Писания
Етер 12
Изтеглени файлове
Цялата книга (PDF)
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Глава 12

Пророкът Етер увещава людете да вярват в Бога. Мороний изброява изумленията и чудесата, извършвани чрез вяра. Вярата дава възможност на брата на Яред да види Христа. Господ дава на човеците слабост, за да може те да бъдат смирени. Братът на Яред премества планината Зарин чрез вярата си. Най-важни за спасението са вярата, надеждата и милосърдието. Мороний вижда Исус лице в лице.

1 И стана така, че дните на Етер бяха в дните на Кориантумър и аКориантумър беше цар над цялата земя.

2 И аЕтер беше пророк Господен; ето защо, Етер излезе в дните на Кориантумър и започна да пророкува на людете, защото не можеше да бъде будържан поради Духа Господен, Който беше в него.

3 Защото той апризоваваше от сутрин чак до залез слънце, увещавайки людете да повярват в Бога за покаяние, за да не би да бъдат бунищожени, като им казваше, че чрез ввяра всички неща са изпълнени,

4 ето защо, който вярва в Бога, може със сигурност да се анадява на един по-добър свят, да, дори за място от дясната страна на Бога, която надежда идва от вярата и става бкотва за душите на човеците, която би ги направила сигурни и постоянни, винаги изобилстващи на вдобри дела и водени да гпрославят Бога.

5 И стана така, че Етер пророкуваше велики и чудни неща на людете, на които те не повярваха, защото не ги виждаха.

6 И сега, аз, Мороний, бих желал да поговоря относно тези неща; аз бих желал да покажа на света, че авярата е нещо, за което се бнадяваме, но вне виждаме; ето защо, не оспорвайте затова, че не виждате, защото няма да получите никакво свидетелство, докато вярата ви не бъде гизпитана.

7 Защото именно чрез вярата Христос се яви на бащите ни, след като се вдигна от мъртвите; и Той им се показа, след като те повярваха в Него; ето защо, трябваше някои да имат вяра в Него, иначе Той нямаше да се покаже на света.

8 Но заради вярата на човеците Той се яви на света и прослави името на Отца, и приготви път, чрез който други да могат да се ползват от небесния дар, за да могат да се надяват на онези неща, които не са видели.

9 Ето защо, вие също може да имате надежда и да получите дара, само ако имате вяра.

10 Ето, чрез вяра бяха апризовани тези от миналото според светия ред Божий.

11 Затова чрез вяра беше даден законът на Моисей. Но в дара на Сбоя Син, Бог е приготвил още апо-превъзходен път; и именно чрез вяра това се е изпълнило.

12 Защото, ако няма авяра сред чедата човешки, Бог не ще може да върши никакви бчудеса сред тях; затова Той не им се явяваше, докато не повярваха.

13 Ето, тъкмо вярата на Алма и Амулик накара атъмницата да рухне на земята.

14 Ето, тъкмо вярата на Нефи и Лехий извърши апромяната у ламанитите, тъй че те бяха кръстени с огън и със бСветия Дух.

15 Ето, тъкмо вярата на аАмон и на братята му бизвърши такова велико чудо сред ламанитите.

16 Да, и всички онези, които вършеха ачудеса, ги вършеха чрез бвяра, дори и онези, които бяха преди Христа, а също онези, които бяха след Него.

17 И беше чрез вяра това, че тримата ученици получиха обещание, че ане ще вкусят смърт; и те не получиха това обещание, докато не доказаха вярата си.

18 Нито пък някой някога е извършвал чудеса, преди да е повярвал; ето защо, те вярваха първо в Сина Божий.

19 И имаше мнозина, чиято вяра беше толкова извънредно силна, тъкмо апреди да дойде Христос, че не беше възможно да бъдат държани отвъд бзавесата; и те наистина видяха с очите си това, което бяха съзрели с окото на вярата, и бяха доволни.

20 И ето, ние виждаме от този летопис, че един от тях беше братът на Яред; защото толкова силна беше вярата му в Бога, че когато Бог посочи с апръста Си, Той не можа да го скрие от погледа на брата на Яред, поради Неговото слово, което Той му беше изрекъл, което слово братът на Яред беше получил чрез вярата.

21 И след като братът на Яред видя пръста Господен, поради аобещанието, което беше получил чрез вяра, Господ не можеше да скрие нищо от погледа му; ето защо, Той му показа всичките неща, защото той не можеше повече да бъде държан отвъд бзавесата.

22 И чрез вяра моите бащи получиха аобещанието, че тези неща ще дойдат чрез езичниците до братята им; ето защо, Господ ми заповяда, да, тъкмо Исус Христос.

23 И аз му казах: Господи, езичниците ще се подиграят с тези неща поради аслабостта ни в писането; защото, Господи, Ти ни направи могъщи в словото чрез вяра, но не ни направи бмогъщи в писането; защото Ти направи целия този народ да може да говори много поради Светия Дух, който Ти му даде.

24 И Ти ни направи да можем да пишем само малко, поради несръчността на ръцете ни. Ето, Ти не ни направи могъщи в аписане като брата на Яред, защото Ти направи така, щото нещата, които той написа, да бъдат могъщи, както Ти си, дори да съкрушават човека, който ги чете.

25 Ти направи словата ни мощни и велики, тъй че не можехме да ги запишем; затова, когато пишем, виждаме слабостта си и се препъваме поради подреждането на нашите слова; и аз се страхувам да не би езичниците да се априсмеят на словата ни.

26 И когато изрекох това, Господ ми говорѝ, казвайки: Безумците се априсмиват, но те ще ридаят; но Моята благодат е достатъчна за кротките, тъй че те не ще се възползват от вашата слабост.

27 И ако човеците дойдат при Мене, Аз ще им покажа тяхната аслабост. Аз бдавам на човеците слабост, за да бъдат смирени; и Моята вблагодат е достатъчна за всички човеци, които се гсмиряват пред Мене; защото ако те се смирят пред Мене и повярват в Мене, тогава Аз ще сторя дслабите им страни да станат силни.

28 Ето, Аз ще покажа на езичниците слабостта им, ще им покажа, че авярата, надеждата и милосърдието водят при Мене — извора на всяка праведност.

29 И аз, Мороний, след като чух тези слова, утеших се и казах: О, Господи, нека да бъде Твоята добродетелна воля, защото знам, че Ти правиш за чедата човешки според вярата им.

30 Защото братът на Яред каза на планината Зарин: аОтмести се — и тя бе отместена. И ако той нямаше вяра, тя нямаше да бъде преместена; затова Ти действаш, след като човеците имат вяра.

31 Защото тъй Ти се яви на Твоите ученици; защото, след като те получиха авяра и говориха в Твое име, Ти им се показа във велика сила.

32 И аз също си спомням, че Ти каза, че си приготвил дом за човека, да, тъкмо между аобиталищата на Твоя Отец, в който човек може да има по-превъзходна бнадежда; ето защо, човек трябва да се надява или той не ще може да получи наследство в мястото, което Ти си приготвил.

33 И пак, аз си спомням, че Ти каза, че си авъзлюбил света тъй, че да отдадеш живота Си за света, за да можеш да го вземеш отново и да приготвиш място за чедата човешки.

34 И сега, аз знам, че тази алюбов, която Ти си имал към чедата човешки, е милосърдието; ето защо, ако човеците нямат милосърдие, те не могат да наследят онова място, което си приготвил в обиталищата на Твоя Отец.

35 Ето защо, аз знам от това, което Ти си казал, че ако езичниците поради слабостта ни нямат милосърдие, Ти ще ги изпиташ и ще отнемеш адарбата им, да, тъкмо онази, която са получили, и ще я дадеш на онези, които ще имат по-изобилно.

36 И стана така, че аз помолих Господа да даде аблагодат на езичниците, за да могат да имат милосърдие.

37 И стана така, че Господ ми каза: Ако те нямат милосърдие, за теб това няма значение, ти беше верен; ето защо, одеждите ти ще бъдат аочистени. И понеже видя бсвоята слабост, ти ще бъдеш направен силен, за да седнеш на мястото, което Аз приготвих в обиталищата на Моя Отец.

38 И сега, аз, Мороний, казвам сбогом на езичниците, да, също и на братята ми, които обичам, докато се срещнем пред асъдийския престол на Христа, където всички люде ще узнаят, че бодеждите ми не са опетнени от кръвта ви.

39 И тогава ще разберете, че аз авидях Исуса и че Той говорѝ с мене блице в лице; и че Той ми каза за всички тези неща с обикновено смирение на родния ми език, тъкмо както един човек говори на друг.

40 И поради моята слабост в писането, аз записах много малко.

41 И сега, аз бих ви препоръчал да апотърсите този Исус, за Когото пророците и апостолите са писали, за да може благодатта на Бога-Отец, също и на Господа Исуса Христа и на Светия Дух, Който бсвидетелства за тях, да бъде и пребъде във вас навеки. Амин.