Skriftene
Alma 15


Kapittel 15

Alma og Amulek drar til Sidom og oppretter en menighet – Alma helbreder Zeezrom, som slutter seg til Kirken – Mange blir døpt, og Kirken blomstrer – Alma og Amulek drar til Zarahemla. Ca. 81 f.Kr.

1 Og det skjedde at Alma og Amulek ble befalt å forlate byen, og de forlot den og kom inn i Sidoms land. Og se, der fant de alle dem som hadde dratt ut av aAmmonihahs land, de som var blitt bkastet ut og stenet fordi de trodde på Almas ord.

2 Og de fortalte dem alt som hadde skjedd med deres ahustruer og barn og også med dem selv, og om den bkraft de hadde fått til å bli befridd.

3 Og Zeezrom lå syk i Sidom med høy feber som var forårsaket av store sjelekvaler på grunn av hans augudelighet. For han antok at Alma og Amulek ikke lenger var i live, og han antok at de var blitt drept på grunn av hans misgjerning. Og denne store synd og hans mange andre synder opprørte hans sinn til han led fryktelig og ikke fant noen lindring, derfor begynte han å bli pint av en brennende hete.

4 Da han nå hørte at Alma og Amulek var i Sidoms land, begynte han å fatte mot i sitt hjerte, og han sendte straks bud til dem og ønsket at de skulle komme til ham.

5 Og det skjedde at de straks dro avgårde og var lydige mot det bud som han hadde sendt dem, og de gikk inn i Zeezroms hus, og de fant ham i sengen, syk, meget svak med høy feber, og han hadde også overmåte store sjelekvaler på grunn av sine misgjerninger, og da han så dem, rakte han ut sin hånd og bønnfalt dem og spurte om de ville helbrede ham.

6 Og det skjedde at Alma tok ham ved hånden og sa til ham: aTror du på Kristi kraft til frelse?

7 Og han svarte og sa: Ja, jeg tror alle de ord som du har undervist.

8 Og Alma sa: Hvis du tror på Kristi forløsning, kan du bli ahelbredet.

9 Og han sa: Ja, jeg tror ifølge dine ord.

10 Og da ropte Alma til Herren og sa: O Herre vår Gud, ha barmhjertighet med denne mann og ahelbred ham ifølge den tro han har på Kristus.

11 Og da Alma hadde sagt disse ord, asprang Zeezrom opp og begynte å gå omkring. Og dette skjedde til folkets store forbauselse, og kunnskapen om dette gikk ut i hele Sidoms land.

12 Og Alma døpte Zeezrom til Herren, og han begynte fra den tid av å forkynne for folket.

13 Og Alma opprettet en menighet i Sidoms land og innviet prester og lærere i landet for å døpe til Herren alle som ønsket å bli døpt.

14 Og det skjedde at de var mange, for de strømmet til fra hele området omkring i Sidom og ble døpt.

15 Men det folk som var i Ammonihahs land, forble et hårdhjertet og hårdnakket folk, og de omvendte seg ikke fra sine synder. All Almas og Amuleks kraft tilskrev de djevelen, for de var av aNehors tro og trodde ikke på omvendelse fra sine synder.

16 Og slik var situasjonen for Alma og Amulek: Amulek hadde aforlatt alt sitt gull og sølv og sine kostelige ting som var i Ammonihahs land på grunn av Guds ord, og han ble bforkastet av dem som en gang var hans venner, og også av sin far og sine slektninger.

17 Derfor, etter at Alma hadde opprettet menigheten i Sidom, så han en stor aforandring, ja, han så at folket sluttet å være stolte i sine hjerter og begynte å bydmyke seg for Gud og begynte å komme sammen i sine helligdommer for å ctilbe Gud ved alteret, mens de stadig dvåket og ba så de kunne bli befridd fra Satan og fra edød og ødeleggelse,

18 og som jeg sa, etter at Alma hadde sett alle disse ting, derfor tok han Amulek med seg til Zarahemlas land og tok ham med seg til sitt eget hus, og han betjente ham i hans trengsler og styrket ham i Herren.

19 Og slik endte det tiende år av dommernes regjeringstid over Nephis folk.