Skriftene
Ether 12


Kapittel 12

Profeten Ether formaner folket til å tro på Gud – Moroni forteller hvilke undere og mirakler som utføres ved tro – Tro gjorde det mulig for Jareds bror å se Kristus – Herren gir menneskene svakhet så de kan være ydmyke – Ved tro flyttet Jareds bror fjellet Zerin – Tro, håp og kjærlighet er avgjørende for å bli frelst – Moroni så Jesus ansikt til ansikt.

1 Og det skjedde at Ether levde i Coriantumrs dager, og aCoriantumr var konge over hele landet.

2 Og aEther var en Herrens profet, og han sto frem i Coriantumrs dager og begynte å profetere til folket, for han kunne ikke bholdes tilbake på grunn av Herrens Ånd som var i ham.

3 For han aropte fra morgenen og helt til solen gikk ned og formante folket til å tro på Gud og omvende seg for at de ikke skulle bli butryddet, og han sa til dem at ved ctro blir alle ting oppfylt.

4 Derfor kan den som tror på Gud, ha et sikkert ahåp om en bedre verden, ja, også om en plass ved Guds høyre hånd. Og dette håp kommer ved tro og er et banker for menneskenes sjeler som vil gjøre dem sikre og standhaftige – alltid rike på cgode gjerninger – og lede dem til å dforherlige Gud.

5 Og det skjedde at Ether profeterte store og forunderlige ting til folket som de ikke trodde fordi de ikke så dem.

6 Og nå vil jeg, Moroni, tale noe om disse ting, jeg vil vise verden at atro er det som bhåpes, men cikke sees. Derfor, protester ikke fordi dere ikke ser, for dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er dprøvd.

7 For det var ved tro at Kristus viste seg for våre fedre etter at han hadde stått opp fra de døde, og han viste seg ikke for dem før etter at de hadde tro på ham. Derfor måtte nødvendigvis noen ha tro på ham, for han viste seg ikke for verden.

8 Men på grunn av menneskenes tro har han vist seg for verden og forherliget Faderens navn og beredt en vei så andre derved kunne få del i den himmelske gave, så de kunne håpe på de ting som de ikke har sett.

9 Derfor kan dere også ha håp og få del i gaven hvis dere bare vil ha tro.

10 Se, det var ved tro at de som levde i fordums tid, ble akalt etter Guds hellige orden.

11 Derfor, ved tro ble Moseloven gitt, men ved å gi sin Sønn som gave har Gud beredt en enda abedre vei, og det er ved tro at den er blitt oppfylt.

12 For hvis det ikke finnes atro blant menneskenes barn, kan ikke Gud utføre noe bmirakel blant dem. Derfor viste han seg først etter at de hadde vist sin tro.

13 Se, det var Almas og Amuleks tro som fikk afengselet til å rase sammen.

14 Se, det var Nephis og Lehis tro som frembragte en aforandring hos lamanittene, så de ble døpt med ild og med bDen hellige ånd.

15 Se, det var aAmmons og hans brødres tro som bfrembragte et så stort mirakel blant lamanittene.

16 Ja, alle som utførte amirakler, utførte dem ved btro – de som levde før Kristus, og også de som levde etter ham.

17 Og det var ved tro at de tre disiplene fikk det løfte at de aikke skulle smake døden, og de fikk løftet først etter at de hadde vist sin tro.

18 Og aldri har noen på noe tidspunkt utført mirakler uten først å ha tro, derfor hadde de først tro på Guds Sønn.

19 Og det var mange som hadde så overmåte sterk tro, også afør Kristus kom, og de kunne ikke holdes utenfor bsløret, men så virkelig med sine øyne de ting som de hadde skuet med troens øyne, og de var glade.

20 Og se, vi har sett i denne opptegnelsen at en av disse var Jareds bror, for så stor var hans tro på Gud at da Gud rakte frem sin afinger, kunne han ikke skjule den for Jareds brors øyne fordi han hadde gitt ham sitt ord – et ord han hadde fått ved tro.

21 Og etter at Jareds bror hadde sett Herrens finger på grunn av det aløfte som Jareds bror hadde fått ved tro, kunne ikke Herren holde noe skjult for hans øyne. Derfor viste han ham alle ting, for han kunne ikke lenger holdes utenfor bsløret.

22 Og det er ved tro at mine fedre har fått det aløfte at disse ting skulle komme til deres brødre gjennom hedningefolkene. Derfor har Herren, ja, Jesus Kristus, gitt meg befalinger.

23 Og jeg sa til ham: Herre, hedningefolkene vil gjøre narr av disse ting fordi vi er aukyndige i å skrive, for, Herre, ved tro har du latt oss bli dyktige i ord, men du har ikke latt oss bli bdyktige til å skrive, for du har gitt hele dette folk evne til å tale mye på grunn av Den hellige ånd som du har gitt dem.

24 Og du har bare gitt oss evne til å skrive litt på grunn av våre henders klossethet. Se, du har ikke gjort oss så dyktige til å askrive som Jareds bror, for du lot det han skrev, bli mektig slik du selv er, så det overveldet menneskene som leste det.

25 Du har også gjort våre ord mektige og store, ja, så vi ikke kan skrive dem. Derfor innser vi at vi er svake når vi skriver og snubler når vi setter ordene sammen. Og jeg er redd for at hedningefolkene vil agjøre narr av våre ord.

26 Og da jeg hadde sagt dette, talte Herren til meg og sa: Dårer aspotter, men de skal sørge, og min nåde er tilstrekkelig for de saktmodige så de ikke skal utnytte deres svakhet.

27 Og hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres asvakhet. Jeg bgir menneskene svakhet så de kan være ydmyke, og min cnåde er tilstrekkelig for alle mennesker som dydmyker seg for meg, for hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det esvake bli til styrke for dem.

28 Se, jeg vil vise hedningefolkene deres svakhet, og jeg vil vise dem at atro, håp og kjærlighet fører dem til meg – all rettferdighets kilde.

29 Og da jeg, Moroni, hadde hørt disse ord, ble jeg trøstet og sa: O Herre, din rettferdige vilje skje, for jeg vet at du virker blant menneskenes barn i overensstemmelse med deres tro.

30 For Jareds bror sa til fjellet Zerin: aFlytt deg, og det flyttet seg. Og hvis han ikke hadde hatt tro, ville det ikke ha flyttet seg. Derfor handler du etter at menneskene har fått tro.

31 På denne måten åpenbarte du deg for dine disipler, for etter at de hadde fått atro og talte i ditt navn, viste du deg for dem med stor kraft.

32 Og jeg husker også at du har sagt at du har beredt et sted for mennesket, ja, blant adin Faders boliger, som menneskene kan ha et herligere bhåp om. Derfor må menneskene håpe, ellers kan de ikke få en arv på det sted som du har beredt.

33 Og videre husker jeg at du har sagt at du har aelsket verden så du kunne sette ditt liv til for verden, så du kunne ta det igjen for å berede et sted for menneskenes barn.

34 Og jeg vet at denne aomsorg du har hatt for menneskenes barn, er kjærlighet. Derfor, hvis menneskene ikke har kjærlighet, kan de ikke arve det sted som du har beredt i din Faders boliger.

35 Derfor vet jeg av dette som du har sagt, at hvis hedningefolkene ikke har kjærlighet på grunn av vår svakhet, da vil du prøve dem og ta bort deres atalent, ja, det som de har mottatt, og gi det til dem som allerede har i overflod.

36 Og det skjedde at jeg ba til Herren at han ville vise hedningefolkene anåde, så de kunne ha kjærlighet.

37 Og det skjedde at Herren sa til meg: Hvis de ikke har kjærlighet, så angår det ikke deg. Du har vært trofast, derfor skal dine klær gjøres arene, og fordi du har sett din bsvakhet, skal du gjøres sterk og ta plass på det sted som jeg har beredt i min Faders boliger.

38 Og nå sier jeg, Moroni, farvel til hedningefolkene – ja, også til mine brødre som jeg elsker – inntil vi skal møtes for aKristi domstol hvor alle mennesker skal vite at mine bklær er uplettet av deres blod.

39 Og da skal dere vite at jeg har asett Jesus, at han har talt med meg bansikt til ansikt, og at han klart og tydelig og i all ydmykhet fortalte meg, likesom en mann forteller en annen på mitt eget språk om disse ting.

40 Og jeg har bare skrevet noen få ting, på grunn av min ukyndighet i å skrive.

41 Og nå vil jeg råde dere til å asøke denne Jesus som profetene og apostlene har skrevet om, så den nåde som er i Gud Faderen og også i Herren Jesus Kristus og i Den hellige ånd, som bærer bvitnesbyrd om dem, kan være i dere og forbli hos dere for evig. Amen.