Alma 7

Alma szavai, melyeket a Gedeonban lévő népnek adott át, saját feljegyzése szerint.

A 7. fejezet egészében.

7. Fejezet

Krisztus Máriától fog megszületni – Megoldja a halál kötelékét, és magára veszi népének bűneit – Akik bűnbánatot tartanak, megkeresztelkednek, és betartják a parancsolatokat, azoknak örök életük lesz – Tisztátalanság nem örökölheti Isten királyságát – Az alázatosság, a hit, a remény és a jószívűség a követelmény. Mintegy Kr.e. 83.

1 Íme, szeretett testvéreim, mivel megadatott nekem, hogy hozzátok jöjjek, megpróbálok tehát szavaimmal szólni hozzátok; igen, saját számmal, látván, hogy ez az első alkalom, amikor szám szavaival aszólhatok hozzátok, mivel teljesen lefoglalt engem a bbírói szék, mert oly sok dolgom volt, hogy nem tudtam eljönni hozzátok.

2 És még most, ezen alkalommal sem tudtam volna eljönni, ha a bírói széket másnak nem aadtam volna, hogy helyettem uralkodjon; és az Úr nagy irgalommal megengedte, hogy eljöjjek hozzátok.

3 És íme, nagy reményekkel és nagy vággyal jöttem, hogy azt találjam, hogy megalázkodtatok Isten előtt, és hogy továbbra is fohászkodtatok a kegyelméért, hogy azt találjam, hogy ártatlanok vagytok őelőtte, hogy azt találjam, hogy nem vagytok abban a rettenetes kényszerhelyzetben, amelyben testvéreink voltak Zarahemlában.

4 De áldott legyen Isten neve, mert megadta nekem annak tudását, igen, megadta nekem azon tudás rendkívül nagy örömét, hogy ismét megerősítették őket az Ő igazlelkűségének útján.

5 És bízom benne, Isten Lelke szerint, mely bennem van, hogy bennetek is örömöm lesz; mindazonáltal nem szeretném, ha a bennetek való örömöm is oly sok megpróbáltatás és bánat által jönne el, mint amennyiben a zarahemlai testvérek miatt volt részem, mert íme, örömöm csak azután lelem bennük, miután sok megpróbáltatáson és bánaton vergődtem át.

6 De íme, bízom benne, hogy ti nem vagytok olyan nagy hitetlenség állapotában, mint amilyenben testvéreitek voltak; bízom benne, hogy ti nem emelkedtetek fel szívetek kevélységében; igen, bízom benne, hogy szíveteket nem helyezitek kincsekre és a világ hiábavaló dolgaira; igen, bízom benne, hogy nem hódoltok abálványoknak, hanem hogy az bigaz és élő Istennek hódoltok, és hogy várakozással, örök hittel tekintetek bűneitek eljövendő bocsánatára.

7 Mert íme, mondom nektek, sok eljövendő dolog van; és íme, van egy dolog, mely mindezeknél fontosabb – mert íme, nincs messze az aidő, amikor a Megváltó élni fog és eljön népe közé.

8 Íme, nem azt mondom, hogy akkor jön el közénk, amikor halandó hajlékában lakozik; mert íme, a Lélek nem mondta nekem, hogy ez lenne az eset. Most erről a dologról nem tudok; de annyit tudok, hogy az Úristennek hatalma van minden olyan dolog megtételére, mely az ő szava szerint van.

9 De íme, a Lélek ennyit mondott nekem, mondván: Kiálts ehhez a néphez, mondván – aTartsatok bűnbánatot és készítsétek az Úr útját, és járjatok az ő ösvényein, melyek egyenesek; mert íme, közeleg a mennyek királysága, és Isten Fia beljön a föld színére.

10 És íme, Jeruzsálemnél fog amegszületni, mely bősatyáink földje, cMáriától, aki egy dszűz lesz, egy becses és választott edény, akit beárnyékol a Szentlélek hatalma, és emegfogan, és fiút szül, igen, méghozzá Isten Fiát.

11 És ő megy, mindenféle fájdalmat és amegpróbáltatást és kísértést szenvedve el; és ez azért lesz, hogy beteljesedjen az ige, mely azt mondja, hogy magára fogja venni népének fájdalmait és betegségeit.

12 És magára veszi a ahalált, hogy megoldhassa a halál kötelékeit, amelyek népét lekötözik; és magára veszi a gyengeségeiket, hogy bensője irgalommal telhessen meg, a test szerint, hogy a test szerint tudhassa, hogyan bsegítse meg népét a gyengeségeik szerint.

13 Most a Lélek minden dolgot atud; mindazonáltal Isten Fia szenved a test szerint, hogy bmagára vehesse népe bűneit, hogy szabadításának hatalma szerint eltörölhesse a vétkeiket; és most íme, ez a bennem lévő bizonyság.

14 Most azt mondom nektek, hogy bűnbánatot kell tartanotok, és aújjá kell születnetek; mert a Lélek azt mondja, hogy ha nem születtek újjá, nem örökölhetitek a mennyek királyságát; ezért jöjjetek és keresztelkedjetek meg a bűnbánatra, hogy megmoshassanak benneteket a bűneitektől, hogy hitetek lehessen Isten Bárányában, aki elveszi a világ bűneit, akinek hatalmában áll megszabadítani és minden hamislelkűségtől megtisztítani.

15 Igen, azt mondom nektek, jöjjetek és ne féljetek, és tegyetek félre minden bűnt, amely könnyen azaklat benneteket, mely leköt benneteket, hogy elpusztuljatok, igen, jöjjetek és kezdjetek hozzá, és mutassátok meg Isteneteknek, hogy hajlandóak vagytok megbánni a bűneiteket és szövetségre lépni vele, hogy betartjátok a parancsolatait, és tanúsítsátok ezt neki ezen a napon azzal, hogy bementek a keresztelés vizébe.

16 És aki ezt teszi, és mostantól kezdve betartja Isten parancsolatait, az emlékezni fog rá, hogy azt mondom neki, igen, emlékezni fog rá, hogy a bennem bizonyságot tevő Szent Lélek bizonysága szerint azt mondtam neki, hogy örök élete lesz.

17 És most, szeretett testvéreim, hiszitek-e ezen dolgokat? Íme, azt mondom nektek, igen én tudom, hogy hiszitek, és a mód, mely által tudom, hogy hiszitek; a Lélek megnyilatkozása, mely bennem van. És most, mivel hitetek erős ezt illetően, igen, azon dolgokat illetően, amiket elmondtam, nagy az én örömöm.

18 Mert amint azt kezdettől fogva mondtam nektek, nagyon vágytam rá, hogy ne legyetek abban a kényszerhelyzetben, amiben a testvéreitek, éppen úgy azt találtam, hogy vágyaimnak eleget tettek.

19 Mert úgy látom, hogy az igazlelkűség ösvényein vagytok; úgy látom, hogy azon az ösvényen vagytok, mely Isten királyságához vezet; igen, úgy látom, hogy az ő aösvényeit egyengetitek.

20 Úgy látom, hogy igéjének bizonyságtétele tudatta veletek, hogy ő nem ajárhat görbe utakon; és attól sem tér el, amit mondott; és egy árnyalatnyit sem fordul jobbról bal felé, vagyis a helyestől a helytelen felé; ezért az ő pályája egy örök körforgás.

21 És ő nem lakik aszentségtelen templomokban; és Isten királyságába sem fogadhatnak be tisztátalanságot, vagy bármit, ami tisztátalan; ezért azt mondom nektek, hogy eljön az idő, igen, és az utolsó napon lesz az, hogy aki btisztátalan, az megmarad a tisztátalanságában.

22 És most, szeretett testvéreim, azért mondtam el nektek ezeket a dolgokat, hogy tudatára ébresszelek benneteket Isten iránti kötelességeteknek, hogy feddhetetlenül járhassatok előtte, hogy Isten szent rendje szerint járhassatok, mely szerint befogadtak benneteket.

23 És most szeretném, ha aalázatosak lennétek, engedékenyek és gyengédek; könnyen kérlelhetőek; tele türelemmel és hosszútűréssel; minden dologban mértékletesek; mindig szorgalmasak Isten parancsolatainak a betartásában; kérvén amilyen dolgokra csak szükségetek van, lelkire és fizikaira; mindig hálát adván vissza Istennek mindazon dolgokért, amiket kaptok.

24 És figyeljetek rá, hogy legyen bennetek ahit, remény és jószívűség, és akkor majd mindig bővelkedtek jó cselekedetekben.

25 És áldjon meg benneteket az Úr és tartsa szeplőtelenül a ruhátokat, hogy végül odavihessenek, hogy a mennyek királyságában leüljetek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákóbbal és minden szent prófétával, aki a világ kezdete óta volt, mert ruhátok aszeplőtelen, éppen úgy, mint ahogyan az ő ruhájuk szeplőtelen, és többé onnan ki ne jöjjetek.

26 És most, szeretett testvéreim, ezeket a szavakat azon Lélek szerint mondtam nektek, mely bizonyságot tesz bennem; és lelkem rendkívül örvendezik, azon rendkívüli szorgalom és megszívlelés miatt, melyet szavam iránt tanúsítottatok.

27 És most, Isten abékessége pihenjen meg rajtatok, és házaitokon és földjeiteken, és nyájaitokon és csordáitokon, és mindenen, amit birtokoltok, asszonyaitokon és gyermekeiteken, hiteteknek és jó cselekedeteiteknek megfelelően a mai naptól fogva mindörökké. És így szóltam. Ámen.