Alma 23
  Footnotes

  Kapitola 23

  Je vyhlášena náboženská svoboda – Lamanité v sedmi zemích a městech jsou obráceni – Nazývají se Anti-Nefi-Lehité a jsou osvobozeni od prokletí – Amalekité a Amulonité odmítají pravdu. Kolem roku 90–77 př. Kr.

  1 Vizte, nyní, stalo se, že král Lamanitů vyslal mezi veškerý svůj lid aprohlášení, aby nevkládali ruce své na Ammona nebo Arona nebo Omnera nebo Himniho ani na žádného z jejich bratří, kteří půjdou kážíce slovo Boží, ať budou na jakémkoli místě v kterékoli části jejich země.

  2 Ano, vyslal mezi ně ustanovení, aby na ně nevkládali ruce své, aby je svázali nebo je uvrhli do vězení; ani aby po nich neplivali nebo je bili nebo je vyvrhovali ze svých synagog nebo je bičovali; ani aby je nekamenovali, ale že mají míti volný přístup do jejich domů, a také do jejich chrámů a do jejich svatyň.

  3 A tak mohli jíti a kázati slovo podle přání svého, neboť král byl obrácen k Pánu, i celý jeho dům; tudíž vyslal po zemi prohlášení k svému lidu, aby slovo Boží nemělo žádné překážky, ale aby se mohlo šířiti po celé zemi, aby jeho lid mohl býti přesvědčen o zlovolných atradicích svých otců a aby mohli býti přesvědčeni, že jsou všichni bratří a že nemají vražditi ani pleniti ani krásti ani cizoložiti ani páchati žádnou zlovolnost.

  4 A nyní, stalo se, že když král vyslal toto prohlášení, Aron a jeho bratří chodili od města k městu a od jednoho domu uctívání ke druhému, zakládajíce církve a vysvěcujíce kněze a učitele v zemi mezi Lamanity, aby mezi nimi kázali a učili slovo Boží; a tak počali míti veliký úspěch.

  5 A tisíce byly přivedeny k poznání Pána, ano, tisíce byly přivedeny k tomu, aby věřily v atradice Nefitů; a byli učeni bzáznamům a proroctvím, jež byly předávány až do této nynější doby.

  6 A tak jistě, jakože žije Pán, tak jistě tolik, kolik uvěřilo, neboli tolik, kolik bylo přivedeno k poznání pravdy kázáním Ammona a jeho bratří podle ducha zjevení a proroctví a moci Boží působící skrze ně zázraky – ano, pravím vám, jakože žije Pán, tolik Lamanitů, kolik uvěřilo v jejich kázání a bylo aobráceno k Pánu, bnikdy neodpadlo.

  7 Neboť se stali spravedlivým lidem; složili zbraně své vzpoury, takže již nikdy více proti Bohu nebojovali, ani proti žádnému ze svých bratří.

  8 Nyní, toto jsou ati, kteří byli obráceni k Pánu:

  9 Lid Lamanitů, který byl v zemi Izmael;

  10 A také z lidu Lamanitů, který byl v zemi Middoni;

  11 A také z lidu Lamanitů, který byl v městě Nefi;

  12 A také z lidu Lamanitů, který byl v zemi aŠilom a který byl v zemi Šemlon a v městě Lemuel a v městě Šimnilom.

  13 A toto jsou jména měst Lamanitů, jež byla aobrácena k Pánu; a toto jsou ti, kteří složili zbraně své vzpoury, ano, všechny své válečné zbraně; a ti všichni byli Lamanité.

  14 A Amalekité aobráceni nebyli, pouze jediný; ani žádný z bAmulonitů; ale zatvrzovali srdce své, a také srdce Lamanitů v oné části země, kde dleli, ano, a ve všech svých vesnicích a ve všech svých městech.

  15 Tudíž, vyjmenovali jsme všechna města Lamanitů, v kterých pokání činili a došli poznání pravdy a byli obráceni.

  16 A nyní, stalo se, že král a ti, kteří byli obráceni, si přáli, aby měli jméno, aby tím mohli býti odlišeni od svých bratří; tudíž se král radil s Aronem a s mnohými jejich kněžími o jménu, které by na sebe měli vzíti, aby mohli býti odlišeni.

  17 A stalo se, že se nazvali aAnti-Nefi-Lehité; a byli nazýváni tímto jménem a nebyli již nazýváni Lamanity.

  18 A počali býti velmi pracovitým lidem; ano, byli přátelští k Nefitům; tudíž navázali s nimi přátelství a aprokletí Boží je již nepronásledovalo.