Písma
Helaman 13


Proroctvo Samuela, Lámánitu, Nefitom.

Obsiahnuté v kapitolách 13 až 15.

Kapitola 13

Samuel Lámánita prorokuje zničenie Nefitov, pokiaľ nebudú činiť pokánie – Oni a ich bohatstvo sú prekliati – Odmietajú a kameňujú prorokov, sú obklopení démonmi a usilujú o šťastie v konaní neprávosti. Okolo roku 6 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa v osemdesiatom a šiestom roku, že Nefiti naďalej zotrvávali v zlovoľnosti, áno, vo veľkej zlovoľnosti, zatiaľ čo aLámániti sa snažili prísne zachovávať prikázania Božie podľa zákona Mojžišovho.

2 A stalo sa, že v tomto roku prišiel do krajiny Zarahemla istý Samuel, Lámánita, a začal ľuďom kázať. A stalo sa, že mnoho dní kázal ľuďom pokánie, a oni ho vyvrhli a on bol pripravený vrátiť sa do vlastnej krajiny svojej.

3 Ale hľa, prišiel k nemu hlas Pána, aby sa znova vrátil a prorokoval ľudu všetky veci, ktoré mu prídu do asrdca.

4 A stalo sa, že nestrpeli, aby vstúpil do mesta; takže išiel a vystúpil na hradby jeho, a vztiahol ruku svoju, a volal silným hlasom, a prorokoval ľudu všetky veci, ktoré mu Pán vložil do srdca.

5 A povedal im: Hľa, ja, Samuel, Lámánita, hovorím slová Pánove, ktoré mi vkladá do srdca; a hľa, vložil mi do srdca, aby som ľudu tomuto povedal, že nad ľudom týmto visí ameč spravodlivosti; a neuplynie ani štyristo rokov a meč spravodlivosti dopadne na ľud tento.

6 Áno, ťažké azničenie čaká ľud tento a určite na ľud tento prichádza a ľud tento nemôže spasiť nič, iba ak pokánie a viera v Pána Ježiša Krista, ktorý určite príde na svet a vytrpí mnohé veci, a bude pre ľud svoj zabitý.

7 A hľa, aanjel Pánov mi to oznámil a priniesol duši mojej bradostné zvesti. A hľa, bol som k vám poslaný, aby som vám to tiež oznámil, aby ste mohli mať radostné zvesti; ale hľa, vy ste ma nechceli prijať.

8 Takže, tak hovorí Pán: Pre tvrdosť sŕdc ľudu Nefitov, pokiaľ nebudú činiť pokánie, odnímem im slovo svoje a aodnímem im Ducha svojho, a nebudem ich ďalej trpieť, a obrátim srdcia ich bratov proti nim.

9 A neuplynie ani aštyristo rokov a ja dám, aby boli bití; áno, navštívim ich mečom a hladom, a morom.

10 Áno, navštívim ich v prudkom hneve svojom a vo aštvrtom pokolení nepriateľov vašich budú žiť tí, ktorí uvidia úplné zničenie vaše; a to sa určite stane, ak nebudete činiť pokánie, hovorí Pán; a tí zo štvrtého pokolenia prinesú zničenie vaše.

11 Ale ak budete činiť pokánie a avrátite sa k Pánovi, svojmu Bohu, odvrátim hnev svoj, hovorí Pán; áno, tak hovorí Pán, požehnaní sú tí, ktorí budú činiť pokánie a obrátia sa ku mne, ale beda tomu, kto pokánie nečiní.

12 Áno, abeda tomuto veľkému mestu Zarahemla; lebo hľa, vďaka tým, ktorí sú spravodliví, je chránené; áno, beda tomuto mestu veľkému, lebo vidím, hovorí Pán, že sú mnohí, áno, dokonca väčšia časť tohto mesta veľkého, ktorí budú proti mne zatvrdzovať srdcia svoje, hovorí Pán.

13 Ale požehnaní sú tí, ktorí budú činiť pokánie, lebo tých ušetrím. Ale hľa, keby nebolo spravodlivých, ktorí sú v tomto meste veľkom, hľa, spôsobil by som, aby z neba zostúpil aoheň a zničil ho.

14 Ale hľa, je to kvôli spravodlivým, že je ušetrené. Lebo hľa, prichádza čas, hovorí Pán, kedy vyvrhnete spravodlivých spomedzi seba, potom budete zrelí k zničeniu; áno, beda tomuto mestu veľkému pre zlovoľnosť a ohavnosti, ktoré sú v ňom.

15 Áno, a beda buď mestu Gideon, pre zlovoľnosť a ohavnosti, ktoré sú v ňom.

16 Áno, a beda všetkým mestám, ktoré sú v okolitej krajine, ktoré sú vo vlastníctve Nefitov, pre zlovoľnosť a ohavnosti, ktoré sú v nich.

17 A hľa, na túto krajinu príde aprekliatie, hovorí Pán mocností, kvôli ľuďom, ktorí sú v krajine, áno, pre ich zlovoľnosť a ich ohavnosti.

18 A stane sa, hovorí Pán mocností, áno, náš veľký a pravý Boh, že ten, kto aukryje poklady v zemi, pre veľké prekliatie krajiny ich už viac nenájde, iba ak by to bol človek spravodlivý a ukryl ich Pánovi.

19 Lebo prajem si, hovorí Pán, aby poklady svoje ukrývali vo mne; a prekliati budú tí, ktorí poklady svoje neukrývajú vo mne; lebo žiadny neukrýva poklady svoje vo mne, iba ak spravodlivý; a ten, kto neukrýva poklady svoje vo mne, je prekliaty, a tiež oný poklad, a žiadny ho pre prekliatie krajiny nevykúpi späť.

20 A príde deň, kedy poklady svoje ukryjú, pretože srdcami svojimi lipnú na bohatstve; a pretože srdcami svojimi lipnú na bohatstve, a ukryjú poklady svoje, keď budú utekať pred nepriateľmi svojimi; pretože ich neukryjú vo mne, prekliati budú, a tiež ich poklady; a v onen deň budú bití, hovorí Pán.

21 Uzrite, ľudia tohto mesta veľkého, a apočúvajte slová moje; áno, počúvajte slová, ktoré hovorí Pán; lebo hľa, on hovorí, že ste prekliati pre bohatstvo svoje, a tiež bohatstvo vaše je prekliate, pretože na ňom ľpiete srdcom svojím a nepočúvali ste slová toho, ktorý vám ho dal.

22 Nepamätáte na Pána, svojho Boha, v tých veciach, v ktorých vám požehnal, ale na abohatstvo svoje pamätáte vždy, ale nie preto, aby ste zaň poďakovali Pánovi, svojmu Bohu; áno, srdcia vaše nie sú priťahované k Pánovi, ale nadúvajú sa bpýchou, až k vychvaľovaniu a k veľkej nadutosti, czávisti, rozbrojom, zlobe, prenasledovaniu a k vraždám, a k všelijakým neprávostiam.

23 Z tohto dôvodu Pán Boh spôsobil, aby na krajinu túto prišlo prekliatie, a tiež na bohatstvo vaše, a to pre neprávosti vaše.

24 Áno, beda ľudu tomuto pre túto dobu, ktorá nadišla, kedy avyvrhujete prorokov a vysmievate sa im, a hádžete po nich kameňmi, a zabíjate ich, a činíte im všelijaké neprávosti, dokonca ako činili tí za stara.

25 A teraz, keď hovoríte, vy hovoríte: Keby dni naše boli za dní našich dávnych aotcov, neboli by sme zabíjali prorokov; neboli by sme ich kameňovali a vyvrhovali ich.

26 Hľa, vy ste horší ako oni; lebo akože žije Pán, ak medzi vás príde aprorok a oznamuje vám slovo Pánove, ktoré dosvedčuje hriechy vaše a neprávosti vaše, bhneváte sa na neho a vyvrhujete ho a hľadáte všelijaké spôsoby, aby ste ho zničili; áno, poviete, že je falošným cprorokom a že je hriešnikom, a od diabla, pretože dsvedčí, že skutky vaše sú zlé.

27 Ale hľa, ak medzi vás príde nejaký človek a povie: Čiňte toto a niet žiadnej neprávosti; čiňte tamto a nebudete trpieť; áno, povie: Kráčajte podľa pýchy vlastného srdca svojho; áno, kráčajte podľa pýchy očí svojich a čiňte čokoľvek, čo si srdce vaše praje – a ak medzi vás príde nejaký človek a povie toto, prijmete ho a poviete, že on je aprorok.

28 Áno, budete ho pozdvihovať a budete mu dávať z majetku svojho; budete mu dávať zo zlata svojho a zo striebra svojho a budete ho odievať drahocenným šatom; a pretože vám hovorí alichotivé slová a hovorí, že všetko je dobré, potom na ňom nenájdete chybu.

29 Ó ty zlovoľné a zvrátené pokolenie; ty zatvrdnutý a tvrdošijný ľud, ako dlho si budete myslieť, že vás Pán bude trpieť? Áno, ako dlho budete trpieť, aby ste boli vedení apochabýmibslepými vodcami? Áno, ako dlho si budete radšej cvoliť temnotu než dsvetlo?

30 Áno, hľa, hnev Pánov už proti vám vzplanul; hľa, preklial krajinu pre neprávosť vašu.

31 A hľa, príde čas, kedy prekľaje bohatstvá vaše, takže sa stanú aklzkými, takže ich nebudete môcť udržať; a v dňoch chudoby svojej si ich nebudete môcť ponechať.

32 A v dňoch chudoby svojej budete volať k Pánovi; a márne budete volať, lebo spustošenie vaše už na vás prišlo a zničenie vaše je isté; a potom budete v oný deň plakať a kvíliť, hovorí Pán mocností. A potom budete lamentovať a poviete:

33 Ó, akiež by som činil pokánie a nezabíjal prorokov, a bnekameňoval ich, a nevyvrhoval ich. Áno, v oný deň poviete: Ó, kiež by sme pamätali na Pána, svojho Boha, v ten deň, kedy nám dal bohatstvo naše, a potom by sa nestalo klzkým, aby sme oň prišli; lebo hľa, bohatstvo naše od nás odišlo.

34 Hľa, tu položíme nástroj a napozajtre je preč; a hľa, meče naše nám boli odňaté v ten deň, kedy sme ich hľadali do boja.

35 Áno, ukryli sme poklady svoje a oni nám pre prekliatie krajiny vykĺzli.

36 Ó, kiež by sme činili pokánie v ten deň, kedy k nám prišlo slovo Pánovo; lebo hľa, krajina je prekliata a všetky veci sa stali klzkými a my ich nemôžeme udržať.

37 Hľa, sme obklopení démonmi, áno, sme obkľúčení anjelmi toho, ktorý sa snaží o to, aby zničil dušu našu. Hľa, neprávosti naše sú veľké. Ó Pane, nemôžeš od nás odvrátiť hnev svoj? A takáto bude reč vaša v oných dňoch.

38 Ale hľa, vaše adni skúšky pominuli; bodkladali ste deň spásy svojej, až je naveky príliš neskoro a zničenie vaše je isté; áno, lebo ste po všetky dni života svojho usilovali o to, čo ste nemohli získať; a usilovali ste o cšťastie v konaní neprávosti, čo sa protiví povahe onej spravodlivosti, ktorá je vo veľkom a Večnom vládcovi našom.

39 Ó vy ľudia krajiny tejto, kiež by ste vypočuli slová moje! A ja sa modlím, aby bol hnev Pána odvrátený od vás a aby ste činili pokánie a boli spasení.