Thánh Thư
Ê The 5


Chương 5

Ba nhân chứng cùng với chính tác phẩm này sẽ làm chứng cho sự trung thực của Sách Mặc Môn.

1 Và giờ đây, ta, Mô Rô Ni, đã viết ra những điều ta được truyền lệnh phải viết theo trí nhớ của ta; và ta đã cho ngươi biết về những vật ta đã niêm phong; vậy nên ngươi chớ động đến những vật đó với ý định tìm cách phiên dịch; vì điều đó bị cấm, trừ ra khi nào nó được Thượng Đế cho phép theo sự thông sáng của Ngài.

2 Và này, ngươi sẽ có được đặc ân là ngươi có thể cho những ai sẽ giúp phổ biến tác phẩm này trông thấy các bảng khắc;

3 Và do quyền năng của Thượng Đế, các bảng khắc sẽ được cho ba người trông thấy; vậy nên, họ sẽ biết chắc chắn rằng những điều này là có thật.

4 Và những điều này sẽ được xác định qua miệng của ba nhân chứng; và chứng ngôn của ba người cùng với tác phẩm này, mà trong đó sẽ biểu lộ quyền năng của Thượng Đế cùng với lời của Ngài, là lời mà Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh làm chứng—và tất cả những điều này sẽ làm chứng chống lại thế gian vào ngày sau cùng.

5 Và nếu họ hối cải mà đến với Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê Su thì họ sẽ được thu nhận vào vương quốc của Thượng Đế.

6 Và giờ đây, nếu các người cho rằng tôi không có thẩm quyền gì đối với những điều này, thì tùy ý các người cứ tự xét lấy; vì rồi đây các người sẽ biết là tôi có đủ thẩm quyền, khi các người gặp tôi, và chúng ta sẽ đứng trước mặt Thượng Đế vào ngày sau cùng. A Men.

In