Ether 4
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 4

  Moroni blir befalt å forsegle det Jareds bror har skrevet — Det vil ikke bli åpenbart før menneskene har like stor tro som Jareds bror — Kristus befaler menneskene å tro på hans egne og hans disiplers ord — Menneskene blir befalt å omvende seg, tro på evangeliet og bli frelst.

  1 Og Herren befalte Jareds bror å gå ned fra fjellet, fra Herrens nærhet, og askrive de ting som han hadde sett. Og det ble forbudt at de skulle komme til menneskenes barn bfør han skulle løftes opp på korset. Og av denne grunn oppbevarte kong Mosiah dem så de ikke skulle komme ut til verden før etter at Kristus skulle vise seg for sitt folk.

  2 Og etter at Kristus virkelig hadde vist seg for sitt folk, befalte han at de skulle åpenbares.

  3 Og etter den tid har de alle sunket ned i vantro, og det er ingen andre tilbake enn lamanittene, og de har forkastet Kristi evangelium. Derfor er jeg blitt befalt å askjule dem i jorden igjen.

  4 Se, på disse platene har jeg skrevet det samme som Jareds bror så, og aldri er større ting blitt åpenbart enn de som ble åpenbart for Jareds bror.

  5 Derfor har Herren befalt meg å skrive dem, og jeg har skrevet dem. Og han befalte meg at jeg skulle aforsegle dem, og han har også befalt meg at jeg skulle forsegle uttydningen av dem. Derfor har jeg forseglet buttyderne ifølge Herrens befaling.

  6 For Herren sa til meg: De skal ikke gå ut til hedningefolkene før den dagen da de skal omvende seg fra sine synder og bli rene for Herren.

  7 Og på den dag da de skal utøve tro på meg, sier Herren, likesom Jareds bror gjorde, så de kan bli ahelliggjort ved meg, da vil jeg åpenbare for dem de ting som Jareds bror så — ja, utfolde for dem alle mine åpenbaringer — sier Jesus Kristus, Guds Sønn, han som er bFaderen over himmel og jord og alle ting som i dem er.

  8 Og forbannet være den som akjemper mot Herrens ord, og forbannet være den som bfornekter disse ting, for dem vil jeg cikke vise større ting, sier Jesus Kristus, for det er jeg som taler.

  9 På min befaling åpnes og alukkes himlene, og på mitt ord skal bjorden skjelve, og på min befaling skal dens innbyggere dø likesom ved ild.

  10 Og den som ikke tror på mine ord, tror ikke på mine disipler, og om det ikke er jeg som taler, så døm selv, for dere skal vite at det er jeg som taler, på den asiste dag.

  11 Men den som atror disse ting som jeg har talt, ham vil jeg gi min ånds åpenbaringer. Og han skal vite og bære vitnesbyrd. For ved min Ånd skal han bvite at disse ting er csanne, for de tilskynder menneskene til å gjøre godt.

  12 Og alt som tilskynder menneskene til å gjøre godt, er av meg, for det som er agodt, kommer ikke fra andre enn meg. Jeg er den som leder menneskene til å gjøre alt godt. Den som bikke vil tro mine ord, vil ikke tro på meg — at jeg er. Og den som ikke vil tro på meg, vil ikke tro på Faderen som sendte meg, for se, jeg er Faderen, jeg er verdens clys og dliv og sannhet.

  13 aKom til meg, dere hedningefolk, og jeg vil vise dere de større ting — den kunnskap som er skjult på grunn av vantro.

  14 Kom til meg, O du Israels hus, og det skal bli aåpenbart for dere hvor store ting Faderen har tiltenkt dere fra verdens grunnvoll ble lagt, og de har ikke kommet til dere på grunn av vantro.

  15 Se, når dere river i stykker det vantroens slør som forårsaker at dere forblir i deres fryktelige tilstand av ugudelighet og hårde hjerter og et forblindet sinn, da skal de store og strålende ting som har vært askjult for dere fra verdens grunnvoll ble lagt — ja, når dere skal påkalle Faderen i mitt navn med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, da skal dere vite at Faderen har husket pakten som han inngikk med deres fedre, O Israels hus.

  16 Og da skal mine aåpenbaringer som jeg lot min tjener Johannes skrive, foldes ut for alle folks øyne. Husk at når dere ser disse ting, da skal dere vite at tiden er for hånden da de virkelig skal bli åpenbart.

  17 Derfor, anår dere skal motta denne opptegnelsen, kan dere vite at Faderens verk har begynt over hele landet.

  18 Derfor, aomvend dere, alle jordens ender, og kom til meg og tro på mitt evangelium og bli bdøpt i mitt navn, for den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og ctegn skal følge dem som tror på mitt navn.

  19 Og velsignet er den som blir funnet atrofast mot mitt navn på den siste dag, for han skal bli løftet opp for å bo i det rike som er beredt for ham bfra verdens grunnvoll ble lagt. Og se, det er jeg som har uttalt det. Amen.