Alma 9
Lábjegyzetek

Hide Footnotes

Megjelenítési stílus

Alma szavai, és Amulek szavai is, melyeket az Ammoniha földjén lévő népnek hirdettek. És börtönbe is vetik őket, és Isten bennük lévő csodálatos hatalma által kiszabadulnak. Alma feljegyzése szerint.

A 9. fejezettől a 14-ig bezárólag.

9. Fejezet

Alma megparancsolja Ammoniha népének, hogy tartsanak bűnbánatot – Az Úr az utolsó napokban irgalmas lesz a lámánitákhoz – Ha a nefiták elhagyják a világosságot, a lámániták el fogják pusztítani őket – Isten Fia hamarosan el fog jönni – Meg fogja váltani azokat, akik bűnbánatot tartanak, megkeresztelkednek és akiknek hitük van az ő nevében. Mintegy Kr.e. 82.

1 Továbbá én, Alma, mivel parancsot kaptam Istentől, hogy vegyem Amuleket, és menjek és ismét prédikáljak ennek a népnek, vagyis az Ammoniha városában lévő népnek, lőn, hogy amint prédikálni kezdtem nekik, vitatkozni kezdtek velem, mondván:

2 Ki vagy te? Azt gondolod, hogy hinni fogunk aegyetlen ember bizonyságának, még ha azt prédikálja is nekünk, hogy a föld el fog múlni?

3 Most, ők nem értették meg azon szavakat, melyeket mondtak, mert nem tudták, hogy a föld el fog múlni.

4 És ezt is mondták: Nem fogunk hinni a szavaidnak, még ha azt prófétálod is, hogy ez a nagy város aegy nap alatt el fog pusztulni.

5 Most nem tudták, hogy Isten tehet ilyen bámulatos cselekedeteket, mert keményszívű és merevnyakú nép voltak.

6 És ezt mondták: aKi az Isten, aki bnem küld több felhatalmazottat, csak egyetlen férfit ezen nép közé, hogy ily nagy és bámulatos dolgok igazságát hirdesse nekik?

7 És előléptek, hogy kezeikkel megragadjanak, de íme, nem tették ezt. És én bátran álltam, hogy kijelentsem nekik, igen, bátran bizonyságot tettem nekik, mondván:

8 Íme, Ó ti gonosz és elfajzott anemzedék, hogy elfelejtettétek már atyáitok hagyományait; igen, mily hamar elfelejtettétek Isten parancsolatait!

9 Hát nem emlékeztek rá, hogy atyánkat, Lehit, aIsten keze hozta ki Jeruzsálemből? Nem emlékeztek rá, hogy mindannyiukat ő vezette a vadonon keresztül?

10 És ilyen hamar elfelejtettétek már, hogy milyen sokszor szabadította ki atyáinkat ellenségeik keze közül, és őrizte meg őket attól, hogy elpusztuljanak, méghozzá saját testvéreik keze által?

11 Igen, és az ő páratlan hatalma, és irgalma és irántunk való hosszútűrése nélkül már régen ezen időszak előtt elkerülhetetlenül kivágtak volna minket a föld színéről, és talán a avégtelen nyomorúság és jaj állapotának szolgáltattak volna ki minket.

12 Íme, most azt mondom nektek, azt parancsolja nektek, hogy tartsatok bűnbánatot; és ha nem tartotok bűnbánatot, akkor semmiképpen nem örökölhetitek Isten királyságát. De íme, ez még nem minden – megparancsolta nektek, hogy tartsatok bűnbánatot, vagy teljesen aelpusztít benneteket a föld színéről; igen, haragjában fog meglátogatni benneteket, és bádáz haragjában nem fog elfordulni.

13 Íme, nem emlékeztek azon szavakra, melyeket Lehinek mondott, így szólván: aAmennyiben betartjátok parancsolataimat, boldogulni fogtok ezen a földön? Továbbá azt is megmondta, hogy: Amennyiben nem tartjátok be parancsolataimat, kivágattok az Úr színe elől.

14 Most szeretném, ha emlékeznétek rá, hogy amennyiben a lámániták nem tartották be Isten parancsolatait, akivágták őket az Úr színe elől. Most látjuk, hogy az Úr szava beigazolódott ebben a dologban, és a lámánitákat kivágták a színe elől, vétkeik kezdetétől fogva ezen a földön.

15 Mindazonáltal azt mondom nektek, hogy az ítélet napja sokkal aelviselhetőbb lesz az ő számukra, mint a ti számotokra, ha megmaradtok a bűneitekben, igen, ez az élet is sokkal elviselhetőbb lesz az ő számukra, mint a ti számotokra, ha nem tartotok bűnbánatot.

16 Mert sok olyan ígéret van, melyet a lámánitáknak aadtak; mivel atyáik bhagyományai okozták azt, hogy megmaradtak ctudatlanságuk állapotában; ezért az Úr irgalmas lesz hozzájuk és dmeghosszabbítja létüket ezen a földön.

17 És egy bizonyos időszakban ael fognak jutni oda, hogy hisznek a szavában, és tudni fognak atyáik hagyományainak helytelenségéről; és sokat meg fognak szabadítani közülük, mert az Úr irgalmas lesz mindazokhoz, akik bszólítják a nevét.

18 De íme, azt mondom nektek, hogy ha kitartotok bűneitek mellett, akkor a ti napjaitok nem hosszabbíttatnak meg ezen a földön, mert rátok küldik a alámánitákat; és ha nem tartotok bűnbánatot, akkor olyankor jönnek majd, amikor nem tudjátok, és bteljes pusztulással fognak meglátogatni benneteket; és ez az Úr ádáz charagja szerint lesz.

19 Mert ő nem fogja tűrni, hogy gonoszságaitokban éljetek, melyek elpusztítják népét. Azt mondom nektek, hogy nem; inkább eltűri, hogy a lámániták aelpusztítsák egész népét, akiket Nefi népének hívnak, ha lehetséges volna az, hogy bbűnökbe és vétkekbe esnek, azok után, hogy oly sok világosságot és oly sok tudást adott nekik az Úr, az ő Istenük;

20 Igen, azok után, hogy az Úrnak oly igen kedvelt népe voltak; igen, azok után, hogy kedveltek voltak minden más nemzet, nemzetség, nyelv vagy nép felett; azok után, hogy kívánságaik és hitük és imáik szerint minden olyan dolgot atudattak velük, ami volt, ami van és ami el fog jönni;

21 Miután Isten Lelke meglátogatta őket; miután angyalokkal társalogtak, és miután az Úr hangja szólt hozzájuk; és miután megvolt nekik a prófétálás lelke, és a kinyilatkoztatás lelke, és még sok ajándék, a nyelveken szólás ajándéka, és a prédikálás ajándéka, és a Szentlélek ajándéka, és a afordítás ajándéka;

22 Igen, és azok után, hogy Isten az Úr keze által akiszabadította őket Jeruzsálem földjéről; miután megmentette őket az éhínségtől, és a betegségtől, és mindenféle fajtájú nyavalyától; és miután megerősödtek a csatában, hogy el ne pusztuljanak; miután időről időre kiszabadították őket a brabságból, és mostanáig megtartották és megőrizték őket; és miután addig gyarapították őket, míg mindenféle dologban gazdagok nem lettek –

23 És most, íme, azt mondom nektek, hogy ha ez a nép, aki oly sok áldást kapott az Úr kezéből, a birtokában levő világosság és tudás ellenére vétkezik, azt mondom nektek, ha ez lesz a helyzet, hogy ha vétekbe esnek, akkor sokkal aelviselhetőbb lesz a lámánitáknak, mint nekik.

24 Mert íme, az Úr aígéretei megadattak a lámánitáknak, de nektek nem, ha vétkeztek; mert nem ígérte-e meg kifejezetten és nem rendelte-e el határozottan az Úr, hogy ha fellázadtok ellene, akkor teljesen ki fognak pusztítani benneteket a föld színéről?

25 És most azért, hogy el ne pusztítsanak benneteket, az Úr elküldte angyalát, hogy népe közül sokakat meglátogasson, kijelentve nekik, hogy el kell menniük és buzgón kell kiáltaniuk ehhez a néphez, mondván: aTartsatok bűnbánatot, mert hamarosan elközeleg a mennyek királysága;

26 És anem is oly sok nap múltán Isten Fia eljön az ő dicsőségében; és dicsősége az Atya bEgyszülött Fiának dicsősége lesz, aki ckegyelemmel, pártatlansággal és igazsággal teljes, aki türelemmel, dirgalommal és hosszútűréssel teljes, és siet emeghallgatni népe fohászait és megválaszolni az imáit.

27 És íme, eljön, hogy amegváltsa azokat, akik bmegkeresztelkednek a bűnbánatra, a nevébe vetett hit által.

28 Ezért készítsétek az Úrnak útját, mert közel van az idő, amikor minden ember learatja acselekedeteinek jutalmát, aszerint, hogy milyenek voltak – ha igazlelkűek voltak, akkor lelkük szabadulását baratják, Jézus Krisztus hatalma és szabadítása szerint; és ha gonoszak voltak, akkor lelkük ckárhozatát aratják, az ördög hatalma és fogsága szerint.

29 Most íme, ez az angyal hangja, mely a néphez kiált.

30 És most, aszeretett testvéreim, mert testvéreim vagytok, és szeretni kell titeket, és bűnbánathoz illő cselekedeteket kell hoznotok, látván, hogy szívetek nagyon megkeményedett Isten szavával szemben, és látván, hogy belveszett és elbukott nép vagytok.

31 Most lőn, hogy amikor én, Alma ezeket a szavakat elmondtam, íme, a nép megharagudott rám, mert azt mondtam nekik, hogy keményszívű és amerevnyakú nép.

32 És azért is, mert azt mondtam nekik, hogy elveszett és elbukott nép, dühösek voltak rám, és arra törekedtek, hogy kezeikkel megragadjanak, hogy börtönbe vethessenek.

33 De lőn, hogy az Úr nem engedte meg nekik, hogy akkor megragadjanak és börtönbe vessenek.

34 És lőn, hogy Amulek jött és előállt, és ő is prédikálni kezdett nekik. És most, aAmulek szavai nincsenek mind leírva, mindazonáltal szavainak egy része le van írva ebben a könyvben.