Alma 43

Kapitulo 43

Si Alma ug ang iyang anak nga mga lalaki nagsangyaw sa pulong—Mga Zoramite ug uban nga mga masupilon nga Nephite nahimo nga mga Lamanite—Mga Lamanite misulong batok sa mga Nephite sa gubat—Si Moroni misangkap sa mga Nephite sa kalasag sa pagpanalipod—Ang Ginoo mipadayag ngadto kang Alma sa taktika sa mga Lamanite—Mga Nephite nanalipod sa ilang mga panimalay, kagawasan, mga kalingkawasan, mga banay, ug tinuohan—Ang mga kasundalohan ni Moroni ug Lehi miliyok sa mga Lamanite. Mga 74 B.C.

1 Ug karon nahinabo nga ang anak nga mga lalaki ni Alma miadto taliwala sa mga katawhan, aron sa pagpahayag sa pulong ngadto kanila. Ug si Alma, usab, sa iyang kaugalingon, dili makapahulay, ug siya usab miadto.

2 Karon kita dili na mosulti mahitungod sa ilang pagsangyaw, gawas nga sila nagsangyaw sa pulong, ug sa kamatuoran, sumala sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag; ug sila nagsangyaw subay sa abalaan nga kapunongan sa Dios diin sila gitawag.

3 Ug karon ako mobalik sa asoy sa mga gubat tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite, sa ikanapulo ug walo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom.

4 Kay tan-awa, nahinabo nga ang mga aZoramite nahimo nga mga Lamanite; busa, sa pagsugod sa ikanapulo ug walo nga tuig ang mga katawhan sa mga Nephite nakakita nga ang mga Lamanite misulong diha kanila; busa sila naghimo og mga pangandam alang sa gubat; oo, sila mipundok sa ilang mga kasundalohan didto sa yuta sa Jershon.

5 Ug nahinabo nga ang mga Lamanite misulong uban sa ilang mga kaliboan; ug sila miabut sa yuta sa Antionum, diin mao ang yuta sa mga Zoramite; ug usa ka tawo nga ginganlan og Zerahemnah mao ang ilang pangulo.

6 Ug karon, ingon nga ang mga Amalekite usa pa ka labaw nga dautan ug mabunuon og kinaiya kay sa mga Lamanite, diha ug sa ilang mga kaugalingon, busa, si Zerahemnah mitudlo og labaw nga mga kapitan ibabaw sa mga Lamanite, ug silang tanan mga Amalekite ug mga Zoramite.

7 Karon kini siya mibuhat nga siya makapadayon sa ilang pagdumot ngadto sa mga Nephite, nga siya makadala kanila ngadto sa pagkaulipon sa katumanan sa iyang mga laraw.

8 Kay tan-awa, ang iyang mga laraw mao ang pagkutaw sa mga Lamanite nga masuko batok sa mga Nephite; kini siya mibuhat nga siya unta makaangkon sa dako nga gahum ibabaw kanila, ug usab nga siya unta makakuha og gahum ibabaw sa mga Nephite pinaagi sa pagdala kanila ngadto sa pagkaulipon.

9 Ug karon ang mga laraw sa mga Nephite mao ang pagbulig sa ilang mga yuta, ug sa ilang mga balay, ug sa ilang mga aasawa, ug sa ilang mga anak, nga sila makapanalipod kanila gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway; ug nga usab sila makapanalipod sa ilang mga katungod ug mga kahigayunan, oo, ug usab sa ilang bkalingkawasan, nga sila makasimba sa Dios sumala sa ilang mga tinguha.

10 Kay sila nasayud nga kon sila mahulog ngadto sa mga kamot sa mga Lamanite, nga bisan kinsa ang amosimba sa Dios diha sa bespiritu ug diha sa kamatuoran, ang tinuod ug buhi nga Dios, ang mga Lamanite molaglag.

11 Oo, ug sila usab nasayud sa hilabihan nga pagdumot sa mga Lamanite ngadto sa ilang mga akaigsoonan, kinsa mao ang mga katawhan sa Anti-Nephi-Lehi, kinsa gitawag og mga katawhan ni Ammon—ug sila dili makig-away, oo, sila misulod ngadto sa usa ka pakigsaad ug sila dili molapas niini—busa, kon sila mahulog ngadto sa mga kamot sa mga Lamanite sila pagalaglagon.

12 Ug ang mga Nephite dili makatugot nga sila pagalaglagon; busa sila mihatag kanila og mga yuta alang sa ilang kabilin.

13 Ug ang mga katawhan ni Ammon mihatag ngadto sa mga Nephite og usa ka dako nga bahin sa ilang kabtangan aron sa pagbulig sa ilang mga kasundalohan; ug sa ingon ang mga Nephite napugos, nga nag-inusara, sa pagsukol batok sa mga Lamanite, kinsa mga tinipon ni Laman ug Lemuel, ug ang anak nga mga lalaki ni Ishmael, ug tanan kadto nga mibiya gikan sa mga Nephite, kinsa mga Amalekite ug mga Zoramite, ug ang mga akaliwat sa mga pari ni Noah.

14 Karon kadto nga mga kaliwat daghan, hapit, maingon sa mga Nephite; ug sa ingon ang mga Nephite napugos sa pagpakig-away sa ilang mga kaigsoonan, gani ngadto sa pagpaagas sa dugo.

15 Ug nahinabo nga samtang ang mga kasundalohan sa mga Lamanite nagkatigum didto sa yuta sa Antionum, tan-awa, ang mga kasundalohan sa mga Nephite andam na sa pakigsangka kanila diha sa yuta sa Jershon.

16 Karon, ang pangulo sa mga Nephite, o ang tawo kinsa natudlo nga mahimo nga labaw nga kapitan ibabaw sa mga Nephite—karon ang labaw nga kapitan mao ang nangulo sa tanan nga mga kasundalohan sa mga Nephite—ug ang iyang ngalan mao si Moroni;

17 Ug si Moroni nangulo sa tanan nga kamandoan, ug sa palakaw sa ilang mga gubat. Ug siya kawhaan ug lima pa lamang ang panuigon sa diha nga siya natudlo nga labaw nga kapitan ibabaw sa mga kasundalohan sa mga Nephite.

18 Ug nahinabo nga siya nakasugat sa mga Lamanite diha sa mga utlanan sa Jershon, ug ang iyang mga katawhan gisangkapan og mga espada, ug mga sundang, ug tanan nga matang sa mga hinagiban sa gubat.

19 Ug sa diha nga ang mga kasundalohan sa mga Lamanite nakakita nga ang mga katawhan ni Nephi, o nga si Moroni, miandam sa iyang mga katawhan uban sa mga taming sa lawas ug mga panagang sa bukton, oo, ug usab panagang aron sa pagpanalipod sa ilang mga ulo, ug usab sila nagsul-ob og bagâ nga saput—

20 Karon ang kasundalohan ni Zerahemnah dili andam sa bisan hain niini nga butang; sila aduna lamang sa ilang mga espada ug sa ilang mga sundang, sa ilang mga gapasan ug sa ilang mga panâ, sa ilang mga bato ug sa ilang mga saplong; ug sila mga ahubo, gawas sa panit nga gibakus sa ilang mga bat-ang; oo, ang tanan mga hubo, gawas sa mga Zoramite ug sa mga Amalekite;

21 Apan sila wala sangkapi uban sa mga taming sa lawas, ni sa mga panagang—busa, sila hilabihan ka hadlok sa mga kasundalohan sa mga Nephite tungod sa ilang mga panalipod, bisan pa og ang ilang gidaghanon ingon og labaw pa ka daghan kay sa mga Nephite.

22 Tan-awa, karon nahinabo nga sila wala mangahas sa pagsulong batok sa mga Nephite diha sa mga utlanan sa Jershon; busa sila mibiya gikan sa yuta sa Antionum paingon ngadto sa kamingawan, ug sila miagi libut sa kamingawan, ngadto duol sa ulo sa suba sa Sidon, nga sila unta makaadto sa yuta sa Manti ug manag-iya sa yuta; kay sila wala magdahum nga ang mga kasundalohan ni Moroni masayud diin sila paingon.

23 Apan nahinabo, nga diha dayon sa ilang pagbiya paingon sa kamingawan si Moroni mipadala og mga espiya ngadto sa kamingawan aron sa pagpaniid sa ilang pundok sa mga sundalo; ug si Moroni, usab, nga nasayud sa mga panagna ni Alma, mipadala og mga pipila ka tawo ngadto kaniya, nagtinguha nga siya magpakisayud sa Ginoo akon ang mga kasundalohan sa mga Nephite kinahanglan ba nga molakaw aron sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon batok sa mga Lamanite.

24 Ug nahinabo nga ang pulong sa Ginoo midangat ngadto kang Alma, ug si Alma mipahibalo sa mga sinugo ni Moroni, nga ang mga kasundalohan sa mga Lamanite nagmartsa libut sa kamingawan, nga sila tingali makatabok didto sa yuta sa Manti, nga sila tingali makasugod sa pagsulong sa mahuyang nga bahin sa katawhan. Ug kadto nga mga sinugo milakaw ug mihatud sa mensahe ngadto kang Moroni.

25 Karon si Moroni, nga nagbilin og bahin sa iyang kasundalohan didto sa yuta sa Jershon, basin pa unya kon sa unsa nga paagi usa ka bahin sa mga Lamanite mosulong sulod ngadto niana nga yuta ug manag-iya sa dakbayan, midala sa nahibilin nga bahin sa iyang kasundalohan ug mimartsa ngadto sa yuta sa Manti.

26 Ug siya misugo nga ang tanan nga mga katawhan diha niana nga dapit sa yuta kinahanglan magpundok sa ilang mga kaugalingon aron makig-away batok sa mga Lamanite, aron sa apagpanalipod sa ilang mga yuta ug sa ilang nasud, sa ilang mga katungod ug sa ilang mga kalingkawasan; busa sila andam batok sa panahon sa pag-abut sa mga Lamanite.

27 Ug nahinabo nga si Moroni misugo nga ang iyang kasundalohan kinahanglan motago diha sa walog diin duol sa daplin sa suba sa Sidon, diin anaa sa kasadpan sa suba sa Sidon diha sa kamingawan.

28 Ug si Moroni mibutang og mga espiya sa palibut, nga siya unta masayud kanus-a ang pundok sa mga sundalo sa mga Lamanite moabut.

29 Ug karon, ingon nga si Moroni nasayud sa katuyoan sa mga Lamanite, nga ang ilang katuyoan mao ang paglaglag sa ilang mga kaigsoonan, o sa pagmando kanila ug pagdala kanila ngadto sa pagkaulipon nga sila unta makatukod og usa ka gingharian ngadto sa ilang mga kaugalingon sa tibuok yuta;

30 Ug siya usab nga nasayud nga mao lamang ang tinguha sa mga Nephite ang pagpanalipod sa ilang mga yuta, ug sa ilang akalingkawasan, ug sa ilang simbahan, busa siya naghunahuna nga dili kini sala nga siya manalipod kanila pinaagi sa laang; busa, siya nakakita pinaagi sa iyang mga espiya diin nga dapit ang mga Lamanite moagi.

31 Busa, siya mibahin sa iyang kasundalohan ug midala og usa ka bahin ngadto sa walog, ug mitago kanila sa silangan, ug sa habagatan sa bungtod sa Riplah;

32 Ug ang nahibilin siya mitago sa kasadpan sa walog, sa kasadpan sa suba sa Sidon, ug ubos ngadto sa mga utlanan sa yuta sa Manti.

33 Ug sa ingon nga nakapahimutang na sa iyang kasundalohan sumala sa iyang tinguha, siya andam na sa pakig-away kanila.

34 Ug nahinabo nga ang mga Lamanite misulong sa amihanan sa bungtod, diin ang usa ka bahin sa kasundalohan ni Moroni nagtago.

35 Ug samtang ang mga Lamanite milabay sa bungtod sa Riplah, ug milugsong ngadto sa walog, ug mitabok sa suba sa Sidon, ang kasundalohan nga nagtago sa habagatan sa bungtod, diin gipangulohan pinaagi sa usa ka tawo kansang ngalan mao si aLehi, ug siya nangulo sa iyang kasundalohan ug miliyok sa mga Lamanite diha sa silangan sa ilang luyo.

36 Ug nahinabo nga ang mga Lamanite, sa diha nga sila nakakita sa mga Nephite nga nagpaingon nganha kanila diha sa ilang luyo, miatubang ngadto kanila ug misugod sa pagpakig-away batok sa kasundalohan ni Lehi.

37 Ug ang kalihokan sa kamatayon nagsugod sa duha ka mga pundok, apan kini labaw nga makahahadlok sa bahin sa mga Lamanite, kay ang ilang apagkahubo bantang sa hilabihan ka kusog nga mga bunal sa mga Nephite uban sa ilang mga espada ug sa ilang mga sundang, diin midala sa kamatayon sa hapit tanan nga pagbunal.

38 Samtang sa lain nga bahin, diha sa matag karon ug unya usa ka tawo nga mamatay diha sa mga Nephite, pinaagi sa ilang mga espada ug sa kawad-on sa dugo, sila ingon nga napanalipdan sa ilang mga mahinungdanon nga bahin sa lawas, o ang labaw pa nga mahinungdanon nga mga bahin sa lawas nga gipanalipdan gikan sa mga pagbunal sa mga Lamanite, pinaagi sa mga ataming sa ilang lawas, ug sa ilang mga panagang sa bukton, ug sa ilang mga panagang sa ulo; ug sa ingon ang mga Nephite nagpahigayon sa kalihokan sa kamatayon diha sa mga Lamanite.

39 Ug nahinabo nga ang mga Lamanite nahadlok, tungod sa dako nga kalaglagan taliwala kanila, gani hangtud nga sila misugod sa pagpanglayas paingon sa suba sa Sidon.

40 Ug sila gigukod ni Lehi ug sa iyang mga tawo; ug sila giabug ni Lehi paingon sa mga tubig sa Sidon, ug sila mitabok sa mga tubig sa Sidon. Ug si Lehi mipugong sa iyang mga kasundalohan diha sa daplin sa suba sa Sidon nga sila dili kinahanglan motabok.

41 Ug nahinabo nga si Moroni ug ang iyang kasundalohan nakig-away sa mga Lamanite diha sa walog, sa pikas nga bahin sa suba sa Sidon, ug misugod sa pagsulong diha kanila ug sa pagpatay kanila.

42 Ug ang mga Lamanite milayas pag-usab gikan sa ilang atubangan, paingon sa yuta sa Manti; ug sila nakig-away pag-usab sa mga kasundalohan ni Moroni.

43 Karon niini nga hitabo ang mga Lamanite nakig-away sa hilabihan; oo, wala pa sukad ang mga Lamanite mahibaloi nga nakig-away uban sa tumang kalig-on ug kaisug, wala, wala bisan sukad sa sinugdanan.

44 Ug sila nadasig pinaagi sa mga aZoramite ug sa mga Amalekite, kinsa mao ang ilang labaw nga mga kapitan ug mga pangulo, ug pinaagi ni Zerahemnah, kinsa mao ang ilang labaw nga kapitan, o ang ilang labaw nga pangulo ug kumandante; oo, sila nakig-away sama sa mga dragon, ug daghan sa mga Nephite gipatay pinaagi sa ilang mga kamot, oo, kay sila mitigbas ngadto sa duha ka bahin sa daghan sa ilang mga panagang sa ulo, ug sila milagbas sa daghan sa ilang panagang sa lawas, ug sila mitigbas sa daghan sa ilang mga bukton; ug sa ingon ang mga Lamanite mitigbas diha sa ilang mabangis nga kasuko.

45 Bisan pa niana, ang mga Nephite nadasig pinaagi sa usa ka maayo nga katuyoan, kay sila wala amakig-away alang sa usa ka monarkiya ni sa gahum apan sila nakig-away alang sa ilang mga panimalay ug sa ilang mga bkalingkawasan, sa ilang mga asawa ug sa ilang mga anak, ug sa ilang tanan, oo, alang sa ilang mga tulumanon sa pagsimba ug sa ilang simbahan.

46 Ug sila mibuhat niana diin sila mibati nga mao ang akatungdanan diin sila nakautang ngadto sa ilang Dios; kay ang Ginoo miingon ngadto kanila, ug usab ngadto sa ilang mga amahan, nga: bTungod kay kamo wala magpakasala sa cunang sala, ni sa ikaduha, kamo dili motugot sa inyong nga kaugalingon nga patyon pinaagi sa mga kamot sa inyong mga kaaway.

47 Ug usab, ang Ginoo miingon nga: Kamo amopanalipod sa inyong mga banay bisan ngadto sa pagpaagas sa dugo. Busa tungod niini nga hinungdan ang mga Nephite nakig-away sa mga Lamanite, aron sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon, ug sa ilang mga banay, ug sa ilang mga yuta, sa ilang nasud, ug sa ilang mga katungod, ug sa ilang tinuohan.

48 Ug nahinabo nga sa diha nga ang mga tawo ni Moroni nakakita sa kabangis ug sa kasuko sa mga Lamanite, sila hapit na unta mokulo ug molayas gikan kanila. Ug si Moroni, nga nakasabut sa ilang tuyo, mipadala ug midasig sa ilang mga kasingkasing uban niini nga mga hunahuna—oo, ang mga hunahuna sa ilang mga yuta, sa ilang kalingkawasan, oo, sa ilang kagawasan gikan sa pagkaulipon.

49 Ug nahinabo nga sila miatubang ngadto sa mga Lamanite, ug sila anangamuyo uban sa hiniusa nga tingog ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, alang sa ilang kalingkawasan ug sa ilang kagawasan gikan sa pagkaulipon.

50 Ug sila misugod sa pagbarug batok sa mga Lamanite uban sa gahum; ug niana nga mao gihapon nga takna nga sila nangamuyo ngadto sa Ginoo alang sa ilang kagawasan, ang mga Lamanite misugod sa pagpanglayas gikan sa ilang atubangan; ug sila milayas gani ngadto sa mga tubig sa Sidon.

51 Karon, ang mga Lamanite labaw pa ka daghan, oo, tingali labaw pa kon kaduhaon ang gidaghanon kay sa mga Nephite; bisan pa niana, sila giabug hangtud nga sila natingub sa usa ka pundok sa walog, diha sa daplin sa suba sa Sidon.

52 Busa ang mga kasundalohan ni Moroni miliyok kanila, oo, bisan sa matag kilid sa suba, kay tan-awa, diha sa silangan ang mga tawo ni Lehi.

53 Busa sa diha nga si Zerahemnah nakakita sa mga tawo ni Lehi diha sa silangan sa suba sa Sidon, ug ang mga kasundalohan ni Moroni sa kasadpan sa suba sa Sidon, nga sila giliyokan sa mga Nephite, sila giabut og kalisang.

54 Karon si Moroni, sa diha nga siya nakakita sa ilang kalisang, misugo sa iyang mga tawo nga sila kinahanglan mohunong sa pagpaagas sa ilang dugo.