Писания
Алма 9
Изтеглени файлове
Цялата книга (PDF)
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Словата на Алма, а също и словата на Амулик, провъзгласени на людете в земята Амония. А също те са хвърлени в тъмница и са избавени чрез чудната сила Божия, която бе в тях, според летописа на Алма.

Обхваща глави 9 до 14 включително.

Глава 9

Алма заповядва народа на Амония да се покае. Господ ще бъде милостив към ламанитите в последните дни. Ако нефитите изоставят светлината, те ще бъдат унищожени от ламанитите. Божият Син ще дойде скоро. Той ще изкупи онези, които се покаят, кръстени са и имат вяра в Неговото име. Около 82 г. пр. Хр.

1 И тъй, аз, Алма, след като получих заповед от Бога, че трябва да взема с мен Амулик и да отида да проповядвам отново на този народ, или на народа в град Амония, стана така, че когато започнах да им проповядвам, те започнаха да ми се противопоставят, казвайки:

2 Кой си ти? Мислиш ли, че ще повярваме на свидетелството на аедин човек, дори и ако ни проповядва, че земята ще премине?

3 Сега, те не разбираха словата, които изричаха; защото не знаеха, че земята ще премине.

4 И те казваха също: Ние няма да повярваме на словата ти, ако ще пророкуваш, че този велик град ще бъде унищожен за аедин ден.

5 Сега, те не знаеха, че Бог може да върши такива чудни дела, защото те бяха коравосърдечни и коравовратни люде.

6 И те казваха: аКой е Бог, Който дава власт бсамо на един човек от този народ, за да му извести истината за толкова велики и чудни неща?

7 И те се приближиха, за да сложат ръка върху ми; но ето, те не го направиха. И аз застанах смело, за да им провъзглася, да, аз смело им засвидетелствах, казвайки:

8 О, вие, нечестиво и извратено апоколение, как тъй сте забравили преданието на бащите си; да, колко скоро забравихте заповедите Божии.

9 Не си ли спомняте, че баща ни, Лехий, беше изведен от Ерусалим от аръката Божия? Не си ли спомняте, че всички те бяха водени от Него през пустошта?

10 И толкова скоро ли забравихте колко пъти Той избави бащите ни от ръцете на техните врагове, и как ги запази от това да бъдат унищожени даже от ръцете на собствените им братя?

11 Да, и ако не беше поради несравнимата Му сила и милостта Му, и дълготърпението Му към нас, ние сме щели неизбежно да бъдем отхвърлени от лицето на земята отпреди дълго време и може би предадени на състояние на абезкрайна окаяност и злочестина.

12 Ето, сега аз ви казвам, че Той ви заповядва да се покаете, и освен ако не се покаете, вие по никакъв начин не можете да наследите царството Божие. Но ето, това не е всичко. Той ви е заповядал да се покаете, иначе ще ви аунищожи напълно от лицето на земята; да, Той ще ви посети в гнева Си, и в бсвирепия Си гняв Той няма да се отвърне.

13 Ето, не си ли спомняте словата, които Той изрече на Лехий, казвайки че: аДоколкото спазвате заповедите Ми, вие ще преуспявате в земята? И пак е казано, че доколкото не спазвате заповедите Ми, вие ще бъдете отхвърлени от присъствието Господне.

14 Сега, аз бих желал да запомните, че доколкото ламанитите не са спазвали заповедите Божии, те са били аотхвърлени от присъствието Господне. Сега виждаме, че словото Господне е потвърдено в това и ламанитите са били отхвърлени от присъствието Му от началото на прегрешенията им в страната.

15 При все това, аз ви казвам, че съдният ден ще бъде апо-търпим за тях, отколкото за вас, ако останете в греховете си, да, и дори по-търпим за тях в този живот, отколкото за вас, освен ако не се покаете.

16 Защото много обещания са апредназначени за ламанитите; защото заради бпреданията на своите бащи те останаха в състоянието си на вневежество. Ето защо, Господ ще бъде милостив към тях и ще гпродължи съществуването им на земята.

17 И по някое време те ще бъдат адоведени до вяра в словото Му и до знанието за неправилността на бащините им предания; и много от тях ще бъдат спасени, защото Господ ще бъде милостив към всички, които бпризовават името Му.

18 Но ето, аз ви казвам, ако вие упорствате в нечестието си, дните ви в страната няма да бъдат продължени, защото аламанитите ще бъдат изпратени върху ви, и ако не се покаете, те ще дойдат в незнайно за вас време и ще бъдете наказани с бпълно унищожение; и това ще бъде според всвирепия гняв Господен.

19 Понеже Той няма да позволи да живеете в беззаконията си и да унищожите Неговия народ. Аз ви казвам: Не! Той по-скоро би допуснал ламанитите да аунищожат целия Негов народ, който е наречен народа на Нефи, ако стане тъй, че те бизпаднат в грехове и прегрешения, след като са им били дадени толкова много светлина и толкова много познание за Господа, техния Бог;

20 да, след като е бил един толкова много облагодетелстван народ на Господа; да, след като е бил по-облагодетелстван от всеки друг народ, племе, език и люде; след като всички неща са им били асторени знайни според желанията им, и вярата им, и молитвите им за това, което е било, което е, и което трябва да дойде;

21 след като са били посетени от Духа Божий; след като са разговаряли с ангели и им е било говорено от Гласа Господен; и имайки Духа на пророчеството и Духа на откровението, както и много дарове, дара за говорене на езици и дара за проповядване, и дара на Светия Дух, и дара за апревеждане;

22 да, и след като бяха аизбавени от Бога из земята на Ерусалим от ръката Господна; след като бяха спасени от глад и от болест, и от всякакъв вид различни страдания; станали силни в битка, за да не могат да бъдат унищожени; многократно извеждани от бробство, съхранявани и запазени до ден днешен, и преуспяващи, докато са забогатели във всичко,

23 и сега ето, аз ви казвам, че ако този народ, който е получил толкова много благословии от ръката Господна, прегреши срещу светлината и познанието, което притежава, аз ви казвам, че ако бъде тъй и той изпадне в прегрешение, ще бъде много апо-търпимо за ламанитите, отколкото за тях.

24 Защото ето, аобещанията Господни ще са предназначени за ламанитите, а не за вас, ако прегрешите; защото не обеща ли ясно Господ и не постанови ли твърдо Господ, че ако се разбунтувате против Него, вие ще бъдете напълно унищожени от лицето на земята?

25 И сега, поради тази причина, за да не може да бъдете унищожени, Господ изпрати ангела Си да посети мнозина от народа Му и да им изяви, че трябва да излязат и призоват силно този народ, казвайки: аПокайте се, защото близко е царството небесно.

26 И ане след много дни Синът Божий ще дойде в славата Си; и славата Му ще бъде славата на бЕдинородния на Отца, изпълнен с вблагодат, справедливост и истина, изпълнен с търпение, гмилост и дълготърпение, бърз да дчуе призивите на Своя народ и да отговаря на молитвите им.

27 И ето, Той идва да аизкупи онези, които ще бъдат бкръстени в знак на покаяние чрез вяра в Неговото име.

28 Ето защо, подгответе пътя Господен, защото наближава времето, когато всички човеци ще пожънат наградата за аделата си, според каквито те са били: ако са били праведни, те ще бпожънат спасение за душите си, съгласно силата и избавлението на Исуса Христа; и ако са били зли, ще пожънат восъждение за душите си, съгласно силата и пленничеството на дявола.

29 Сега ето, това е гласът на ангела, който вика към народа.

30 И сега, авъзлюбени мои братя, защото вие сте ми братя и трябва да сте възлюбени, трябва да принасяте дела, съответствени на покаянието, виждайки че сърцата ви са се вкоравили твърде срещу словото Божие и виждайки, че сте бизгубен и паднал народ.

31 Сега стана така, че когато аз, Алма, бях изрекъл тези слова, людете ми се разгневиха, понеже им бях казал, че са коравосърдечни и акоравовратни люде.

32 И също, понеже им бях казал, че са изгубен и паднал народ, те ми се разгневиха и потърсиха да сложат ръка върху ми, та да могат да ме хвърлят в тъмница.

33 Но стана така, че тогава Господ не допусна те да ме хванат и да ме хвърлят в тъмница.

34 И стана така, че Амулик отиде и застана пред тях, и също започна да им проповядва. И сега, не всички аслова на Амулик са записани, при все това част от словата му са записани в тази книга.