Skrifterna
Helaman 14
föregående nästa

Kapitel 14

Samuel förutsäger ljus under natten och en ny stjärna vid Kristi födelse – Kristus återlöser människan från timlig och andlig död – Tecknen på hans död omfattar tre dagars mörker, klippors sönderfall och stora naturkatastrofer. Omkring 6 f.Kr.

1 Och nu hände det sig att lamaniten aSamuel profeterade avsevärt mycket mer som inte kan skrivas.

2 Och se, han sa till dem: ”Se, jag ger er ett tecken: Fem år till ska förflyta och se, sedan kommer Guds Son för att återlösa alla dem som tror på hans namn.

3 Och se, detta ger jag er till atecken på tiden för hans ankomst. För se, stora ljus ska visa sig på himlen, så att det natten innan han kommer inte ska bli mörkt, så att det för människor ska se ut som om det vore dag.

4 Därför ska en dag och en natt och en dag vara som en enda dag utan någon natt, och detta ska vara ett tecken för er. För ni ska vara medvetna om solens uppgång och likaså dess nedgång. Därför ska man med säkerhet veta att det är två dagar och en natt. Dock ska natten inte förmörkas, och detta är natten före ahans födelse.

5 Och se, en ny astjärna ska gå upp, en sådan som ni aldrig förr har sett, och även detta ska vara ett tecken för er.

6 Och se, detta är inte allt, för många tecken och under ska visa sig på himlen.

7 Och det ska ske att ni alla ska häpna och förundras till den grad att ni ska afalla till marken.

8 Och det ska ske att var och en som atror på Guds Son ska få evigt liv.

9 Och se, Herren har genom sin ängel befallt mig att jag ska komma och förkunna detta för er, ja, han har befallt mig att jag ska profetera detta för er, ja, han har sagt till mig: ’Ropa till detta folk: ”Omvänd er och bered Herrens väg.”’

10 Och eftersom jag är lamanit och har talat till er de ord som Herren har befallt mig, och eftersom de var hårda mot er, vredgas ni på mig och försöker förgöra mig, och ni har adrivit mig bort ifrån er.

11 Och ni ska höra mina ord, för i denna avsikt har jag kommit upp på denna stads murar, för att ni ska kunna höra och få kunskap om de Guds straffdomar som väntar er för er ondskas skull, och likaså för att ni ska få kunskap om omvändelsens villkor,

12 och likaså för att ni ska få kunskap om Jesu Kristi, Guds Sons, ankomst, han som är ahimlens och jordens Fader, alltings Skapare från begynnelsen, och för att ni ska få kunskap om tecknen på hans ankomst, i den avsikten att ni ska kunna tro på hans namn.

13 Och om ni atror på hans namn ska ni omvända er från alla era synder så att ni därigenom kan få förlåtelse för dem genom hans bförtjänster.

14 Och se, ännu ett tecken ger jag er, ja, ett tecken på hans död.

15 För se, han måste förvisso dö för att afrälsning ska kunna åstadkommas, ja, det tillkommer honom och det är nödvändigt att han dör för att åstadkomma de dödas buppståndelse, så att människorna därigenom kan föras till Herrens närhet.

16 Ja se, denna död åstadkommer uppståndelsen och aåterlöser hela människosläktet från den första döden – den andliga döden, för hela människosläktet, som genom bAdams fall cavskars från Herrens närhet, anses som ddött, både vad timliga ting och andliga ting beträffar.

17 Men se, Kristi uppståndelse aåterlöser människosläktet, ja, hela människosläktet, och för dem tillbaka till Herrens närhet.

18 Ja, och den åstadkommer omvändelsens villkor för att den som omvänder sig inte ska huggas ner och kastas i elden. Men alla som inte omvänder sig ska huggas ner och kastas i elden, och de drabbas återigen av en andlig död, ja, en andra död, för de är återigen avskurna från de ting som tillhör rättfärdigheten.

19 Omvänd er därför, omvänd er, så att ni inte, genom att ni vet detta och inte gör därefter, ådrar er själva fördömelse och förs ner till denna andra död.

20 Men se, som jag sa till er om ett annat atecken, ett tecken på hans död, se, den dag då han lider döden ska solen bförmörkas och vägra ge er sitt ljus, och likaså månen och stjärnorna, och det ska inte finnas något ljus på detta lands yta ända från den stund då han lider döden och under loppet av ctre dagar till dess han uppstår från de döda.

21 Ja, i den stund han ger upp andan ska det aåska och blixtra under loppet av många timmar, och jorden ska skaka och skälva. Och klipporna på jorden, som är både ovanpå jorden och under, som ni nu vet är fasta eller som till större delen är en fast massa, ska bsönderbrytas.

22 Ja, de ska rämna och ska därefter för alltid aåterfinnas som springor och sprickor och som brutna stycken över hela landets yta, ja, både ovanpå jorden och under.

23 Och se, det ska bli våldsamma stormar, och många berg ska sänkas och bli som dalar, och många ställen som nu kallas dalar ska bli berg som reser sig till stor höjd.

24 Och många landsvägar ska brytas upp och många astäder läggas öde.

25 Och många agravar ska öppnas och ge ifrån sig många av sina döda, och många heliga ska visa sig för många.

26 Och se, så har aängeln talat till mig. För han sa till mig att det skulle bli åska och blixtar under loppet av många timmar.

27 Och han sa till mig att medan åskan och blixtarna och stormarna varade skulle detta ske, och detta amörker skulle täcka hela jordens yta under loppet av tre dagar.

28 Och ängeln sa till mig att många ska se större ting än dessa, för att de ska kunna tro att adessa tecken och dessa under ska äga rum över hela detta lands yta, och för att det inte ska finnas något skäl till otro bland människobarnen –

29 och detta sker i den avsikten att var och en som tror ska kunna bli frälst, och att var och en som inte tror ska kunna drabbas av en rättfärdig adom, och även att de, om de blir fördömda, själva drar på sig sin egen fördömelse.

30 Och kom nu ihåg, kom ihåg, mina bröder, att var och en som förgås, förgås av sig själv, och var och en som gör ont gör det av sig själv, för se, ni är afria. Ni har tillåtelse att handla av er själva, för se, Gud har gett er bkunskap och han har gjort er fria.

31 Han har gett er att kunna askilja gott från ont, och han har gett er att kunna bvälja liv eller död. Och ni kan göra gott och bli cåterställda till det som är gott eller få det goda återställt till er, eller också kan ni göra ont och få det som är ont återställt till er.