Jacob 3
  Footnotes
  Theme

  Kapitulo 3

  Ang mga putli og kasingkasing nakadawat sa makahimuot nga pulong sa Dios—Ang pagkamatarung sa Lamanite milabaw niana sa mga Nephite—Si Jacob nagpasidaan batok sa gidili nga panghilawas, pagkamaulagon, ug sa matag sala. Mga 544–421 B.C.

  1 Apan tan-awa, ako, si Jacob, mamulong nganha kaninyo nga mga putli og kasingkasing. Tan-aw ngadto sa Dios uban ang kalig-on sa hunahuna, ug pag-ampo ngadto kaniya uban sa hilabihan ka hugot nga pagtuo, ug siya mohupay kaninyo sa inyong mga kasakit, ug siya mohangyo alang sa inyong katuyoan, ug mopakanaog ug kaangayan niadto kinsa nagtinguha sa inyong kalaglagan.

  2 O tanan kamo nga mga putli og kasingkasing, ipataas ang inyong mga ulo ug dawata ang makapahimuot nga pulong sa Dios, ug pagbusog sa iyang gugma; kay kamo makahimo, kon ang inyong mga hunahuna amalig-on, sa kahangturan.

  3 Apan, alaot, alaot, ngadto kaninyo nga mga dili putli og kasingkasing, nga mga amahugaw niining adlawa sa atubangan sa Dios; kay gawas kon kamo maghinulsol ang yuta tungluhon alang kaninyo; ug ang mga Lamanite, nga dili mahugaw sama nganha kaninyo, bisan pa niana sila bgitunglo uban sa mapintas nga pagtunglo, mohampak kaninyo gani ngadto sa kalaglagan.

  4 Ug ang panahon diha-diha moabut, nga gawas kon kamo maghinulsol sila makapanag-iya sa yuta nga inyong kabilin, ug ang Ginoong Dios amogiya sa mga matarung gikan diha kaninyo.

  5 Tan-awa, ang mga Lamanite nga inyong mga kaigsoonan, kinsa inyong gikasilagan tungod sa ilang pagkahugaw ug sa mga pagtunglo nga midapat sa ilang mga panit, labaw pa nga matarung kay kaninyo; kay sila wala amakalimot sa sugo sa Ginoo, diin gikahatag ngadto sa atong amahan—nga sila kinahanglan magbaton gawas sa usa lamang ka asawa, ug mga puyo-puyo sila kinahanglan dili makaangkon bisan usa, ug kinahanglan walay malaw-ay nga mga buhat nga buhaton taliwala kanila.

  6 Ug karon, kini nga sugo sila naninguha sa paghupot; busa, tungod niini nga pagpaninguha, sa pagsunod niini nga sugo, ang Ginoong Dios dili molaglag kanila, apan amaloloy-on ngadto kanila; ug usa ka adlaw sila mahimo nga usa ka bulahan nga mga katawhan.

  7 Tan-awa, ang ilang mga bana anaghigugma sa ilang mga asawa, ug ang ilang mga asawa naghigugma sa ilang mga bana; ug ang ilang mga bana ug ang ilang mga asawa naghigugma sa ilang mga anak; ug ang ilang pagkawalay pagtuo ug ang ilang pagdumot nganha kaninyo naingon tungod sa pagkadautan sa ilang mga amahan; busa, unsa ka labaw nga maayo kamo kay kanila, diha sa panan-aw sa inyong gamhanan nga Tiglalang?

  8 O akong mga kaigsoonan, ako nahadlok nga gawas kon kamo maghinulsol sa inyong mga sala ang ilang mga panit mahimo nga labaw pa ka puti kay sa inyo, kon kamo dad-on uban kanila sa atubangan sa trono sa Dios.

  9 Busa, usa ka sugo ako mohatag nganha kaninyo, nga mao ang pulong sa Dios, nga kamo dili na magbiay-biay batok kanila tungod sa kaitum sa ilang mga panit; ni kamo manghimaraut batok kanila tungod sa ilang pagkahugaw; apan kamo mohinumdom sa inyong kaugalingon nga kahugaw, ug mohinumdom nga ang ilang pagkahugaw miabut tungod sa ilang mga amahan.

  10 Busa, kamo mohinumdom sa inyong mga aanak, ngano nga kamo naghatag og kagul-anan sa ilang mga kasingkasing tungod sa panig-ingnan nga inyong gipakita sa ilang atubangan; ug usab, hinumdumi nga kamo unta, tungod sa inyong pagkahugaw, modala sa inyong mga anak ngadto sa kalaglagan, ug ang ilang mga sala itungtong diha sa inyong mga ulo sa katapusan nga adlaw.

  11 O akong mga kaigsoonan, patalinghug ngadto sa akong mga pulong; pukawa ang mga galamhan sa inyong mga kalag; uyuga ang inyong mga kaugalingon nga kamo unta amahigmata gikan sa paghikatulog sa kamatayon; ug badbari ang inyong mga kaugalingon gikan sa kasakit sa bimpyerno nga kamo dili mahimo nga mga canghel ngadto sa yawa, nga itambug ngadto sa lim-aw sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduha nga dkamatayon.

  12 Ug karon ako, si Jacob, namulong og daghan pa nga dugang nga mga butang ngadto sa mga katawhan ni Nephi, nagpasidaan kanila batok sa agidili nga panghilawas ug bpagkamaulagon, ug sa matag matang sa sala, nagsulti kanila sa makalilisang nga mga sangputanan kanila.

  13 Ug gatusan ka bahin sa mga kahimoan niini nga mga katawhan, nga karon nagsugod pagkadaghan, dili ikasulat aniini nga mga palid; apan daghan sa ilang mga kahimoan gisulat diha sa dagko nga mga palid, ug ang ilang mga gubat, ug ang ilang mga panagbingkil, ug ang mga pagmando sa ilang mga hari.

  14 Kini nga mga palid gitawag og mga palid ni Jacob, ug sila gihimo pinaagi sa kamot ni Nephi. Ug ako mohimo og usa ka pagtapos sa pakigpulong niini nga mga pulong.