohvetid ja otsisid asju, mida nad ei võinud mõista. Mispärast, nende cpimeduse pärast, milline pimedus tuli märgist möödavaatamisest, peavad nad tingimata langema, sest Jumal on nendelt ära võtnud oma selguse ja andnud neile palju asju, mida nad dei või mõista, sest nad soovisid seda. Ja kuna nad seda soovisid, on Jumal seda teinud, et nad komistaksid.

  15 Ja nüüd, Vaim juhib mind, Jaakobit, prohvetlikult kuulutama, sest Vaimu mõjutuse läbi, mis on minus, ma tajun, et juutide akomistamise tõttu nad bhülgavad ckivi, millele nad võiksid ehitada ja omada kindlat alust.

  16 Aga vaata, vastavalt pühakirjadele saab see akivi suureks ja viimaseks ja ainukeseks kindlaks baluseks, millele juudid saavad ehitada.

  17 Ja nüüd, mu armsad, kuidas on see võimalik, et pärast seda, kui nad on hüljanud kindla aluse, saavad nad aveel kunagi sellele ehitada, nii et sellest võiks saada nende nurgakivi?

  18 Vaadake, mu armsad vennad, ma avan teile selle saladuse, kui minu kindlust Vaimus mingil moel ei kõigutata ning ma ei komista, kuna olen teie pärast ülearu rahutu.