Eter 11
  Footnotes

  Kapitola 11

  Války, rozštěpení a zlovolnost ovládají život Jareditů – Proroci předpovídají naprosté zničení Jareditů, pokud nebudou činiti pokání – Lidé zavrhují slova proroků.

  1 A za dnů Komových přišlo také mnoho proroků a prorokovali o zničení onoho velikého lidu, pokud nebude činiti pokání a neobrátí se k Pánu a nezanechá svých vražd a zlovolností.

  2 A stalo se, že lid proroky zavrhoval, a oni uprchli ke Komovi pro ochranu, neboť lid usiloval o to, aby je zničil.

  3 A oni prorokovali Komovi mnohé věci; a on byl požehnán po celý zbytek svých dnů.

  4 A dožil se velmi vysokého věku a zplodil Šibloma; a Šiblom vládl na jeho místě. A bratr Šiblomův se proti němu vzbouřil a v celé zemi počala býti nesmírně veliká válka.

  5 A stalo se, že bratr Šiblomův dal, aby všichni proroci, kteří prorokovali o zničení lidu, byli usmrceni;

  6 A v celé zemi nastala veliká pohroma, neboť oni dosvědčovali, že na zemi přijde veliké prokletí, a také na lid, a že mezi nimi nastane veliké zničení, takové, jaké ještě na tváři země nikdy nenastalo, a jejich kosti budou jako ahromady země na tváři země, pokud nebudou činiti pokání ze své zlovolnosti.

  7 A oni hlas Páně neposlouchali, pro svá zlovolná spolčení; pročež v celé zemi počaly války a sváry, a také mnohý hlad a mor, natolik, že nastalo veliké zničení, takové, jaké ještě nikdy nikdo na tváři zemské nepoznal; a toto vše se stalo za dnů Šiblomových.

  8 A lidé počali činiti pokání ze své nepravosti; a nakolik toto činili, Pán k nim byl amilosrdný.

  9 A stalo se, že Šiblom byl zabit a Set byl uveden do zajetí a přebýval v zajetí po všechny své dny.

  10 A stalo se, že Aha, jeho syn, získal království; a vládl lidu po všechny své dny. A činil za svých dnů všelikou nepravost, čímž způsobil prolití mnoha krve; a málo bylo jeho dnů.

  11 A Etem, jsa potomkem Ahahovým, získal království; a také on činil za svých dnů to, co je zlovolné.

  12 A stalo se, že za dnů Etemových přišlo mnoho proroků a prorokovali opět lidu; ano, prorokovali, že Pán je zcela vyhladí s tváře zemské, pokud nebudou činiti pokání ze svých nepravostí.

  13 A stalo se, že lidé zatvrdili srdce své a nechtěli aposlouchati slova jejich; a proroci truchlili a z prostředku lidu se stáhli.

  14 A stalo se, že Etem vykonával soud v zlovolnosti po všechny své dny; a zplodil Morona. A stalo se, že Moron vládl na jeho místě; a Moron činil to, co je zlovolné před Pánem.

  15 A stalo se, že mezi lidem došlo ke avzpouře pro ono tajné spolčení, které bylo zbudováno, aby dosáhlo moci a zisku; a povstal mezi nimi muž mocný v nepravosti a utkal se s Moronem v bitvě, ve které svrhl polovinu království; a po mnoho let si polovinu království udržel.

  16 A stalo se, že Moron ho svrhl a království opět získal.

  17 A stalo se, že povstal jiný mocný muž; a byl to potomek bratra Jaredova.

  18 A stalo se, že svrhl Morona a získal království; pročež, Moron přebýval v zajetí po celý zbytek svých dnů; a zplodil Koriantora.

  19 A stalo se, že Koriantor přebýval v zajetí po všechny své dny.

  20 A za dnů Koriantorových také přišlo mnoho proroků a prorokovali veliké a podivuhodné věci a volali lid ku pokání, a pokud nebudou činiti pokání, Pán Bůh na nich vykoná asoud k jejich naprostému zničení;

  21 A že Pán Bůh mocí svou vyšle nebo přivede ajiný lid, aby vlastnil zemi, způsobem, kterým přivedl jejich otce.

  22 A oni zavrhovali všechna slova proroků pro své tajné společenství a zlovolné ohavnosti.

  23 A stalo se, že Koriantor zplodil aEtera a zemřel, přebývav v zajetí po všechny své dny.