Svētie Raksti
Almas 23


23. nodaļa

Tiek pasludināta ticības brīvība. Septiņās zemēs un pilsētās lamanieši tiek pievērsti. Viņi nosauc sevi par anti-nefij-lehijiešiem un tiek atbrīvoti no lāsta. Amalekieši un amulonieši noraida patiesību. Apmēram 90.–77. g. pr. Kr.

1 Lūk, tad notika, ka lamaniešu ķēniņš sūtīja ziņu starp visiem saviem ļaudīm, ka tiem nebūs aiztikt Amonu vai Āronu, vai Omneru, vai Himniju, vai kādu citu no viņu brāļiem, kas ies sludinādami Dieva vārdu, jebkurā vietā, kur tie būs, katrā viņu zemes daļā.

2 Jā, viņš sūtīja lēmumu starp tiem, ka tiem nebūs aiztikt tos, lai tos sasietu vai iemestu cietumā, nedz arī spļaut uz tiem, nedz sist viņus, nedz dzīt prom no savām sinagogām, nedz šaustīt viņus, nedz mest uz tiem akmeņus, bet ka tie brīvi varēs iet viņu mājās un arī tempļos, un viņu svētnīcās.

3 Un tā viņi varēja iet un sludināt vārdu pēc savas vēlēšanās, jo ķēniņš bija pievērsts Tam Kungam un visa viņa saime; tādēļ viņš sūtīja savu ziņu visā zemē savai tautai, ka Dieva vārds nedrīkst tapt traucēts, bet lai tas tiktu izplatīts pa visu zemi, lai viņa tauta tiktu pārliecināta par savu tēvu ļaunajām paražām un lai viņi tiktu pārliecināti, ka viņi visi ir brāļi, un lai viņi nedz slepkavotu, nedz laupītu, nedz zagtu, nedz piekoptu netiklību, nedz darītu jebkāda veida ļaundarības.

4 Un tad notika, kad ķēniņš bija sūtījis šo ziņu, ka Ārons un viņa brāļi gāja no pilsētas uz pilsētu un no viena lūgšanas nama uz citu, dibinādami draudzes un iesvētīdami priesterus un skolotājus visā zemē starp lamaniešiem, lai sludinātu un mācītu Dieva vārdu starp tiem; un tā viņi sāka gūt lielus panākumus.

5 Un tūkstoši tika vesti pie Tā Kunga atziņas, jā, tūkstoši noticēja nefijiešu paražām; un viņiem tika mācīti pieraksti un pravietojumi, kas bija nodoti līdz pat šim laikam.

6 Un tikpat droši, kā Tas Kungs dzīvo, tikpat droši, cik daudzi noticēja jeb cik daudzi tika vesti pie patiesības atziņas caur Amona un viņa brāļu sludināšanu saskaņā ar atklāsmes un pravietojuma garu, un Dieva spēkam darot brīnumus viņos—jā, es saku jums, kā Tas Kungs dzīvo, visi tie lamanieši, kas noticēja viņu sludināšanai, tika pievērsti Tam Kungam un nekad neatkrita.

7 Jo viņi kļuva par taisnīgiem ļaudīm; viņi nolika savus nemiera ieročus, ka viņi vairs necīnījās pret Dievu, nedz arī pret kādu no saviem brāļiem.

8 Tad nu šie ir tie, kas tika pievērsti Tam Kungam:

9 lamaniešu ļaudis, kas bija Ismaēla zemē;

10 un arī lamaniešu ļaudis, kas bija Midonijas zemē;

11 un arī lamaniešu ļaudis, kas bija Nefija pilsētā;

12 un arī lamaniešu ļaudis, kas bija Šilomas zemē un kas bija Šemlonas zemē un Lemuēla pilsētā, un Šimnilomas pilsētā.

13 Un šie ir to pilsētu nosaukumi, kuras tika pievērstas Tam Kungam; un šie ir tie, kas nolika savus nemiera ieročus, jā, visus savus kara ieročus; un viņi visi bija lamanieši.

14 Un amalekieši netika pievērsti, izņemot tikai vienu; nedz arī kāds no amuloniešiem; bet viņi nocietināja savas sirdis un arī to lamaniešu sirdis, kas dzīvoja tajā zemes daļā, kur viņi mita, jā, un visos viņu ciemos un visās viņu pilsētās.

15 Tādēļ mēs nosaucām visas tās lamaniešu pilsētas, kurās viņi nožēloja grēkus un nāca pie patiesības atziņas, un tika pievērsti.

16 Un tad notika, ka ķēniņš un tie, kas bija pievērsti Tam Kungam, vēlējās, lai viņiem būtu kāds vārds, lai tādējādi viņi varētu atšķirties no saviem brāļiem; tādēļ ķēniņš apspriedās ar Āronu un daudziem viņu priesteriem par vārdu, ko viņiem jāuzņemas uz sevi, lai viņi varētu atšķirties.

17 Un notika, ka viņi deva sev vārdu anti-nefij-lehijieši; un viņi tika saukti šajā vārdā un vairs netika saukti par lamaniešiem.

18 Un viņi kļuva par ļoti čaklu tautu; jā, un viņi bija draudzīgi pret nefijiešiem, tādēļ viņi nodibināja draudzīgas attiecības ar tiem, un Dieva lāsts tiem vairs nesekoja.

Drukāt