Alma 53
  Footnotes
  Theme

  53. poglavje

  Lamanske ujetnike izkoristijo za utrjevanje mesta Izobilje. — Razprtije med Nefijci so povod za lamanske zmage. — Helaman prevzame poveljstvo nad dva tisoč mladimi sinovi Amonovega ljudstva. Med letoma 64 in 63 pr. Kr.

  1 In zgodilo se je, da so lamanske ujetnike stražili in jih primorali, da so šli in pokopali svoje mrtve, da, in tudi mrtve Nefijce, ki so bili pobiti; in Moroni je nad njimi postavil može, da so jih stražili, ko so opravljali svoje delo.

  2 In Moroni je šel z Lehijem v mesto Mulek in prevzel poveljstvo v mestu in ga predal Lehiju. Sedaj glejte, ta Lehi je bil mož, ki je bil z Moronijem večinoma v vseh njegovih bitkah; in bil je mož akakor Moroni in radostila sta se vzajemne varnosti; da, ljuba sta bila drug drugemu in ljuba tudi vsemu Nefijevemu ljudstvu.

  3 In zgodilo se je, da so jih, potem ko so Lamanci prenehali pokopavati svoje mrtve in tudi mrtve Nefijce, odpeljali nazaj v deželo Izobilje; in Teankum je po Moronijevih ukazih naročil, naj začnejo delati na izkopavanju jarka okrog dežele oziroma mesta Izobilje.

  4 In ukazal je, naj na notranji strani jarka napravijo aprsobran iz drevesnih debel; ob prsobran iz drevesnih debel pa so nametali zemljo iz jarka; in tako so Lamance pripravili k delu, dokler niso okrog mesta Izobilje postavili silno visoko, močno obzidje iz drevesnih debel in zemlje.

  5 In to mesto je odtlej postalo silno oporišče; in v tem mestu so stražili lamanske ujetnike; da, in sicer znotraj obzidja, ki so jim ga ukazali zgraditi s svojimi lastnimi rokami. Moroni je bil torej primoran Lamancem naložiti delo, ker jih je bilo lahko stražiti, ko so bili na delu; in želel je vse svoje sile, ko bo izvêdel napad na Lamance.

  6 In zgodilo se je, da je Moroni tako dosegel zmago nad eno največjih lamanskih vojsk in se polastil mesta Mulek, ki je bilo eno najmočnejših lamanskih utrdb v nefijski deželi; in tako je tudi zgradil oporišče, da je zadržal ujetnike.

  7 In zgodilo se je, da se v tistem letu ni več poskušal bojevati z Lamanci, ampak je svoje može zaposlil s pripravami na vojno, da, in z gradnjo utrdb za zaščito pred Lamanci, da, in tudi reševanjem žena in otrok pred lakoto in stiskami in pri oskrbi hrane za njihove čete.

  8 In sedaj se je zgodilo, da so lamanske čete na zahodnem morju na jugu v Moronijevi odsotnosti zaradi nekega spletkarjenja med Nefijci, ki je med njimi povzročilo razprtije, pridobile prednost pred Nefijci, da, tako da so se v tistem delu dežele polastili številnih njihovih mest.

  9 In tako so bili zaradi krivičnosti med njimi samimi, da, zaradi medsebojnih razprtij in spletkarjenja, postavljeni v najnevarnejše okoliščine.

  10 In sedaj glejte, nekoliko imam reči glede Amonovega aljudstva, ki so bili na začetku Lamanci; toda Amon in njegovi bratje oziroma natančneje Božja moč in beseda sta jih bspreobrnili h Gospodu; in pripeljali so jih v zarahemelsko deželo in Nefijci so jih vse odtlej ščitili.

  11 In zaradi svoje prisege so bili izvzeti od tega, da bi prijeli za orožje zoper svoje brate, kajti prisegli so, da ne bodo anikoli več prelili krvi; in glede na svojo prisego bi bili pogubljeni; da, dopustili bi, da bi sami padli v roke svojim bratom, če ne bi bilo usmiljenja in silne ljubezni, ki so jim jo izkazovali Amon in njegovi bratje.

  12 In zaradi tega so bili odpeljani v zarahemelsko deželo; in Nefijci so jih vselej aščitili.

  13 Toda zgodilo se je, da jih je, ko so videli nevarnost in veliko stisk in težav, ki so jih Nefijci prenašali zavoljo njih, ganilo sočutje in v bran svoje dežele so aželeli prijeti za orožje.

  14 Toda glejte, ko so bili na tem, da primejo za bojno orožje, je med njimi prevladalo prigovarjanje Helamana in njegovih bratov, kajti bili so na tem, da aprelomijo bprisego, ki so jo sklenili.

  15 In Helaman se je zbal, da bi, če bi tako storili, izgubili svojo dušo; zato so bili vsi tisti, ki so to zavezo sklenili, primorani gledati, kako se njihovi bratje tačas prebijajo skozi svoje stiske v nevarnih okoliščinah.

  16 Toda glejte, zgodilo se je, da so imeli veliko sinov, ki niso sklenili zaveze, da ne bodo prijeli za bojno orožje, da bi se branili pred sovražniki; zato se jih je tokrat zbralo toliko, kolikor jih je bilo zmožnih prijeti za orožje, in imenovali so se Nefijci.

  17 In sklenili so zavezo, da se bodo bojevali za svobodo Nefijcev, da, da bodo ščitili deželo, celo če bi morali dati svoje življenje; da, zavezali so se celo, da se ne bodo nikoli odrekli asvobodi, ampak se bodo bojevali v vsakem primeru, da bodo Nefijce in sebe zaščitili pred suženjstvom.

  18 Sedaj glejte, dva tisoč je bilo teh mladeničev, ki so sklenili to zavezo in prijeli za bojno orožje, da bodo branili svojo deželo.

  19 In sedaj glejte, kakor doslej Nefijcem nikoli niso bili v oviro, so jim prav tako v tem trenutku postali v veliko podporo; kajti prijeli so za bojno orožje in hoteli, da bi bil Helaman njihov vodja.

  20 In vsi so bili mladeniči in bili so silno hrabri, kar zadeva apogum in tudi kar zadeva moč in delavnost; toda glejte, to ni bilo vse — bili so možje, ki so bili vselej bzvesti v vsem, kar jim je bilo zaupano.

  21 Da, bili so resnicoljubni in preudarni možje, kajti poučevali so jih, naj izpolnjujejo zapovedi Boga in pred njim ahodijo pokončno.

  22 In sedaj se je zgodilo, da je Helaman korakal na čelu svojih adva tisoč mladih vojakov, da bodo pomagali ljudstvu v mejah dežele na jugu ob zahodnem morju.

  23 In tako se je končalo osemindvajseto leto vladavine sodnikov nad Nefijevim ljudstvom.