Almos knyga 37
ankstesnis kitas


37 Skyrius

Skaistvario plokštelės ir kiti Raštai saugomi sieloms atvesti į išgelbėjimą. Jareditai buvo sunaikinti dėl savo nelabumo. Jų slaptos priesaikos ir sandoros turi būti slepiamos nuo žmonių. Tarkitės su Viešpačiu visuose savo darbuose. Kaip Liahona vedė nefitus, taip Kristaus žodis veda žmones į amžinąjį gyvenimą. Apie 74 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar, mano sūnau Helamanai, aš įsakau tau, kad paimtumėte ametraščius, kurie buvo bpatikėti man.

2 Ir aš taip pat įsakau tau, kad vestumėte šios liaudies metraštį taip, kaip aš tai dariau, ant Nefio plokštelių ir išsaugotumėte visus šiuos mano saugotus dalykus šventus, kaip kad aš išsaugojau juos; nes jie saugomi aišmintingam tikslui.

3 Ir šitos skaistvario aplokštelės, ant kurių yra šitie raižiniai, ant kurių yra Šventųjų Raštų metraščiai, ant kurių yra mūsų protėvių genealogija, netgi nuo pradžios –

4 štai mūsų tėvai pranašavo, kad jos bus saugomos ir perduodamos iš kartos į kartą, ir laikomos bei saugomos Viešpaties ranka, kol išeis kiekvienai tautai, giminei, liežuviui ir liaudžiai, kad jie sužinotų jose esančius aslėpinius.

5 Ir dabar štai, jei jos yra saugomos, jos turi išlaikyti savo skaistumą; taip, ir jos išlaikys savo skaistumą; taip, ir taip pat išlaikys visos plokštelės, kuriose yra tai, kas yra šventas raštas.

6 Dabar jūs galite pamanyti, kad tai mano akvailystė; bet štai sakau tau, kad bnežymiais ir paprastais dalykais įvykdomi dideli dalykai; ir nežymios priemonės daugeliu atveju suglumina išmintinguosius.

7 Ir Viešpats Dievas dirba, panaudodamas apriemones savo didiems ir amžiniems tikslams įgyvendinti; ir labai bnežymiomis priemonėmis Viešpats suglumina išmintinguosius ir įgyvendina daugelio sielų išgelbėjimą.

8 Ir dabar, ligi šiol tokia buvo Dievo išmintis, kad šitie dalykai būtų išsaugoti; nes štai, jie apraplėtė šitos liaudies atmintį, taip, ir daugelį įtikino jų kelių klaidingumu ir atvedė juos į jų Dievo pažinimą jų sieloms išgelbėti.

9 Taip, sakau jums: ajeigu ne šitie dalykai, užrašyti šituose metraščiuose, kurie yra ant šitų plokštelių, tai Amonas ir jo broliai nebūtų galėję bįtikinti tiek daug tūkstančių lamanitų jų tėvų tradicijų klaidingumu; taip, šitie metraščiai ir jų cžodžiai atvedė juos į atgailą; tai yra jie atvedė juos į Viešpaties, jų Dievo, pažinimą ir džiūgavimą jų Išpirkėju, Jėzumi Kristumi.

10 Ir kas žino, gal jie bus priemonė atvesti daugelį tūkstančių jų, taip, ir taip pat daugelį tūkstančių mūsų kietasprandžių brolių nefitų, kurie dabar kietina savo širdis nuodėmėje ir nedorybėse, į jų Išpirkėjo pažinimą?

11 Dabar, šie slėpiniai nėra man visiškai atskleisti; todėl aš susilaikysiu.

12 Ir galbūt pakaks, jei tik pasakysiu, kad jie saugomi išmintingam tikslui, kuris Dievui yra žinomas; nes jis išmintingai apatarinėja dėl visų savo darbų, ir jo takai yra tiesūs, ir jo kelias – bvienas amžinas ratas.

13 O atmink, atmink, mano sūnau Helamanai, kokie agriežti yra Dievo įsakymai. Ir jis pasakė: bJei laikysitės mano įsakymų, cklestėsite žemėje, – bet jeigu nesilaikysite jo įsakymų, būsite iškirsti iš jo akivaizdos.

14 Ir dabar, atmink, mano sūnau, kad Dievas apatikėjo tau šituos bšventus dalykus, kuriuos jis išsaugojo šventus ir kuriuos jis laikys bei saugos savo cišmintingam tikslui, kad galėtų parodyti savo galią ateities kartoms.

15 Ir dabar štai sakau tau pranašystės dvasia, kad jeigu tu prasižengsi Dievo įsakymams, štai, šitie šventi dalykai bus paimti iš tavęs Dievo galia ir tu būsi atiduotas Šėtonui, kad jis sijotų tave kaip pelus prieš vėją.

16 Bet jei tu laikysiesi Dievo įsakymų ir elgsiesi su šitais šventais dalykais taip, kaip Viešpats įsako tau (nes turi kreiptis į Viešpatį dėl visko, ką turi daryti su jais), štai, jokia žemės ar pragaro jėga negalės aatimti jų iš tavęs, nes Dievas pajėgus įvykdyti visus savo žodžius.

17 Nes jis įvykdys visus savo pažadus, kuriuos jis duos tau, nes jis įvykdė savo pažadus, kuriuos jis davė mūsų tėvams.

18 Nes jis pažadėjo jiems, kad aišsaugos šiuos dalykus savo išmintingam tikslui, kad galėtų parodyti savo galią ateities kartoms.

19 Ir dabar, štai vieną tikslą jis įvykdė, atstatydamas adaugelį tūkstančių lamanitų į tiesos pažinimą; ir per juos jis parodė savo galią, ir per juos jis taip pat dar parodys savo galią bateities kartoms; todėl jie turi būti saugomi.

20 Todėl aš įsakau tau, mano sūnau Helamanai, kad stropiai vykdytum visus mano žodžius ir kad stropiai laikytumeisi Dievo įsakymų, kaip jie parašyti.

21 Ir dabar, aš kalbėsiu tau apie tas advidešimt keturias plokšteles, kad saugotum jas, idant paslaptys ir tamsos darbai, ir jų bslapti darbai, arba slapti darbai tų žmonių, kurie buvo sunaikinti, būtų apreikšti šitiems žmonėms; taip, visos jų žmogžudystės ir jų plėšimai, ir jų grobimai, ir visi jų nelabumai, ir bjaurumai būtų paskelbti šitiems žmonėms; taip, ir kad saugotum šituos cvertiklius.

22 Nes štai Viešpats pamatė, kad jo žmonės pradėjo darbuotis tamsoje, taip, vykdyti slaptas žmogžudystes ir bjaurumus; todėl Viešpats pasakė: Jeigu jie neatgailaus, jie bus išnaikinti nuo žemės veido.

23 Ir Viešpats pasakė: Aš paruošiu savo tarnui Gazelemui aakmenį, kuris sušvis šviesa tamsoje, kad atskleisčiau savo žmonėms, kurie man tarnauja, kad atskleisčiau jiems jų brolių darbus, taip, jų slaptus darbus, jų tamsos darbus ir jų nelabumą ir bjaurumus.

24 Ir dabar, mano sūnau, šitie vertikliai buvo paruošti, kad galėtų būti įvykdytas Dievo žodis, kurį jis kalbėjo, sakydamas:

25 aišnešiu iš tamsos į šviesą visus jų slaptus darbus ir jų bjaurumus; ir jeigu jie neatgailaus, aš bišnaikinsiu juos nuo žemės veido; ir išnešiu į šviesą visas jų paslaptis ir bjaurumus kiekvienai tautai, kuri ateity gyvens šioje žemėje.

26 Ir dabar, mano sūnau, mes matome, kad jie neatgailavo; todėl buvo išnaikinti, ir kol kas Dievo žodis buvo įvykdytas; taip, jų slapti bjaurumai buvo išnešti iš tamsos ir atskleisti mums.

27 Ir dabar, mano sūnau, aš tau įsakau, kad nuslėptumėte visas jų priesaikas ir jų sandoras, ir jų slaptų bjaurumų susitarimus; taip, ir visus jų aženklus, ir jų stebuklus paslėpkite nuo šitų žmonių, kad jie jų nežinotų, idant kartais taip pat neįpultų į tamsą ir nebūtų sunaikinti.

28 Nes štai yra aprakeiksmas ant visos šitos žemės, kad visus tuos tamsos darbininkus ištiks sunaikinimas sulig Dievo galia, kai jie bus visiškai pribrendę; taigi aš noriu, kad šitie žmonės nebūtų sunaikinti.

29 Todėl jūs paslėpsite šituos jų apriesaikų ir jų sandorų slaptus planus nuo šitų žmonių ir tik jų nelabumus ir jų žmogžudystes, ir jų bjaurumus jūs atskleisite jiems; ir mokysite juos bbjaurėtis tokiais nelabumais ir bjaurumais, ir žmogžudystėmis; ir taip pat mokysite juos, kad šitie žmonės buvo sunaikinti dėl savo nelabumų, bjaurumų ir žmogžudysčių.

30 Nes štai jie nužudė visus Viešpaties pranašus, kurie atėjo tarp jų skelbti jiems apie jų nedorybes; ir kraujas tų, kuriuos jie nužudė, šaukėsi Viešpaties, savo Dievo, kad atkeršytų jų žudikams; ir taip Dievo teismai ištiko šiuos tamsos ir slaptų sąjungų darbininkus.

31 Taip, ir per amžių amžius tebūna prakeikta žemė tiems tamsos ir slaptų sąjungų darbininkams, net iki sunaikinimo, jeigu jie neatgailaus prieš visiškai pribręsdami.

32 Ir dabar, mano sūnau, atmink žodžius, kuriuos tau kalbėjau; nepatikėk šių slaptų planų šitiems žmonėms, bet mokyk juos nesibaigiančios aneapykantos nuodėmei ir nedorybei.

33 aSkelbk jiems atgailą ir tikėjimą Viešpačiu Jėzumi Kristumi; mokyk juos nusižeminti ir būti bromiais bei nuolankios širdies; mokyk juos atsispirti kiekvienai velnio cpagundai savo tikėjimu Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

34 Mokyk juos niekada nepailsti daryti gera, bet būti romius ir nuolankios širdies; nes tokie ras aatilsį savo sielai.

35 O atmink, mano sūnau, ir mokykis aišminties savo jaunystėje; taip, mokykis savo jaunystėje laikytis Dievo įsakymų.

36 Taip, ir ašaukis Dievo dėl visokios paramos sau; taip, tegul visi tavo darbai būna Viešpačiui, ir kad ir kur beeitum, tebūna tai Viešpatyje; taip, tegul visos tavo mintys būna nukreiptos į Viešpatį; taip, tavo širdies meilė tebūna nukreipta į Viešpatį per amžius.

37 aTarkis su Viešpačiu visuose savo darbuose, ir jis nukreips tave į gera; taip, kada guliesi vakare, gulkis Viešpačiui, kad jis prižiūrėtų tave tau miegant; ir kada keliesi ryte, tegul tavo širdis būna kupina bdėkingumo Dievui; ir jeigu tu tai darysi, būsi iškeltas paskutiniąją dieną.

38 Ir dabar, mano sūnau, turiu kai ką pasakyti apie tą daiktą, kurį mūsų tėvai vadino rutuliu, arba vadovu, – arba mūsų tėvai jį vadino aLiahona, kas išvertus reiškia kompasas; ir jį paruošė Viešpats.

39 Ir štai joks žmogus negali padaryti tokio kruopštaus dirbinio. Ir štai, jis buvo paruoštas, kad rodytų mūsų tėvams kryptį, kuria jie turėtų keliauti tyruose.

40 Ir jis veikė pagal jų atikėjimą Dievu; todėl jei jie turėjo tikėjimą tikėti tuo, kad Dievas gali padaryti, jog tos rodyklės nurodytų kelią, kuriuo jie turėtų eiti, štai, tai buvo ir padaroma; todėl jie matė šitą stebuklą, ir taip pat daug kitų stebuklų, diena iš dienos daromų Dievo galia.

41 Nepaisant to, kad šie stebuklai buvo padaryti anežymiomis priemonėmis, jis parodė jiems nuostabius darbus. Jiems aptingus ir pamiršus naudoti savo tikėjimą bei stropumą, šitie nuostabūs darbai liaudavosi ir jie nepažengdavo savo kelionėje;

42 todėl jie gaišavo tyruose, arba keliavo ne tiesiu keliu, bet buvo spaudžiami alkio ir troškulio dėl savo prasižengimų.

43 Ir dabar, mano sūnau, norėčiau, kad suprastum, jog šie dalykai nėra be šešėlio; nes kai mūsų tėvai tingėjo skirti dėmesį šitam kompasui (dabar, šitie dalykai buvo laikinieji), jie neklestėjo; lygiai taip yra su dalykais, kurie yra dvasiniai.

44 Nes štai lygiai taip pat lengva skirti dėmesį Kristaus ažodžiui, kuris nurodys jums tiesų kelią į amžiną palaimą, kaip tai buvo lengva mūsų tėvams skirti dėmesį tam kompasui, kuris nukreiptų juos tiesiu keliu į pažadėtąją žemę.

45 Ir dabar aš sakau, argi šituose dalykuose nėra pavaizdo? Nes lygiai taip tikrai, kaip šis vadovas, sekant jo kursą, nuvedė mūsų tėvus į pažadėtąją žemę, taip Kristaus žodžiai, jei seksime jų kursu, nuves mus anapus šito sielvarto slėnio į daug geresnę pažado žemę.

46 O mano sūnau, nebūkim atingūs dėl bkelio lengvumo; nes taip buvo mūsų tėvams; nes taip jiems buvo paruošta, kad jei kas žvelgs – cgyvens; lygiai taip yra ir mums. Kelias paruoštas, ir jei mes žvelgsime, gyvensime per amžius.

47 Ir dabar, mano sūnau, žiūrėk, kad rūpintumeis šitais šventais dalykais, taip, žiūrėk, kad žvelgtum į Dievą ir gyventum. Eik pas šituos žmones ir skelbk žodį, ir būk rimtas. Mano sūnau, viso labo.