Alma 13
  Footnotes
  Theme

  13. Fejezet

  Rendkívüli hitük és jó cselekedeteik miatt hívnak el férfiakat főpapoknak – A parancsolatokat kell tanítaniuk – Igazlelkűség által szenteltetnek meg és mennek be az Úr nyugalmába – Melkisédek ezek egyike volt – Angyalok örvendetes híreket jelentenek ki szerte az országban – Ki fogják nyilatkoztatni Krisztus valóságos eljövetelét. Mintegy Kr.e. 82.

  1 Továbbá, testvéreim, szeretném arra az időre irányítani a figyelmeteket, amikor az Úristen megadta ezeket a parancsolatokat a gyermekeinek; és szeretném, ha emlékeznétek rá, hogy az Úristen papokat arendelt el az ő szent rendje szerint, mely Fiának rendje szerint volt, hogy megtanítsák ezeket a dolgokat a népnek.

  2 És azok a papok az ő Fiának arendje szerint lettek elrendelve, boly módon, hogy a nép tudja, milyen módon tekintsen várakozással előre az ő Fiára megváltásért.

  3 És ez az a mód, mely szerint elrendelték őket – rendkívüli hitük és jó cselekedeteik folytán a világ amegalapítása óta belhívták és celőkészítették őket, Isten delőrelátása szerint; először hagyták, hogy eválasszák a jót vagy a rosszat; és mivel a jót választották és rendkívül nagy fhitet gyakoroltak, szent elhívással ghívják el őket, igen, azzal a szent elhívással, mely ilyenekért volt elkészítve egy már elkészített megváltással együtt és a szerint.

  4 És így hitük folytán ahívták el őket erre a szent elhívásra, míg mások szívük keménysége és elméjük vaksága folytán elutasították Isten Lelkét, míg ha nem így lett volna, akkor ugyanolyan nagy bkiváltságban részesülhettek volna, mint a testvéreik.

  5 Vagyis, egyszóval először augyanolyan helyzetben voltak, mint a testvéreik; így ez a szent elhívás olyanok számára lett a világ megalapítása óta elkészítve, akik nem keményítik meg a szívüket, lévén ez a felkészített Egyszülött Fiú engesztelésében és az által –

  6 És így ezen szent elhívással hívták el őket, és rendelték el Isten szent rendjének főpapságába, hogy az ő parancsolatait tanítsák az emberek gyermekeinek, hogy azok is beléphessenek az ő anyugalmába

  7 Ez a főpapság az ő Fiának rendje szerint való, mely rend a világ megalapítása óta létezik; vagyis más szavakkal anapok kezdete és évek vége nélkül való, és az örökkévalóságtól minden örökkévalóságig készült, az ő minden dologra kiterjedő belőrelátása szerint –

  8 Most ily módon arendelték el őket – szent elhívással hívták el és szent szertartással rendelték el őket, és magukra vették a szent rend főpapságát, mely elhívás, és szertartás és főpapság kezdet és vég nélkül való –

  9 Így örökre afőpapok lesznek, a Fiúnak, az Atya Egyszülöttjének rendje szerint, aki napok kezdete és évek vége nélkül való, aki bkegyelemmel, pártatlansággal és igazsággal teljes. És ez így van. Ámen.

  10 Most ahogyan a szent rendet vagyis ezen afőpapságot illetően mondtam, sokan voltak, akiket elrendeltek és akik Isten főpapjai lettek; és ez rendkívüli hitük, és bbűnbánatuk és Isten előtti igazlelkűségük folytán volt, mivel azt választották, hogy inkább bűnbánatot tartanak és igazlelkű dolgokon fáradoznak, mintsem hogy elvesszenek;

  11 Ezért elhívták őket ezen szent rend szerint, és amegszenteltettek, és a Bárány vére által fehérre lett mosva a bruhájuk.

  12 Most miután amegszentelte őket a bSzentlélek, mivel fehérré lett a ruházatuk, és mivel ctiszták és szeplőtlenek voltak Isten előtt, már csak dirtózattal tudtak a ebűnre tekinteni; és sokan, rendkívül sokan voltak, akik tisztává lettek és beléptek Uruk, Istenük nyugalmába.

  13 És most, testvéreim, szeretném, ha megalázkodnátok Isten előtt és bűnbánathoz illő agyümölcsöt hoznátok, hogy ti is bemehessetek ebbe a nyugalomba.

  14 Igen, alázkodjatok meg, éppen úgy, ahogyan a nép aMelkisédek napjaiban, aki főpap is volt ugyanazon rend szerint, melyről beszéltem, aki szintén örökre magára vette a főpapságot.

  15 És ő ugyanaz a Melkisédek volt, akinek aÁbrahám btizedet fizetett; igen, még a mi atyánk, Ábrahám is tizedet fizetett, egy tizedét mindannak, amit birtokolt.

  16 Most azért adattak ily módon ezek a aszertartások, hogy ezáltal a nép várakozással tekinthessen Isten Fiára, bmintája lévén ez az ő rendjének, vagyis lévén ez az ő rendje, és ez azért volt így, hogy várakozással tekinthessenek rá bűneik bocsánatáért, hogy bemehessenek az Úr nyugalmába.

  17 Most ez a Melkisédek király volt Sálem földje felett; és népe megátalkodott a gonoszságban és az utálatosságban; igen, mindnyájan eltévelyedtek; telve voltak mindenféle gonoszsággal;

  18 De mivel Melkisédek hatalmas hitet gyakorolt és Isten aszent rendje szerint megkapta a főpapság hivatalát, bűnbánatot prédikált a népének. És íme, bűnbánatot tartottak; és Melkisédek békét teremtett azon a földön napjaiban; ezért a békesség hercegének hívták, mert Sálem királya volt; és az atyja alatt uralkodott.

  19 És asokan voltak előtte és sokan voltak utána is, de begy sem volt nagyobb; ezért különösen őt emlegették.

  20 Most nem szükséges felidéznem a dolgot; amit elmondtam, az elegendő. Íme, előttetek vannak a aszentírások; ha bkiforgatjátok őket, akkor az a saját pusztulásotokra lesz.

  21 És most lőn, hogy amikor Alma elmondta nekik ezeket a szavakat, kinyújtotta feléjük a kezét, és erős hangon felkiáltott, mondván: Most van itt a abűnbánat ideje, mert közeleg a szabadulás napja;

  22 Igen, és az Úr hangja angyalok aszája által kijelenti azt minden nemzetnek; igen, kijelenti azt, hogy nagy öröm örvendetes híreiben lehessen részük; igen, és hangot ad ezeknek az örvendetes híreknek minden népe között, igen, még azok között is, akik szét vannak szórva a föld színén; így ezek a hírek eljutottak hozzánk.

  23 És avilágos kifejezésekkel tudatják velünk ezeket, hogy megérthessük, hogy ne tévedhessünk; és ez azért van, mert bvándorok vagyunk egy idegen földön; ezért igen kedveltek vagyunk, mert szőlőskertünk minden részén kijelentik nekünk ezeket az örvendetes híreket.

  24 Mert íme, aangyalok jelentik ki azt most sokaknak a földünkön; és ez az emberek gyermekei szívének felkészítése céljából történik, hogy befogadják a szavát akkor, amikor ő eljön dicsőségében.

  25 És most csak arra várunk, hogy angyalok szája jelentse ki nekünk az örömteli híreket az ő eljöveteléről; mert az idő eljön, anem tudjuk, milyen hamar. Adja az Isten, hogy az én napjaimban lehessen ez; de legyen az előbb vagy utóbb, én örvendezni fogok benne.

  26 És angyalok szája aigaz és szent emberekkel fogja ezt tudatni eljövetelének idején, hogy atyáink szavai beteljesedhessenek, aszerint, amit róla mondtak, mely a bennük lévő prófétálás lelke szerint volt.

  27 És most, testvéreim, szívem mélyéből akívánom, igen, nagy, méghozzá fájdalmas aggodalommal, hogy hallgassatok a szavaimra, és vessétek el a bűneiteket, és ne halogassátok bűnbánatotok napját;

  28 Hanem alázkodjatok meg az Úr előtt, és szólítsátok az ő szent nevét, és folyamatosan alegyetek éberek és imádkozzatok, hogy ne bkísértsenek meg benneteket azon felül, amit el tudtok viselni, és így a Szent Lélek vezessen benneteket, alázatossá, cszelíddé, engedékennyé, türelmessé válva, telve szeretettel és minden hosszútűréssel;

  29 És ahitetek legyen az Úrban, és reményetek abban, hogy örök életet fogtok kapni; és mindig Isten bszeretete legyen a szívetekben, hogy az utolsó napon felemeltessetek és bemenjetek az ő cnyugalmába.

  30 És az Úr biztosítsa nektek a bűnbánatot, hogy ne vonjátok magatokra a haragját, hogy ne kötözzenek le benneteket a apokol láncai, hogy ne szenvedjétek el a második bhalált.

  31 És Alma még több szót szólt a néphez, mely nincs leírva ebben a könyvben.