Svētie Raksti
Almas 37
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

37. nodaļa

Plāksnes no misiņa un citi Raksti tiek saglabāti, lai vestu dvēseles uz glābšanu. Jaredieši tika iznīcināti savas bezdievības dēļ. Viņu slepenie zvēresti un derības ir jānoglabā no tautas. Apspriedieties ar To Kungu visā, ko jūs darāt. Kā Liahona vadīja nefijiešus, tā Kristus vārds vada cilvēkus uz mūžīgo dzīvi. Apmēram 74. g. pr. Kr.

1 Un tagad, mans dēls Helaman, es pavēlu tev, lai tu ņemtu apierakstus, kas tika man buzticēti;

2 un es arī pavēlu tev, lai tu vestu šīs tautas pierakstu, tāpat kā es to darīju, uz Nefija plāksnēm, un saglabātu visas šīs lietas svētas, ko es esmu saglabājis, tāpat kā es tās esmu saglabājis; jo tās tiek saglabātas ar agudru nodomu.

3 Un šīs aplāksnes no misiņa, kas satur šos gravējumus, kas satur uz tām šos Svēto Rakstu pierakstus, kas satur mūsu tēvutēvu ciltsrakstus no paša sākuma—

4 lūk, tas ir mūsu tēvu pravietots, ka tām ir jātiek saglabātām un nodotām no vienas paaudzes otrā, un saglabātām un pasargātām ar Tā Kunga roku, līdz tās nonāks līdz katrai tautai, ciltij, valodai un tautībai, lai viņi zinātu par tiem anoslēpumiem, kas ir uz tām.

5 Un tad lūk, ja tās tiek saglabātas, tām ir jāsaglabā savs spožums; jā, un tās saglabās savu spožumu; jā, un arī visas plāksnes, kuras satur to, kas ir svēts raksts.

6 Tad nu tu vari domāt, ka tā ir mana amuļķība; bet lūk, es saku tev, ka ar bmazām un vienkāršām lietām tiek paveiktas diženas lietas; un mazi līdzekļi daudzos gadījumos samulsina gudro.

7 Un Dievs Tas Kungs darbojas atādā veidā, lai īstenotu Savus diženos un mūžīgos nodomus; ar ļoti bmaziem līdzekļiem Tas Kungs samulsina gudro un īsteno glābšanu daudzām dvēselēm.

8 Tad nu tā ir bijusi Dieva gudrība līdz šim, ka šīm lietām ir jātiek saglabātām; jo lūk, tās ir apalielinājušas šo ļaužu atmiņu; jā, un pārliecinājušas daudzus par viņu maldīgajiem ceļiem, un novedušas tos pie sava Dieva atziņas līdz pat viņu dvēseļu glābšanai.

9 Jā, es saku jums, aja nebūtu šo lietu, kuras satur šie pieraksti, kas ir uz šīm plāksnēm, Amons un viņa brāļi nevarētu bpārliecināt tik daudzus tūkstošus lamaniešu par viņu tēvu nepareizajām tradīcijām; jā, šie pieraksti un to cvārdi noved viņus pie grēku nožēlošanas; tas ir, tie noved viņus pie Tā Kunga, viņu Dieva, atziņas un prieka par Jēzu Kristu, viņu Pestītāju.

10 Un kas zina, varbūt tie būs līdzeklis daudzu tūkstošu atvešanā no viņiem, jā, un arī daudzu tūkstošu no mūsu stūrgalvīgajiem brāļiem nefijiešiem, kuri tagad nocietina savas sirdis grēkā un nekrietnībās, pie atziņas par viņu Pestītāju?

11 Tagad šie noslēpumi vēl nav pilnībā darīti man zināmi, tāpēc es atturēšos.

12 Un būs pietiekami, ja es tikai pateikšu, ka tie tiek saglabāti ar gudru nodomu, šis nodoms ir zināms Dievam; jo Viņš dod apadomus gudrībā par visiem Saviem darbiem, un Viņa takas ir taisnas un Viņa ceļš ir bviens mūžīgs aplis.

13 Ak, atceries, atceries, mans dēls Helaman, cik astingras ir Dieva pavēles. Un Viņš teica: bJa jūs turēsit Manas pavēles, jums cveiksies šinī zemē, bet, ja jūs neturēsit Viņa pavēles, jūs tiksit padzīti no Viņa vaiga.

14 Un tad atceries, mans dēls, ka Dievs tev ir auzticējis šīs lietas, kuras ir bsvētas, kuras Viņš ir turējis svētas un arī kuras Viņš saglabās un pasargās cgudram nodomam Viņā, lai Viņš varētu parādīt Savu spēku nākamajām paaudzēm.

15 Un tad lūk, es saku tev ar pravietojuma garu, ka, ja tu pārkāpsi Dieva pavēles, lūk, šīs lietas, kuras ir svētas, ar Dieva spēku tiks paņemtas prom no tevis, un tu tiksi nodots Sātanam, lai viņš sijātu tevi kā pelavas vējā.

16 Bet, ja tu turēsi Dieva pavēles un rīkosies ar šīm lietām, kas ir svētas, atbilstoši tam, ko Tas Kungs tev pavēlēs, (jo tev ir jālūdz Tam Kungam par visu, kas tev ar tām jādara) lūk, nekāds zemes vai elles spēks nevarēs tev tās aatņemt, jo Dievs ir tik spēcīgs, lai piepildītu visus Savus vārdus.

17 Jo Viņš izpildīs visus Savus solījumus, ko Viņš tev dos, jo Viņš ir izpildījis visus Savus solījumus, ko Viņš ir devis mūsu tēviem.

18 Jo Viņš apsolīja tiem, ka Viņš asaglabās šīs lietas gudram nodomam Viņā, lai Viņš varētu parādīt Savu spēku nākamajām paaudzēm.

19 Un tad lūk, vienu nodomu Viņš ir piepildījis, patiesi ar adaudzu tūkstošu lamaniešu atjaunošanu patiesības atziņā; un tanīs Viņš ir parādījis Savu spēku, un arī turpmāk Viņš rādīs Savu spēku bnākamajām paaudzēm tanīs; tādēļ tās tiks saglabātas.

20 Tādēļ es pavēlu tev, mans dēls Helaman, lai tu būtu centīgs visu manu vārdu izpildīšanā un lai tu būtu centīgs Dieva pavēļu turēšanā, kā tās ir rakstītas.

21 Un tagad es runāšu uz tevi par šīm adivdesmit četrām plāksnēm, lai tu tās saglabātu, lai noslēpumi un tumsības darbi, un viņu bslepenie darbi jeb to ļaužu, kas tika iznīcināti, slepenie darbi tiktu pasludināti šai tautai; jā, visas viņu slepkavības un laupīšanas, un viņu zādzības, un visas viņu ļaundarības un negantības tiktu pasludinātas šai tautai; jā, un lai tu saglabātu šos cizskaidrotājus.

22 Jo lūk, Tas Kungs redzēja, ka šie ļaudis iesāka darīt tumsības darbus, jā, veikt slepenas slepkavības un negantības; tādēļ Tas Kungs teica, ka, ja viņi nenožēlos grēkus, viņi tiks izdeldēti no zemes virsas.

23 Un Tas Kungs teica: Es sagatavošu Savam kalpam Gazelemam aakmeni, kas tumsā spīdēs ar gaismu, lai Es varētu atklāt Saviem ļaudīm, kas Man kalpo, lai Es tiem varētu atklāt viņu brāļu darbus, jā, viņu slepenos darbus, viņu tumsības darbus un viņu ļaundarības un negantības.

24 Un tad, mans dēls, šie izskaidrotāji tika sagatavoti, lai Dieva vārds tiktu piepildīts, ko Viņš ir teicis, sacīdams:

25 Es alikšu no tumsas gaismā visus viņu slepenos darbus un viņu negantības; un, ja viņi nenožēlos grēkus, Es bizdeldēšu viņus no zemes virsas; un Es likšu gaismā visus viņu noslēpumus un negantības katrai tautai, kam pēc tam piederēs šī zeme.

26 Un tad, mans dēls, mēs redzam, ka viņi nenožēloja grēkus; tādēļ viņi tika iznīcināti, un tiktāl Dieva vārds ir piepildīts; jā, viņu slepenās negantības ir izliktas no tumsas un darītas mums zināmas.

27 Un tad, mans dēls, es pavēlu tev, lai tu paturētu visus viņu zvērestus un viņu derības, un viņu vienošanās to slepenajās negantībās; jā, un visas viņu azīmes un viņu brīnumdarbus tu sargāsi no šīs tautas, lai tie netiktu viņiem zināmi, lai nejauši viņi nekristu tumsā un netiktu iznīcināti.

28 Jo lūk, alāsts ir pār visu šo zemi, ka iznīcība nāks pār visiem tumsības darbu darītājiem, saskaņā ar Dieva spēku, kad viņi būs pilnīgi nobrieduši; tādēļ es vēlos, lai šī tauta netiktu iznīcināta.

29 Tādēļ tu sargāsi šīs viņu azvērestu un viņu derību slepenās ieceres no šīs tautas, un tikai viņu ļaundarības un viņu slepkavības, un viņu negantības tu darīsi tiem zināmas; un tu mācīsi viņiem bsajust riebumu pret tādām ļaundarībām un negantībām un slepkavībām; un tu arī mācīsi viņiem, ka šie ļaudis tika iznīcināti dēļ savām ļaundarībām un negantībām, un savām slepkavībām.

30 Jo lūk, viņi noslepkavoja visus Tā Kunga praviešus, kuri nāca starp viņiem, lai pasludinātu tiem par viņu nekrietnībām; un to asinis, kurus viņi noslepkavoja, brēca uz To Kungu, viņu Dievu, pēc atriebības tiem, kas bija viņu slepkavas; un tā Dieva sodi nāca pār šiem tumsības darbu darītājiem un slepeno savienību dalībniekiem.

31 Jā, un nolādēta būs tā zeme mūžīgi šiem tumsības darbu darītājiem un slepeno savienību dalībniekiem, līdz pat iznīcībai, ja vien viņi nenožēlos grēkus, pirms viņi būs pilnīgi nobrieduši.

32 Un tad, mans dēls, atceries tos vārdus, ko es esmu tev sacījis; neuztici šīs slepenās ieceres šai tautai, bet māci tiem nebeidzamu anaidu pret grēku un nekrietnību.

33 aSludini tiem grēku nožēlošanu un ticību Tam Kungam Jēzum Kristum; māci viņiem pazemoties un būt blēnprātīgiem un no sirds pazemīgiem; māci viņiem izturēt katru velna ckārdinājumu ar viņu ticību Tam Kungam Jēzum Kristum.

34 Māci viņiem nepiekust labu darot, bet būt lēnprātīgiem un no sirds pazemīgiem; jo tādi atradīs aatvieglojumu savām dvēselēm.

35 Ak, atceries, mans dēls, un mācies agudrību savā jaunībā, jā, mācies savā jaunībā turēt Dieva baušļus.

36 Jā, un apiesauc Dievu visam savam atbalstam; jā, lai viss, ko tu darītu, būtu Tam Kungam, un lai kurp tu arī ietu, lai tas būtu Tai Kungā; jā, lai visas tavas domas būtu vērstas uz To Kungu; jā, lai visa tava sirds mīlestība būtu nolikta Tam Kungam mūžīgi.

37 aApspriedies ar To Kungu visā, ko tu dari, un Viņš tevi virzīs uz labo; jā, kad tu apgulies naktī, apgulies Tai Kungā, lai Viņš sargātu tevi, kad tu guli; un, kad tu celies no rīta, lai tava sirds ir pilna ar bpateicību Dievam; un, ja tu tā darīsi, tu tiksi paaugstināts pēdējā dienā.

38 Un tagad, mans dēls, man ir kas sakāms par to lietu, ko mūsu tēvi sauca par lodi jeb rādītāju—jeb ko mūsu tēvi sauca par aLiahonu, kas, iztulkojot, nozīmē kompass, un Tas Kungs to sagatavoja.

39 Un lūk, nevarēja neviens cilvēks izstrādāt tik neparasti smalku darbu. Un lūk, tas bija sagatavots, lai parādītu mūsu tēviem virzienu, kur tiem bija jāiet tuksnesī.

40 Un tā viņiem darbojās atbilstoši viņu aticībai Dievam; tādēļ, ja viņiem bija ticība noticēt, ka Dievs var likt šīm šautrām rādīt ceļu, kur tiem jāiet, lūk, tas tika darīts; tādēļ viņiem bija šis brīnums un arī daudzi citi brīnumi, darīti ar Dieva spēku dienu no dienas.

41 Neskatoties uz to, ka šie brīnumi tika darīti ar amaziem līdzekļiem, tā rādīja viņiem brīnumainus darbus. Viņi bija laiski un aizmirsa izmantot savu ticību un uzcītību, un tad šie brīnumainie darbi beidzās, un viņi nevirzījās uz priekšu savā ceļojumā;

42 tādēļ viņi kavējās tuksnesī jeb negāja taisnā virzienā, un tika mocīti ar badu un slāpēm savu pārkāpumu dēļ.

43 Un tad, mans dēls, es gribu, lai tu saprastu, ka šīs lietas nav bez ēnas; jo, kad mūsu tēvi bija laiski pievērst vērību šim kompasam (tad šīs lietas bija laicīgas), viņiem neveicās; tieši tāpat tas ir ar garīgām lietām.

44 Jo lūk, ir viegli pievērst vērību Kristus avārdam, kas norādīs jums taisnu virzienu uz mūžīgo svētlaimi, tāpat kā tas bija mūsu tēviem pievērst vērību šim kompasam, kurš norādītu tiem taisnu virzienu uz apsolīto zemi.

45 Un tad es saku, vai tanī nav kāds simbols? Jo tikpat noteikti, kā šis rādītājs veda mūsu tēvus, sekojot tā norādījumiem, uz apsolīto zemi, tā Kristus vārdi, ja mēs sekosim to norādījumiem, aizvedīs mūs viņpus šai bēdu ielejai uz daudz labāku apsolīto zemi.

46 Ak mans dēls, nebūsim alaiski dēļ šī bceļa viegluma; jo tā tas bija ar mūsu tēviem; jo tā tas bija tiem sagatavots, ka, ja viņi raudzītos, viņi varētu cdzīvot; tieši tāpat tas ir ar mums. Ceļš ir sagatavots, un, ja mēs raudzīsimies, mēs varēsim dzīvot mūžīgi.

47 Un tagad, mans dēls, skaties, lai tu rūpētos par šīm svētajām lietām, jā, skaties, lai tu raudzītos uz Dievu un dzīvotu. Ej pie šiem ļaudīm un sludini vārdu, un esi prātīgs. Mans dēls, ardievu.