Thánh Thư
An Ma 13


Chương 13

Con người được kêu gọi vào chức vụ thầy tư tế thượng phẩm là nhờ họ có đức tin mãnh liệt và những việc làm tốt lành—Họ có bổn phận giảng dạy các lệnh truyền—Qua sự ngay chính họ được thánh hóa và bước vào chốn an nghỉ của Chúa—Mên Chi Xê Đéc là một trong những người này—Các thiên sứ đang rao truyền tin lành khắp xứ—Họ sẽ rao truyền sự hiện đến thật sự của Đấng Ky Tô. Khoảng 82 trước T.C.

1 Và lại nữa, hỡi đồng bào, tôi muốn nhắc nhở cho các người nhớ lại thời kỳ Đức Chúa Trời ban những lệnh truyền này cho con cái của Ngài. Và tôi muốn các người nhớ rằng Đức Chúa Trời đã asắc phong các thầy tư tế theo thánh ban của Ngài, mà đó cũng là theo thánh ban của Vị Nam Tử của Ngài, để giảng dạy những điều này cho dân chúng.

2 Và những thầy tư tế đó được sắc phong theo aban của Vị Nam Tử của Ngài, trong một bcách thức mà nhờ đó dân chúng có thể biết được cách nào để trông đợi Vị Nam Tử của Ngài cho sự cứu chuộc.

3 Và đây là cách thức mà họ được sắc phong—họ đã được akêu gọibchuẩn bị từ lúc cthế gian mới được tạo dựng theo dsự hiểu biết trước của Thượng Đế, nhờ họ có đức tin mãnh liệt và những việc làm tốt lành; thoạt tiên họ được tự do elựa chọn điều thiện hay điều ác; vì họ đã chọn lựa điều thiện và thực hành một gđức tin vô cùng mãnh liệt, nên họ được hkêu gọi bằng ơn kêu gọi thánh, phải, ơn kêu gọi thánh ấy đã được chuẩn bị cùng với, và dựa trên sự cứu chuộc dự bị cho những người như thế.

4 Và nhờ đức tin mà họ được akêu gọi vào chức vụ thánh này, trong lúc có nhiều kẻ khác lại chối bỏ Thánh Linh của Thượng Đế vì lòng dạ họ chai đá và tâm trí họ đui mù, trong lúc đáng lẽ họ cũng được hưởng bnhững đặc ân lớn lao như những người anh em này của mình nếu họ không làm như vậy.

5 Hay nói tóm lại, thoạt tiên họ cũng được angang hàng với những người anh em này của mình, vì ơn kêu gọi thánh này đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng cho những ai không chai đá trong lòng, là ơn kêu gọi trong và qua sự chuộc tội của Con Độc Sinh là Đấng đã được chuẩn bị từ trước—

6 Và do đó họ được kêu gọi bởi ơn kêu gọi thánh này, và được sắc phong chức tư tế thượng phẩm theo thánh ban của Thượng Đế, để giảng dạy các lệnh truyền của Ngài cho con cái loài người, ngõ hầu họ cũng được bước vào achốn an nghỉ của Ngài—

7 Chức tư tế thượng phẩm này được lập theo ban của Vị Nam Tử của Ngài, là ban đã có từ lúc thế gian mới được tạo dựng, hay nói cách khác, đã có từ lúc akhông có ngày bắt đầu hay năm kết thúc, đã được chuẩn bị từ vĩnh cửu này tới suốt vĩnh cửu khác, theo bsự hiểu biết trước của Ngài về mọi sự việc—

8 Bấy giờ họ được asắc phong theo thể cách này—họ được kêu gọi bằng ơn kêu gọi thánh, được sắc phong bằng một giáo lễ thánh và tiếp nhận chức tư tế thượng phẩm thuộc thánh ban, mà ơn kêu gọi, giáo lễ và chức tư tế thượng phẩm này không có ban đầu hay cuối cùng—

9 Do đó mà họ trở thành acác thầy tư tế thượng phẩm mãi mãi theo ban của Vị Nam Tử, Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, là Đấng không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc, là Đấng đầy bân điển, công bình và lẽ thật. Và quả thật vậy. A Men.

10 Bấy giờ, như tôi đã nói về thánh ban, hay là achức tư tế thượng phẩm này, nhiều người đã được sắc phong và trở thành các thầy tư tế thượng phẩm của Thượng Đế; và đó là nhờ đức tin mãnh liệt, sự biết bhối cải và sự ngay chính của họ trước mặt Thượng Đế, vì họ chọn hối cải và làm điều ngay chính hơn là phải bị diệt vong;

11 Vậy nên họ được kêu gọi theo thánh ban này, và được athánh hóa, và by phục của họ được tẩy trắng nhờ máu của Chiên Con.

12 Thế rồi, sau khi họ được athánh hóa bởi bĐức Thánh Linh, sau khi y phục họ được tẩy trắng, để trở nên ctinh khiết và không tì vết trước mặt Thượng Đế, thì họ không còn nhìn dtội lỗi nữa trừ phi với một cái nhìn đầy esự ghê tởm, và có một số rất đông, hết sức đông, đã được làm nên thanh khiết và được bước vào chốn an nghỉ của Chúa, Thượng Đế của họ.

13 Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi mong rằng các người sẽ biết hạ mình trước mặt Thượng Đế, và mang lại athành quả xứng đáng đối với sự hối cải, để các người cũng được bước vào chốn an nghỉ ấy.

14 Phải, hãy biết hạ mình như dân chúng dưới thời aMên Chi Xê Đéc, ông cũng là một thầy tư tế thượng phẩm theo cùng thánh ban mà tôi đã nói tới. Ông cũng đã nhận chức tư tế thượng phẩm này mãi mãi.

15 Và đây cũng chính là vị Mên Chi Xê Đéc mà aÁp Ra Ham đã đóng bthập phân cho người; phải, ngay cả tổ phụ Áp Ra Ham của chúng ta cũng đã đóng thập phân từ một phần mười của tất cả những gì ông có.

16 Bấy giờ anhững giáo lễ này đã được ban hành theo cách thức như vậy, để nhờ đó dân chúng có thể trông chờ Vị Nam Tử của Thượng Đế, vì đó là một bbiểu tượng của ban của Ngài, hay đó chính là thánh ban của Ngài, và điều này để họ có thể trông chờ Ngài cho sự xá miễn tội lỗi của họ, ngõ hầu họ có thể bước vào chốn an nghỉ của Chúa.

17 Bấy giờ vị Mên Chi Xê Đéc này là vua xứ Sa Lem; và dân của ông đã đi sâu vào những điều bất chính và khả ố; phải, tất cả mọi người đều đi lạc hướng; họ đầy dẫy mọi hành vi tà ác;

18 Nhưng Mên Chi Xê Đéc sau khi đã thực hành một đức tin mạnh mẽ và đã nhận được chức phẩm của chức tư tế thượng phẩm theo athánh ban của Thượng Đế, đã thuyết giảng sự hối cải cho dân mình. Và này, họ đã hối cải; và Mên Chi Xê Đéc trong thời ông đã thiết lập được sự bình an trong xứ; vậy nên, ông được mệnh danh là hoàng tử bình an, vì ông là vua của Sa Lem; và đã trị vì dưới quyền phụ thân ông.

19 Này, đã có anhiều người trước ông và cũng có nhiều người sau ông, nhưng bkhông ai vĩ đại hơn ông, vì thế mà họ đã đặc biệt nhắc nhở đến ông rất nhiều.

20 Giờ đây tôi không cần phải lặp lại vấn đề này; những gì tôi đã nói cũng lấy làm đủ rồi. Này, athánh thư trước mặt các người đó, nếu các người muốn blàm sai ý nghĩa của thánh thư thì đó chính là các người sẽ tự rước lấy sự hủy diệt vào thân vậy.

21 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma nói xong những lời này với họ, ông bèn đưa tay về phía họ và nói lớn lên với giọng mạnh mẽ rằng: Bây giờ là lúc để ahối cải, vì ngày cứu rỗi đã gần kề.

22 Phải, và tiếng nói của Chúa do amiệng các thiên sứ đã rao truyền điều đó cho mọi quốc gia hay; phải, điều đó đã được rao truyền để cho họ có được tin lành vui mừng lớn lao; phải, và Ngài làm vang dội những tin lành này cho tất cả dân của Ngài hay, phải, cho cả những người sống tản lạc các nơi trên mặt đất; vì thế mà tin lành đó đã đến với chúng ta.

23 Và tin lành ấy đã được loan báo cho chúng ta bằng những lời rất arõ ràng để chúng ta có thể hiểu, ngõ hầu chúng ta không thể sai lầm; và sở dĩ như vậy là vì chúng ta là bnhững kẻ lang thang trên đất lạ; vậy nên, chúng ta quả là những người được ưu đãi lớn lao, vì tin lành này đã được rao truyền cho chúng ta trên khắp vườn nho của chúng ta.

24 Vì này, ngay trong lúc này, acác thiên sứ đang rao truyền điều này cho nhiều người trong xứ chúng ta biết; và việc làm này có mục đích chuẩn bị tấm lòng con cái loài người sẵn sàng tiếp nhận lời của Ngài vào lúc Ngài xuất hiện trong sự vinh quang của Ngài.

25 Và giờ đây chúng ta chỉ còn trông đợi để nghe tin mừng về sự hiện đến của Ngài do miệng các thiên sứ truyền rao; vì chúng ta akhông biết sẽ còn bao lâu nữa mới đến lúc. Cầu xin Thượng Đế cho ngày ấy sẽ đến trong đời tôi; nhưng dù ngày ấy đến sớm hay muộn tôi cũng vui mừng.

26 Và lúc Ngài đến thì tin này sẽ được loan báo cho những người acông minh và thánh thiện biết qua miệng các thiên sứ, để cho lời nói của tổ phụ chúng ta được ứng nghiệm, thể theo những điều họ đã nói về Ngài dựa theo tinh thần tiên tri hằng có trong họ.

27 Và giờ đây, hỡi đồng bào, từ trong thâm tâm tôi among mỏi, phải, tôi mong mỏi với một nỗi lo lắng lớn lao gần như đau đớn, rằng đồng bào nên nghe theo lời của tôi mà từ bỏ các tội lỗi của mình, và chớ nên trì hoãn ngày hối cải của mình;

28 Song phải biết hạ mình trước mặt Chúa, cầu gọi đến thánh danh của Ngài, acảnh tỉnh và cầu nguyện luôn luôn để khỏi bị bcám dỗ ngoài sức chịu đựng của mình, ngõ hầu được Đức Thánh Linh dẫn dắt để trở thành người khiêm nhường, cnhu mì, phục tùng, kiên nhẫn, đầy tình thương yêu và nhịn nhục;

29 a đức tin nơi Chúa, hy vọng rằng mình sẽ nhận được một cuộc sống vĩnh cửu và luôn luôn có bsự mến yêu Thượng Đế trong lòng, để các người có thể được nâng cao vào ngày sau cùng và được bước vào cchốn an nghỉ của Ngài.

30 Và cầu xin Chúa ban cho các người sự hối cải, để các người không chuốc lấy cơn thịnh nộ của Ngài vào mình, để các người không bị trói buộc xuống bằng xiềng xích của angục giới, và khỏi phải chịu bcái chết thứ hai.

31 Và An Ma còn nói nhiều điều khác nữa với dân chúng, nhưng không có ghi chép trong sách này.