Mga Banal na Kasulatan
Alma 41
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Kabanata 41

Sa Pagkabuhay na mag-uli, ang mga tao ay babangon sa isang kalagayan ng walang katapusang kaligayahan o walang katapusang kalungkutan—Ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan—Ang makamundong tao ay walang Diyos sa daigdig—Ang bawat tao ay tatanggaping muli sa panunumbalik ang mga pag-uugali at katangiang natamo sa buhay na may kamatayan. Mga 74 B.C.

1 At ngayon, anak ko, kahit paano ako ay may sasabihin hinggil sa panunumbalik na nasabi na; sapagkat masdan, asinalungat ng iba ang mga banal na kasulatan, at bnangaligaw nang labis dahil sa bagay na ito. At nahihiwatigan ko na ang iyong isip ay nabalisa rin hinggil sa bagay na ito. Ngunit masdan, ito ay aking ipaliliwanag sa iyo.

2 Sinasabi ko sa iyo, anak ko, na ang plano ng panunumbalik ay hinihingi ng katarungan ng Diyos; sapagkat kinakailangan na ang lahat ng bagay ay manumbalik sa kanilang wastong kaayusan. Masdan, ito ay kinakailangan at makatarungan, alinsunod sa kapangyarihan at pagkabuhay na mag-uli ni Cristo, na ang kaluluwa ng tao ay manumbalik sa kanyang katawan, at ang bawat abahagi ng katawan ay manumbalik sa sarili nito.

3 At hinihingi ng akatarungan ng Diyos na ang mga tao ay nararapat bhatulan alinsunod sa kanilang mga cgawa; at kung ang kanilang mga gawa sa buhay na ito ay mabuti, at ang mga pita ng kanilang mga puso ay mabuti, sila rin, sa huling araw, ay dmanunumbalik doon sa mabuti.

4 At kung ang kanilang mga gawa ay masama, ito ay amanunumbalik sa kanila sa masama. Anupa’t lahat ng bagay ay manunumbalik sa kanilang wastong kaayusan, bawat bagay sa kanyang likas na anyo—ang may bkamatayan ay magbabangon sa kawalang-kamatayan, ckabulukan sa walang kabulukan—magbabangon sa dwalang katapusang kaligayahan upang magmana ng kaharian ng Diyos, o sa walang katapusang kalungkutan upang magmana ng kaharian ng diyablo, ang isa ay sa isang dako, at ang isa ay sa kabila—

5 Ang isa ay magbabangon sa kaligayahan alinsunod sa kanyang pagnanais ng kaligayahan, o kabutihan alinsunod sa kanyang pagnanais sa mabuti; at ang isa pa ay sa masama alinsunod sa kanyang pagnanais sa masama; sapagkat dahil sa siya ay nagnais na gumawa ng masama sa buong araw kung kaya’t siya ay magtatamo ng gantimpala na masama pagdating ng gabi.

6 At gayon din ito sa kabilang dako. Kung siya ay nagsisi ng kanyang mga kasalanan, at nagnais ng kabutihan hanggang sa kanyang huling mga araw, kung magkagayon, siya rin ay gagantimpalaan sa kabutihan.

7 aSila ang mga yaong tinubos ng Panginoon; oo, sila ang mga yaong kinuha, na naligtas mula sa yaong walang katapusang gabi ng kadiliman; at sa gayon sila tatayo o mahuhulog, sapagkat masdan, sila ang kanilang bsariling mga hukom, kung gagawa man ng mabuti o gagawa ng masama.

8 Ngayon, ang mga batas ng Diyos ay ahindi nababago; samakatwid, ang daan ay nakahanda upang ang sinumang may nais ay maaaring lumakad doon at maligtas.

9 At ngayon masdan, anak ko, huwag nang makipagsapalaran ng aisa pang paglabag laban sa iyong Diyos doon sa mga bahaging iyon ng doktrina, na iyo ngayong ipinakipagsapalaran sa paggawa ng kasalanan.

10 Huwag mong ipalagay, dahil sa sinabi ang hinggil sa panunumbalik, na ikaw ay manunumbalik mula sa kasalanan tungo sa kaligayahan. Masdan, sinasabi ko sa iyo, ang akasamaan ay hindi kailanman kaligayahan.

11 At ngayon, anak ko, lahat ng tao na nasa alikas na kalagayan, o ang ibig kong sabihin, sa isang bmakamundong kalagayan, ay nasa kasukdulan ng kapaitan at nasa mga gapos ng kasamaan; sila ay cwalang Diyos sa daigdig; at sila ay tumaliwas sa katangian ng Diyos; anupa’t sila ay nasa kalagayang taliwas sa likas na kaligayahan.

12 At ngayon masdan, ang kahulugan ba ng salitang panunumbalik ay kunin ang isang bagay na nasa likas na kalagayan at ilagay ito sa isang di likas na kalagayan, o ilagay ito sa isang kalagayang kabaligtaran ng kanyang kalikasan?

13 O, anak ko, hindi gayon ang pangyayari; kundi ang kahulugan ng salitang panunumbalik ay ibalik muli ang masama sa masama, o ang makamundo sa makamundo, o ang mala-diyablo sa mala-diyablo—mabait doon sa mabait; mabuti doon sa mabuti; makatarungan doon sa makatarungan; maawain doon sa maawain.

14 Kaya nga, anak ko, tiyaking ikaw ay maawain sa iyong mga kapatid; makitungo nang amakatarungan, bhumatol nang makatwiran, at patuloy na gumawa ng cmabuti; at kung gagawin mo ang lahat ng bagay na ito, sa gayon ikaw ay tatanggap ng iyong gantimpala; oo, ang dawa ay manunumbalik sa iyong muli; ang katarungan ay manunumbalik sa iyong muli; ang paghatol nang makatwiran ay manunumbalik sa iyong muli; at ang kabutihan ay igagantimpala sa iyong muli.

15 Sapagkat kung ano ang iyong ipinamamahagi ay siyang babalik sa iyong muli, at manunumbalik; anupa’t ang salitang panunumbalik ay lubos na sumusumpa sa mga makasalanan, at hinding-hindi siya binibigyang-katwiran.