Jákób 4
  Footnotes
  Theme

  4. Fejezet

  Minden próféta Krisztus nevében hódolt az Atyának – Az, ahogy Ábrahám felajánlotta Izsákot, hasonló volt Istenhez és az ő Egyszülöttjéhez – Az embernek meg kell békülnie Istennel az engesztelés által – A zsidók el fogják utasítani az alapkövet. Mintegy Kr.e. 544–421.

  1 Most íme, lőn, hogy én, Jákób sok mindennel szolgáltam szóban népemnek, (és csak egy keveset írhatok le szavaimból, szavaink lemezekre vésésének nehézsége miatt) és tudjuk, hogy azon dolgoknak, melyeket lemezekre írunk, meg kell maradniuk;

  2 De amely dolgokat bármi másra írunk, nem lemezekre, azoknak meg kell semmisülniük és el kell tűnniük; de néhány szót le tudunk írni lemezekre, melyek gyermekeinknek és szeretett testvéreinknek is egy kismértékű ismeretet adnak majd minket illetően, vagyis az atyáikat illetően –

  3 Most ebben a dologban örvendezünk; és szorgalmasan dolgozunk, hogy ezeket a szavakat lemezekre véssük, remélve, hogy szeretett testvéreink és gyermekeink hálás szívvel fogadják majd ezeket, és úgy tekintenek rájuk, hogy örömmel és ne bánattal, se ne megvetéssel tanulhassanak első szüleikről.

  4 Mert azzal a szándékkal írtuk le ezen dolgokat, hogy tudhassák, hogy atudtunk Krisztusról, és sok száz évvel eljövetele előtt reméltük a dicsőségét; és nemcsak mi reméltük az ő dicsőségét, de minden szent bpróféta is, aki előttünk volt.

  5 Íme, ők hittek Krisztusban, és az ő nevében ahódoltak az Atyának, és mi is az ő nevében hódolunk az Atyának. És azzal a szándékkal tartjuk be bMózes törvényét, hogy az felé cfordítja a lelkünket; és ezen okból ez a mi igazlelkűségünkre szenteltetik, méghozzá úgy, ahogyan Ábrahámnak el lett ismerve a vadonban az, hogy engedelmeskedett Isten parancsolatainak, fiának, Izsáknak felajánlásában, mely hasonló volt Istenhez és az ő dEgyszülött Fiához.

  6 Kutatjuk tehát a próféták írásait, és sok kinyilatkoztatást és a aprófétálás lelkét kapjuk; és mindezen bbizonyítékokkal rendelkezvén reményt nyerünk, és rendíthetetlenné válik a hitünk, olyannyira, hogy valóban cparancsolhatunk dJézus nevében, és végül a fák, vagy a hegyek, vagy a tenger hullámai is engedelmeskednek nekünk.

  7 Mindazonáltal az Úristen megmutatja nekünk agyengeségünket, hogy tudhassuk, hogy az ő kegyelme, és az ő nagyszerű leereszkedései által az emberek gyermekeihez van az, hogy hatalmunk van ezen dolgok megtételére.

  8 Íme, nagyszerűek és csodálatosak az Úr munkái. Mily akifürkészhetetlenek brejtelmeinek mélységei; és lehetetlen, hogy az ember minden útját kifürkéssze. És senki nem ctudhat az ő dútjairól, ha azt nem nyilatkoztatják ki neki; tehát, testvéreim, ne vessétek meg Isten kinyilatkoztatásait.

  9 Mert íme, aszavának hatalma által jött bember a föld színére, amely föld szavának hatalma által teremtetett. Ha tehát Isten képes volt arra, hogy szóljon, és lett a világ, és hogy szóljon, és teremtetett az ember, Ó akkor miért ne lenne képes parancsolni a cföldnek, avagy keze alkotásának annak színén, az ő akarata és tetszése szerint?

  10 Ne arra törekedjetek tehát, testvéreim, hogy atanácsot adjatok az Úrnak, hanem arra, hogy tanácsot kapjatok a kezéből. Mert íme, ti magatok tudjátok, hogy bbölcsen, és igazságosan, és nagy irgalmassággal ad tanácsot minden alkotásának.

  11 Tehát, szeretett testvérek, béküljetek meg vele, Krisztusnak, az ő aEgyszülött Fiának bengesztelése által, és elnyerhettek egy cfeltámadást, a feltámadás hatalma által, mely Krisztusban van, és úgy mutatnak be benneteket Istennek mint Krisztus dzsengéit, akiknek hitük van, és már azelőtt elnyertek egy jóreménységet az ő dicsőségében, mielőtt kinyilvánította volna magát a testben.

  12 És most, szeretettek, ne csodálkozzatok, hogy elmondom nektek ezeket a dolgokat; mert miért ne abeszéljünk Krisztus engeszteléséről, és nyerjünk el róla tökéletes tudást, és nyerjünk el ugyanúgy tudást a feltámadásról és az eljövendő világról?

  13 Íme, testvéreim, aki prófétál, az úgy prófétáljon, hogy megértsék az emberek; mert a aLélek az igazat mondja és nem hazudik. Beszél tehát a dolgokról, ahogy azok bvalójában vannak, és a dolgokról, ahogy azok valójában lesznek; ezen dolgokat tehát cvilágosan nyilvánítják ki nekünk, lelkünk szabadulására. De íme, nem egyedül vagyunk tanúk ezekben a dolgokban; mert Isten ezeket a régi prófétáknak is elmondta.

  14 De íme, a zsidók amerevnyakú nép voltak; és bmegvetették a világos beszéd szavait, és megölték a prófétákat, és olyan dolgok után epekedtek, amiket nem tudtak megérteni. cVakságuk miatt tehát, mely vakság onnan származott, hogy a célon túl tekintettek, szükségképpen el kellett bukniuk; mert Isten elvette tőlük az ő világos beszédét, és sok olyan dolgot adott át nekik, amit dnem tudtak megérteni, mert ők azt kívánták. És mert azt kívánták, Isten megtette azt, hogy megbotolhassanak.

  15 És most engem, Jákóbot, továbbvezet a Lélek, hogy prófétáljak; mert a bennem lévő Lélek munkálkodásai által úgy látom, hogy a zsidók abotlása által bel fogják utasítani a ckövet, melyre építhetnének, és biztos alapjuk lehetne.

  16 De íme, a szentírások szerint ez a a lesz a nagy, és az utolsó és az egyetlen biztos balap, amelyre a zsidók építhetnek.

  17 És most, szeretteim, hogy lehetséges az, hogy ők, miután elutasították a biztos alapot, avalaha is építhetnek majd arra, hogy az szegletüknek fejévé lehessen?

  18 Íme, szeretett testvéreim, feltárom nektek ezt a rejtélyt; ha valahogyan csak meg nem döntik szilárdságomat a Lélekben, és meg nem botlok, túlságos aggodalmam miatt irántatok.