Skriftene
Alma 5

De ord som Alma, høyprest ifølge Guds hellige orden, talte til folket i deres byer og landsbyer over hele landet.

Starter med kapittel 5.

Kapittel 5

For å oppnå frelse må menneskene omvende seg og holde budene, bli født på ny, rense sine klær ved Kristi blod, være ydmyke og legge vekk stolthet og misunnelse og gjøre rettferdige gjerninger – Den gode hyrde kaller på sitt folk – De som gjør onde gjerninger, er djevelens barn – Alma bærer vitnesbyrd om at hans lære er sann, og befaler menneskene å omvende seg – De rettferdiges navn skal nedtegnes i livets bok. Ca. 83 f.Kr.

1 Nå skjedde det at Alma begynte å aforkynne bGuds ord til folket, først i Zarahemlas land og siden over hele landet.

2 Og dette er de ord som han talte til folket i kirken som var opprettet i byen Zarahemla, ifølge hans egen opptegnelse som lyder:

3 Jeg, Alma, som ble ainnviet av min far, Alma, til å være bhøyprest over Guds kirke, for han hadde kraft og cmyndighet fra Gud til å gjøre disse ting, se, jeg sier til dere at han begynte å opprette en kirke i det dlandet som grenset opp til Nephi, ja, i det landet som ble kalt Mormons land, ja, og han døpte sine brødre i Mormons vann.

4 Og se, jeg sier til dere: De ble abefridd fra kong Noahs folks hender ved Guds barmhjertighet og kraft.

5 Og se, deretter ble de ført i atrelldom ved lamanittenes hender i villmarken, ja, jeg sier til dere, de var i fangenskap, og igjen fridde Herren dem ut av btrelldom ved sitt ords kraft. Og vi ble ført inn i dette landet, og her begynte vi å opprette Guds kirke overalt i dette landet også.

6 Og se, nå sier jeg til dere, mine brødre, dere som tilhører denne kirke: Har dere bevart deres fedres fangenskap tilstrekkelig klart i erindringen? Ja, og har dere bevart hans barmhjertighet og langmodighet mot dem tilstrekkelig klart i erindringen? Og videre, står det tilstrekkelig klart for dere at han har befridd deres sjeler fra helvete?

7 Se, han forandret deres hjerter, ja, han vekket dem opp av en dyp søvn, og de våknet opp for Gud. Se, de var omgitt av mørke, men likevel ble deres sjeler opplyst av det evige ords lys. Ja, de var bundet med adødens bånd og bhelvetes lenker, og en evig fortapelse ventet dem.

8 Og nå spør jeg dere, mine brødre: Ble de ødelagt? Se, jeg sier dere: Nei, det ble de ikke.

9 Og videre spør jeg: Ble dødens bånd brutt og helvetes lenker som de var bundet med, ble de løst? Jeg sier dere: Ja, de ble løst, og deres sjel svulmet, og de sang om den forløsende kjærlighet. Og jeg sier dere at de er frelst.

10 Og nå spør jeg dere: På hvilke betingelser er de afrelst? Ja, hvilke grunner hadde de til å håpe på frelse? Hva er årsaken til at de ble løst fra dødens bånd, ja, og også fra helvetes lenker?

11 Se, jeg kan fortelle dere – trodde ikke min far, Alma, de ord som ble forkynt ved aAbinadis munn? Og var ikke han en hellig profet? Talte ikke han Guds ord, og trodde ikke min far, Alma, dem?

12 Og som følge av hans tro fant en mektig aforandring sted i hans hjerte. Se, jeg sier dere at alt dette er sant.

13 Og se, han aforkynte ordet til deres fedre, og en mektig forandring fant også sted i deres hjerter, og de ydmyket seg og satte sin blit til den sanne og clevende Gud, og se, de var trofaste til denden, derfor ble de frelst.

14 Og se, nå spør jeg dere, mine brødre i kirken: Er dere blitt åndelig afødt av Gud? Har dere fått hans bilde i deres ansikter? Har dere erfart denne mektige bforandring i deres hjerter?

15 Utøver dere tro på en forløsning av ham som askapte dere? Ser dere fremover med troens øyne og skuer dette dødelige legeme boppstått i udødelighet og denne forgjengelighet oppstått i uforgjengelighet, for å stå for Gud og bli cdømt etter de gjerninger som er gjort i det dødelige legeme?

16 Jeg sier dere, kan dere forestille dere å høre Herrens røst si til dere på den dag: Kom til meg, dere avelsignede, for se, deres gjerninger på jorden har vært rettferdige gjerninger?

17 Eller kan dere forestille dere at dere kan lyve for Herren denne dagen og asi: Herre, våre gjerninger på jorden har vært rettferdige – og at han vil frelse dere?

18 Eller kan dere forestille dere å bli ført frem for Guds domstol med sjelen full av skyld og anger, med erindring om all deres skyld, ja, en fullkommen aerindring om all deres ugudelighet, ja, en erindring om at dere har trosset Guds bud?

19 Jeg sier til dere: Kan dere se opp til Gud på den dag med et rent hjerte og rene hender? Jeg sier dere: Kan dere se opp og ha aGuds bilde preget i deres ansikter?

20 Jeg sier dere: Kan dere håpe på å bli frelst når dere har gitt etter og er blitt aunderkastet djevelen?

21 Jeg sier dere: På den dag vil dere vite at dere ikke kan bli afrelst, for ingen kan bli frelst uten at hans bklær er vasket hvite. Ja, hans klær må crenses inntil alle flekker er fjernet ved blodet fra ham som våre fedre har talt om, han som skulle komme for å forløse sitt folk fra deres synder.

22 Og nå spør jeg dere, mine brødre: Hvordan vil dere føle dere hvis dere skulle stå for Guds domstol med klærne tilsmusset av ablod og allslags burenhet? Se, hvordan vil ikke disse ting vitne mot dere?

23 Se, vil de ikke abevitne at dere er mordere, ja, og at dere også er skyldige i allslags ugudelighet?

24 Se, mine brødre, tror dere at slike kan få et sted hvor de kan ta plass i Guds rike sammen med aAbraham, med Isak og med Jakob og også alle de hellige profeter hvis klær er renset og er plettfrie, rene og hvite?

25 Jeg sier dere, nei. For hvis dere ikke gjør vår Skaper til en løgner fra begynnelsen av, eller antar at han er en løgner fra begynnelsen av, kan dere ikke tro at slike kan få en plass i himmelens rike, men de skal bli utstøtt, for de er abarn av djevelens rike.

26 Og se, nå sier jeg til dere, mine brødre, hvis dere har erfart en aforandring i hjertet, og hvis dere har følt en trang til å synge den bforløsende kjærlighets sang, vil jeg spørre dere: cHar dere denne følelsen nå?

27 Har dere vandret og holdt dere aulastelige for Gud? Kunne dere – hvis døden tok dere bort nå – si ved dere selv at dere har vært tilstrekkelig bydmyke, at deres klær er blitt renset og gjort hvite ved Kristi blod, ved ham som skal komme for å cforløse sitt folk fra deres synder?

28 Se, har dere avlagt astolthet? Jeg sier dere at hvis dere ikke har det, er dere ikke beredt til å møte Gud. Se, dere må forberede dere straks, for himmelens rike er nær for hånden, og slike har ikke evig liv.

29 Se, jeg sier: Finnes det én iblant dere som ikke har avlagt amisunnelse? Jeg sier dere at en sådan er ikke beredt, og jeg vil han skal forberede seg straks, for timen er nær for hånden, og han vet ikke når tiden kommer, og en sådan blir ikke funnet skyldfri.

30 Og videre sier jeg til dere: Finnes det noen iblant dere som gjør anarr av sin bror eller stadig forfølger ham?

31 Ve ham, for han er ikke beredt, og tiden er for hånden da han må omvende seg, ellers kan han ikke bli frelst!

32 Ja, ve alle dere som abegår synd, omvend dere, omvend dere, for Gud Herren har talt det!

33 Se, han innbyr aalle mennesker, for bbarmhjertighetens armer er rakt ut mot dem, og han sier: Omvend dere, og jeg vil ta imot dere.

34 Ja, han sier: aKom til meg, og dere skal spise av bfrukten fra livets tre, ja, dere skal cfritt spise og drikke av livets dbrød og vann.

35 Ja, kom til meg og gjør rettferdige gjerninger, og dere skal ikke bli hugget ned og kastet på ilden,

36 for se, tiden er for hånden da hver den som aikke frembringer god frukt, eller hver den som ikke gjør rettferdige gjerninger, skal ha grunn til å jamre seg og sørge.

37 Dere som begår misgjerninger, dere som er oppblåste av verdens averdiløse ting, dere som har sagt dere har kjent rettferdighetens veier, men likevel har gått dere bvill som cfår uten hyrde, selv om en hyrde har dkalt på dere og fremdeles kaller på dere, men dere vil ikke elytte til hans røst!

38 Se, jeg sier til dere at den gode ahyrde kaller virkelig på dere, ja, han kaller på dere med sitt eget navn som er Kristi navn, og hvis dere ikke vil blytte til den cgode hyrdes røst, til det dnavn dere kalles ved, se, da er dere ikke den gode hyrdes får.

39 Og nå, hvis dere ikke er den gode hyrdes får, hvilken ahjord tilhører dere da? Se, jeg sier dere at bdjevelen er deres hyrde, og dere er av hans hjord. Og nå, hvem kan fornekte dette? Se, jeg sier dere at hver den som fornekter dette, er en cløgner og et ddjevelens barn.

40 For jeg sier dere at alt som er agodt, kommer fra Gud, og alt som er ondt, kommer fra djevelen.

41 Hvis derfor et menneske gjør agode gjerninger, lytter han til den gode hyrdes røst og følger ham. Men den som gjør onde gjerninger, blir et bdjevelens barn, for han lytter til hans røst og følger ham.

42 Og den som gjør dette, må motta sin alønn av ham. Derfor mottar han bdød som cbelønning ifølge rettferdigheten, da han er død for alle gode gjerninger.

43 Og nå, mine brødre, vil jeg dere skal høre på meg, for jeg taler i min sjels kraft. For se, jeg har talt klart og tydelig til dere så dere ikke kan ta feil – jeg har talt ifølge Guds befalinger.

44 For jeg er kalt til å tale på denne måten ifølge Guds ahellige orden, som er i Kristus Jesus. Ja, jeg er blitt befalt å stå og vitne for dette folk om det som er blitt sagt av våre fedre om de ting som skal skje.

45 Og dette er ikke alt. Tror dere ikke at jeg selv akjenner til disse ting? Se, jeg vitner for dere at jeg vet at disse ting som jeg har talt om, er sanne. Og hvordan tror dere jeg vet dette så sikkert?

46 Se, jeg sier dere at de er gjort akjent for meg av Guds Hellige ånd. Se, jeg har bfastet og bedt i mange dager så jeg kunne vite disse ting selv, og nå vet jeg selv at de er sanne, for Gud Herren har tilkjennegitt det for meg ved sin Hellige ånd, og dette er cåpenbaringens ånd som er i meg.

47 Og videre sier jeg dere at slik er det også blitt åpenbart for meg at de ord som er blitt uttalt av våre fedre, er sanne, ja, ifølge profetiens ånd som er i meg som også er tilkjennegitt ved Guds Ånd.

48 Jeg sier dere at jeg vet selv at alt jeg skal si til dere om det som skal komme, er sant. Og jeg sier dere at jeg vet at Jesus Kristus skal komme, ja, Sønnen, Faderens Enbårne, full av nåde og barmhjertighet og sannhet. Og se, det er han som kommer for å ta bort verdens synder, ja, syndene til enhver som standhaftig tror på hans navn.

49 Og nå sier jeg dere at dette er den aorden jeg er kalt etter, ja, til å forkynne for mine elskede brødre, ja, og for alle som bor i landet, ja, til å forkynne for alle, både gammel og ung, både trell og fri, ja, jeg sier, til dere tilårskomne og også til dere middelaldrende og til den oppvoksende generasjon, ja, til å rope ut til dem at de må omvende seg og bli bfødt på ny.

50 Ja, så sier Ånden: Omvend dere, alle jordens ender, for himmelens rike er snart for hånden. Ja, Guds Sønn kommer i sin aherlighet, i sin velde, majestet, kraft og i sitt herredømme. Ja, mine elskede brødre, jeg sier dere at Ånden sier: Se, hele bjordens konges herlighet, og også himmelens konge, skal meget snart skinne blant alle menneskenes barn.

51 Og Ånden sier også til meg, ja, roper til meg med en høy røst og sier: Gå ut og si til dette folk: Omvend dere, for hvis dere ikke omvender dere, kan dere på ingen måte arve ahimmelens rike.

52 Og videre sier jeg til dere at Ånden sier: Se, aøksen ligger ved roten av treet, derfor skal hvert tre som ikke bærer god frukt, bhugges ned og kastes på ilden – ja, en ild som ikke kan fortæres, endog en uslukkelig ild. Se, og husk at Den Hellige har sagt det.

53 Og nå, mine elskede brødre, jeg sier til dere: Kan dere motsi disse ord? Ja, kan dere forkaste disse ting og atråkke Den Hellige under deres føtter? Ja, kan dere være oppblåste i deres hjerters bstolthet, ja, vil dere fremdeles bruke ckostbare klær og legge deres elsk på verdens verdiløse ting og på deres drikdommer?

54 Ja, vil dere fortsette å tro at én av dere er bedre enn en annen, ja, vil dere fortsette å forfølge deres brødre som ydmyker seg og vandrer etter Guds hellige orden, hvorved de er blitt bragt inn i denne kirken, er blitt ahelliggjort ved Den hellige ånd og de utfører gjerninger som er omvendelsen verdig?

55 Ja, vil dere fortsette å vende ryggen til de afattige og de trengende og holde deres midler tilbake fra dem?

56 Og endelig, alle dere som fortsetter i deres ugudelighet, jeg sier til dere at disse er de som skal hugges ned og bli kastet på ilden hvis de ikke hastig omvender seg.

57 Og nå sier jeg dere, alle dere som ønsker å følge den agode hyrdes røst: Kom ut fra de ugudelige og bskill dere ut fra dem og rør ikke deres urene ting. Og se, deres navn skal bli cstrøket ut, så de ugudeliges navn ikke skal regnes blant de rettferdiges navn, så Guds ord kan bli oppfylt som sier: De ugudeliges navn skal ikke blandes med mitt folks navn,

58 for de rettferdiges navn skal skrives i alivets bok, og dem vil jeg gi en arv ved min høyre hånd. Og nå, mine brødre, hva har dere å si imot dette? Jeg sier dere at selv om dere taler imot det, har det ingen betydning, for Guds ord må oppfylles.

59 For hvilken hyrde blant dere som har mange får våker ikke over dem så ulvene ikke kommer og fortærer hans hjord? Og se, hvis en ulv kommer inn i hans hjord, jager han den så ikke ut? Jo, og hvis han kan, vil han til slutt drepe den.

60 Og nå sier jeg dere at den gode hyrde virkelig kaller på dere, og hvis dere vil lytte til hans røst, vil han bringe dere inn i sin hjord, og dere er hans får. Og han befaler dere at dere ikke skal la noen glupsk ulv komme inn blant dere, så dere ikke skal bli ødelagt.

61 Og nå befaler jeg, Alma, dere med ahans ord, han som har befalt meg, at dere er nøye med å følge de ord som jeg har talt til dere.

62 Jeg taler på en befalende måte til dere som tilhører kirken, og til dem som ikke tilhører kirken, taler jeg på en innbydende måte og sier: Kom og bli døpt til omvendelse, så dere også kan spise av frukten fra alivets tre.