Skriftene
Alma 9


Almas og også Amuleks ord som ble forkynt for folket som var i Ammonihahs land. De blir også kastet i fengsel og befridd ved Guds mirakuløse kraft som var i dem – ifølge Almas opptegnelse.

Omfatter kapittel 9 til og med 14.

Kapittel 9

Alma befaler Ammonihahs folk å omvende seg – Herren vil være barmhjertig mot lamanittene i de siste dager – Hvis nephittene forkaster lyset, vil de bli ødelagt av lamanittene – Guds Sønn vil snart komme – Han vil forløse dem som omvender seg, blir døpt og har tro på hans navn. Ca. 82 f.Kr.

1 Og videre, etter at jeg, Alma, var blitt befalt av Gud at jeg skulle ta med meg Amulek og dra ut igjen for å forkynne for dette folk – for folket i byen Ammonihah – skjedde det at da jeg begynte å forkynne for dem, begynte de å diskutere heftig med meg og sa:

2 Hvem er du? Tror du at vi tror aen manns vitnesbyrd selv om han skulle forkynne for oss at jorden skulle forgå?

3 Nå forsto de ikke de ord som de talte, for de visste ikke at jorden skulle forgå.

4 Og de sa også: Vi vil ikke tro dine ord selv om du skulle profetere at denne store byen skulle bli ødelagt på aén dag.

5 Nå visste de ikke at Gud kunne utføre slike mektige gjerninger, for de var et hårdhjertet og et hårdnakket folk.

6 Og de sa: aHvem er Gud som ikke sender bnoen større autoritet enn én mann blant dette folk for å forkynne sannheten om så store og mektige ting for dem?

7 Og de gikk frem for å legge hånd på meg, men se, de gjorde det ikke. Og jeg sto frimodig frem for å tale til dem, ja, jeg vitnet frimodig for dem og sa:

8 Se, dere ugudelige og fordervede aslekt! Hvordan kan dere ha glemt deres fedres tradisjoner? Ja, hvor snart har dere ikke glemt Guds bud.

9 Husker dere ikke at vår far, Lehi, ble ført ut av Jerusalem ved aGuds hånd? Husker dere ikke at de alle ble ledet av ham gjennom villmarken?

10 Og har dere allerede glemt hvor mange ganger han fridde våre fedre ut av deres fienders hender og bevarte dem så de ikke ble drept – til og med av sine egne brødre?

11 Ja, og hvis det ikke hadde vært for hans makeløse kraft og hans barmhjertighet og hans langmodighet mot oss, ville vi uvegerlig ha blitt utryddet fra jordens overflate lenge før denne tid og kanskje blitt henvist til en tilstand av auendelig elendighet og smerte.

12 Se, nå sier jeg til dere at han befaler dere å omvende dere, og hvis dere ikke omvender dere, kan dere på ingen måte arve Guds rike. Men se, dette er ikke alt – han har befalt dere å omvende dere, ellers vil han autrydde dere fullstendig fra jordens overflate, ja, han vil hjemsøke dere i sin vrede, og i sin bheftige vrede vil han ikke vende seg bort.

13 Se, husker dere ikke de ord som han talte til Lehi, da han sa: aHvis dere holder mine bud, skal det gå dere vel i landet? Og videre blir det sagt: Hvis dere ikke vil holde mine bud, skal dere bli avskåret fra Herrens nærhet.

14 Nå vil jeg dere skal huske at i den grad lamanittene ikke har holdt Guds befalinger, er de blitt aavskåret fra Herrens nærhet. Nå ser vi at Herrens ord er blitt stadfestet i så henseende, og lamanittene er blitt avskåret fra hans nærhet helt siden de begynte med sine overtredelser i landet.

15 Likevel sier jeg til dere at det skal bli mer autholdelig for dem på dommens dag enn for dere hvis dere forblir i deres synder, ja, og også mer utholdelig for dem i dette liv enn for dere, hvis dere ikke omvender dere.

16 For det er mange løfter som er agitt til lamanittene, for det er på grunn av deres fedres btradisjoner at de er blitt i sin tilstand av cuvitenhet. Derfor vil Herren være barmhjertig mot dem og dforlenge deres tilværelse i landet.

17 Og en gang vil de bli abragt til troen på hans ord og vite at deres fedres tradisjoner var uriktige. Og mange av dem vil bli frelst, for Herren vil være barmhjertig mot alle som bpåkaller hans navn.

18 Men se, jeg sier til dere at hvis dere fortsetter i deres ugudelighet, skal deres dager i landet ikke forlenges, for alamanittene skal bli sendt mot dere. Og hvis dere ikke omvender dere, skal de komme på et tidspunkt dere ikke venter det, og dere skal bli hjemsøkt av en bfullstendig ødeleggelse, og det skal finne sted på grunn av Herrens heftige cvrede.

19 For han vil ikke tillate at dere lever i deres synder så dere ødelegger hans folk. Jeg sier dere: Nei, for han ville heller la lamanittene adrepe hele hans folk, som kalles Nephis folk, hvis det var mulig for dem å bfalle i synd og overtredelse etter å ha fått så mye lys og så stor kunnskap av Herren sin Gud,

20 ja, etter å ha vært et folk så rikt begunstiget av Herren, ja, etter å ha blitt mer begunstiget enn alle andre nasjoner, slekter, tungemål og folk, etter at alle ting er agjort kjent for dem, ifølge deres ønsker og deres tro og bønner, om det som har vært og som er og som skal komme,

21 etter å ha blitt besøkt av Guds Ånd, etter å ha talt med engler og blitt talt til ved Herrens røst, etter å ha hatt profetiens ånd og åpenbaringens ånd og også mange gaver – gaven til å tale med tunger og forkynnelsens gave og Den hellige ånds gave og aoversettelsens gave,

22 ja, og etter at Gud har afridd dem ut av Jerusalems land ved Herrens hånd, etter å ha blitt reddet fra sult og fra sykdom og alle slags sykdomstilstander, og etter at de har blitt sterke på slagmarken så de ikke skulle bli drept, etter at de er blitt ført ut av btrelldom gang på gang og er blitt støttet og bevart inntil nå og det har gått dem vel så de er rike på alle ting –

23 og nå, se jeg sier til dere at hvis dette folk som har mottatt så mange velsignelser fra Herrens hånd, skulle falle i overtredelse og synde mot det lys og den kunnskap de har, ja, jeg sier til dere at om så skulle skje at de skulle falle i overtredelse, ville det bli mye mer autholdelig for lamanittene enn for dem.

24 For se, Herrens aløfter er gitt til lamanittene, men de er ikke gitt til dere hvis dere faller i overtredelse, for har ikke Herren uttrykkelig lovet og fast bestemt at hvis dere setter dere opp mot ham, skal dere bli fullstendig utryddet fra jordens overflate?

25 Og nå, for at dere ikke skulle bli drept, har Herren sendt sin engel for å besøke mange av sine folk og har forkynt for dem at de må gå ut og rope kraftig til dette folk og si: aOmvend dere, for himmelens rike er nær.

26 Om aikke mange dager skal Guds Sønn komme i sin herlighet, og hans herlighet skal være Faderens bEnbårnes herlighet, full av cnåde, rettvishet og sannhet, full av tålmodighet, dbarmhjertighet og langmodighet, snar til å ehøre sitt folks rop og til å besvare deres bønner.

27 Og se, han kommer for å aforløse dem som vil bli bdøpt til omvendelse ved troen på hans navn.

28 Derfor, bered Herrens vei, for tiden er nær da alle mennesker skal høste lønn for sine agjerninger – etter hvordan de har vært. Hvis de har vært rettferdige, skal de bhøste frelse for sine sjeler ifølge Jesu Kristi kraft og befrielse. Og hvis de har vært onde, skal de høste sine sjelers cfordømmelse ifølge djevelens makt og fangenskap.

29 Se, slik roper engelens røst til folket.

30 Og nå, mine aelskede brødre, for dere er mine brødre, og dere burde være elsket, og dere burde gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig, for jeg ser at deres hjerter er blitt meget forherdet mot Guds ord, og jeg ser at dere er et bfortapt og et fallent folk.

31 Nå skjedde det at da jeg, Alma, hadde talt disse ord, se, da ble folket rasende på meg fordi jeg sa til dem at de var et hårdhjertet og et ahårdnakket folk.

32 Og også fordi jeg sa til dem at de var et fortapt og et fallent folk, ble de sinte på meg og forsøkte å legge hånd på meg så de kunne kaste meg i fengsel.

33 Men det skjedde at Herren ikke tillot at de akkurat da skulle ta meg og kaste meg i fengsel.

34 Og det skjedde at Amulek kom, sto frem og begynte å tale til dem også. Og ikke alle aAmuleks ord er skrevet, men en del av hans ord er skrevet i denne bok.