Skriftene
Helaman 14

Kapittel 14

Samuel forutsier at det vil være lyst om natten, og at en ny stjerne vil vise seg ved Kristi fødsel – Kristus forløser menneskene fra timelig og åndelig død – Tegnene ved Hans død vil være tre dagers mørke, klipper som revner og voldsomme naturkatastrofer. Ca. 6 f.Kr.

1 Og nå skjedde det at lamanitten aSamuel profeterte mange flere ting som ikke kan skrives.

2 Og se, han sa til dem: Se, jeg gir dere et tegn, for fem år til skal gå, og se, da kommer Guds Sønn for å forløse alle dem som tror på hans navn.

3 Og se, dette vil jeg gi dere som ategn på hans komme, for se, det skal være store lys på himmelen, så det ikke skal være mørkt natten før han kommer, så det skal se ut for menneskene som om det var dag.

4 Derfor skal en dag og en natt og en dag være som om det var en dag uten natt, og dette skal dere ha til tegn, for dere skal vite at solen har gått opp og at den også har gått ned. Derfor skal de vite med sikkerhet at det skal være to dager og en natt, likevel skal natten ikke være mørk, og det skal være natten før ahan blir født.

5 Og se, en ny astjerne skal vise seg, en som dere aldri før har sett maken til, og dette skal også være et tegn for dere.

6 Og se, dette er ikke alt, for det skal være mange tegn og undere på himmelen.

7 Og det skal skje at dere alle vil bli så forbauset og forundret at dere skal afalle til jorden.

8 Og det skal skje at hver den som atror på Guds Sønn, vil få evig liv.

9 Og se, slik har Herren befalt meg ved sin engel at jeg skulle komme og fortelle dette til dere. Ja, han har befalt meg å profetere om disse ting for dere, ja, han har sagt til meg: Rop til dette folk: Omvend dere og bered Herrens vei.

10 Og nå, fordi jeg er en lamanitt og har talt de ord til dere som Herren har befalt meg, og fordi det var strengt mot dere, er dere sinte på meg og forsøker å ødelegge meg og har akastet meg ut.

11 Og dere skal høre mine ord, for i denne hensikt har jeg gått opp på muren i denne by, så dere kan høre og ha kjennskap til de Guds straffedommer som venter dere på grunn av deres synder, og så dere også kan ha kjennskap til omvendelsens betingelser,

12 og så dere også kan ha kjennskap til Jesu Kristi komme, han som er Guds Sønn, ahimmelens og jordens Fader, Skaperen av alle ting fra begynnelsen av, og så dere kan kjenne til tegnene på hans komme for å kunne tro på hans navn.

13 Og hvis dere atror på hans navn, vil dere omvende dere fra alle deres synder, så dere derved kan få forlatelse for dem på grunn av bdet han har gjort.

14 Og se, videre forkynner jeg dere et annet tegn, ja, et tegn på hans død.

15 For se, han må visselig dø for å tilveiebringe afrelse. Ja, det påhviler ham, og det er nødvendig at han dør for å tilveiebringe de dødes boppstandelse, så menneskene derved kan bli ført inn i Herrens nærhet.

16 Ja, se, denne død tilveiebringer oppstandelsen og aforløser hele menneskeheten fra den første død – den åndelige død – for hele menneskeheten, som på grunn av bAdams fall er cavskåret fra Herrens nærhet, blir betraktet som ddød både med hensyn til det som er timelig og til det som er åndelig.

17 Men se, Kristi oppstandelse aforløser menneskene, ja, hele menneskeheten, og fører dem tilbake i Herrens nærhet.

18 Ja, og ved den settes omvendelsens betingelser, så enhver som omvender seg, ikke blir hugget ned og kastet på ilden. Men hver den som ikke omvender seg, blir hugget ned og kastet på ilden. Og en åndelig død kommer over dem igjen – ja, den annen død – for de blir igjen avskåret fra det som har med rettferdighet å gjøre.

19 Derfor, omvend dere, omvend dere, så dere ikke ved å vite disse ting, og unnlate å gjøre dem, bringer dere selv under fordømmelse, og dere blir ført ned til denne annen død.

20 Men se, jeg talte til dere om et annet ategn, et tegn på hans død. Se, på den dag han skal lide døden, skal solen bformørkes og nekte å gi dere sitt lys, og også månen og stjernene, og det skal ikke være noe lys i dette land fra den tid han skal lide døden, i et tidsrom av ctre dager, og til han skal oppstå fra de døde.

21 Ja, i samme stund som han skal oppgi ånden, skal det komme atorden og lyn i mange timer. Og jorden skal ryste og skjelve, og klippene som er i dette land, både de som er over og under jordens overflate som dere nå vet er massive eller som for det meste er en fast masse, skal bbrytes i stykker.

22 Ja, de skal deles i to og alltid siden afinnes med sprekker og revner og forrevne stykker i hele landet, ja, både over og under jorden.

23 Og se, det skal bli voldsomme uvær, og mange fjell skal jevnes med jorden som en dal. Og mange steder som nå kalles daler, skal bli til fjell av stor høyde.

24 Og mange veier skal brytes opp, og mange abyer legges øde.

25 Og mange agraver skal åpnes og skal oppgi mange av sine døde, og mange hellige skal vise seg for mange.

26 Og se, slik har aengelen talt til meg, for han sa til meg at det skulle være torden og lyn i mange timer.

27 Og han sa til meg at mens tordenen og lynilden og uværet varte, skulle disse ting skje, og at amørket skulle dekke hele landets overflate i et tidsrom av tre dager.

28 Og engelen sa til meg at mange skal se større ting enn dette, i den hensikt at de kan tro at adisse tegn og disse undere skulle finne sted i hele dette land, i den hensikt at det ikke skal være noen grunn til vantro blant menneskenes barn.

29 Og dette skal skje i den hensikt at hver den som vil tro, kan bli frelst, og for at en rettferdig adom kan komme over alle som ikke vil tro. Og også hvis de blir fordømt, bringer de selv sin egen fordømmelse over seg.

30 Og husk, ja, husk, mine brødre, at den som går til grunne, velger selv å gå til grunne, og hver den som synder, gjør det mot seg selv, for se, dere er afri. Dere har anledning til å handle selvstendig, for se, Gud har gitt dere bkunnskap, og han har gjort dere fri.

31 Han har gitt dere å askjelne mellom godt og ondt, og han har gitt dere å bvelge mellom liv og død. Og dere kan gjøre godt og få cgjenopprettet det som er godt – eller det som er godt, vil bli gitt tilbake til dere – eller dere kan gjøre ondt, og det som er ondt, vil bli gjenopprettet til dere.