Alma 10
  Footnotes

  Kapitola 10

  Lehi je potomek Manassesův – Amulek vypráví o andělově příkazu, aby se postaral o Almu – Modlitby spravedlivých způsobují, že lid je ušetřen – Nespravedliví zákoníci a soudcové kladou základy zničení lidu. Kolem roku 82 př. Kr.

  1 Nyní, toto jsou aslova, jež bAmulek kázal lidu, který byl v zemi Ammonia, řka:

  2 Já jsem Amulek; jsem syn Gidonův, který byl synem Izmaelovým, jenž byl potomkem Aminadiovým; a to byl tentýž Aminadi, který vyložil nápis, jenž byl na zdi chrámu, který byl napsán prstem Božím.

  3 A Aminadi byl potomkem Nefiovým, který byl synem Lehiovým, který vyšel ze země Jeruzalém, který byl potomkem aManassesovým, který byl synem bJozefovým, který byl cprodán do Egypta rukou bratří svých.

  4 A vizte, i já jsem muž nemalého věhlasu mezi všemi těmi, kteří mne znají; ano, a vizte, mám mnoho příbuzných a apřátel a také jsem dosáhl velikého bohatství přičinlivou rukou svou.

  5 Nicméně přes to všechno jsem nikdy mnoho nevěděl o cestách Páně a atajemstvích jeho a podivuhodné moci jeho. Pravil jsem, že jsem nikdy mnoho o těchto věcech nevěděl; ale vizte, mýlím se, neboť jsem viděl mnohé z tajemství jeho a z podivuhodné moci jeho; ano, a to v zachování života lidu tohoto.

  6 Nicméně, zatvrzoval jsem srdce své, neboť na mne bylo mnohokráte avoláno, a já jsem nechtěl bslyšeti; tudíž jsem věděl o věcech těchto, a přece jsem věděti nechtěl; tudíž, nadále jsem se bouřil proti Bohu v zlovolnosti srdce svého, až do čtvrtého dne tohoto sedmého měsíce, který je v desátém roce vlády soudců.

  7 Když jsem putoval, abych navštívil velice blízkého příbuzného, vizte, ukázal se mi aanděl Páně a pravil: Amuleku, vrať se do svého vlastního domu, neboť máš nasytiti proroka Páně; ano, svatého muže, který je vyvoleným mužem Božím; neboť se bpostil mnoho dnů pro hříchy lidu tohoto a je vyhladovělý a ty ho máš cpřijmouti do domu svého a nasytiti ho a on požehná tobě a domu tvému; a požehnání Páně spočine na tobě a na domě tvém.

  8 A stalo se, že jsem poslechl hlasu anděla a vracel jsem se k domu svému. A jak jsem tam šel, našel jsem onoho amuže, o němž mi anděl pravil: Ty ho máš přijmouti do domu svého – a vizte, byl to tentýž muž, který k vám promlouval o věcech Božích.

  9 A anděl mi pravil, že to je asvatý muž; pročež vím, že to je svatý muž, protože tak pravil anděl Boží.

  10 A opět, já vím, že věci, o nichž svědčil, jsou pravdivé; neboť vizte, pravím vám, že jakože žije Pán, právě tak vyslal aanděla svého, aby mi tyto věci ukázal; a to učinil, zatímco tento Alma bdlel v domě mém.

  11 Neboť vizte, on apožehnal domu mému, požehnal mně a ženám mým a dětem mým a otci mému a příbuzným mým; ano, dokonce veškerému příbuzenstvu mému požehnal a požehnání Páně spočinulo na nás podle slov, jež promluvil.

  12 A nyní, když Amulek promluvil tato slova, lidé počali žasnouti vidouce, že je avíce než jeden svědek, který svědčí o věcech, z nichž byli obviněni, a také o věcech, jež přijdou, podle ducha proroctví, který byl v nich.

  13 Nicméně byli mezi nimi někteří, kteří je zamýšleli vyslýchati, aby je lstivými aprostředky svými mohli chytiti za slova jejich, aby proti nim našli svědectví, aby je mohli vydati soudcům svým, aby byli souzeni podle zákona a aby byli zabiti nebo uvrženi do vězení podle zločinu, který by odhalili nebo o kterém by proti nim svědčili.

  14 Nyní, byli to oni mužové, kteří se je snažili zničiti, kteří byli azákoníky, kteří byli najati nebo určeni lidem, aby sloužili zákonu v dobách soudních jednání, neboli při soudních jednáních o zločinech lidu před soudci.

  15 Nyní, tito zákoníci byli učeni ve veškeré vychytralosti a lstivosti lidu; a to jim mělo umožniti, aby byli dovední v povolání svém.

  16 A stalo se, že počali vyslýchati Amuleka, aby ho tak přiměli, aby odporoval slovům svým, neboli aby protiřečil slovům, jež promluví.

  17 Nyní, oni nevěděli, že Amulek může poznati plány jejich. Ale stalo se, že jak ho počali vyslýchati, on avytušil myšlenky jejich a pravil jim: Ó, vy zlovolné a zvrácené bpokolení, zákoníci a pokrytci, vždyť vy kladete základy ďáblovy; vždyť vy kladete cpasti a nástrahy, abyste chytili svaté Boží.

  18 Činíte plány, abyste apřevraceli cesty spravedlivých a abyste na hlavu svou přivodili hněv Boží, až k naprostému zničení lidu tohoto.

  19 Ano, správně pravil Mosiáš, který byl posledním králem naším, když se chystal předati království, nemaje nikoho, komu by ho předal, zařizuje, aby si tento lid vládl svým vlastním hlasem – ano, správně pravil, že přijde-li čas, kdy si hlas tohoto lidu azvolí nepravost, to jest, přijde-li čas, kdy tento lid upadne v přestupek, bude zralý ke zničení.

  20 A nyní, pravím vám, že Pán soudí nepravosti vaše správně; správně volá k lidem těmto hlasem aandělů svých: Čiňte pokání, čiňte pokání, neboť království nebeské je na dosah.

  21 Ano, správně volá hlasem andělů svých: aSestoupím mezi lid svůj s nestranností a spravedlností v rukou svých.

  22 Ano, pravím vám, že kdyby nebylo amodliteb spravedlivých, kteří jsou nyní v zemi, byli byste právě nyní navštíveni naprostým zničením; nicméně, nebylo by to bpotopou, jako byli navštíveni lidé za dnů Noémových, ale bylo by to hladem, a morem a mečem.

  23 Ale amodlitbami spravedlivých jste ušetřeni; tudíž nyní, budete-li vyvrhovati spravedlivé z prostředku svého, pak Pán nepozdrží ruku svou; ale vyjde proti vám v prudkém hněvu svém; pak budete stíháni hladem, a morem a mečem; a ten bčas bude brzy na dosah, ledaže budete činiti pokání.

  24 A nyní, stalo se, že se lidé na Amuleka ještě více rozhněvali a zvolali řkouce: Tento muž spílá zákonům našim, jež jsou spravedlné, a moudrým zákoníkům našim, které jsme si vybrali.

  25 Ale Amulek vztáhl ruku svou a ještě mocněji k nim zvolal řka: Ó, vy zlovolné a zvrácené pokolení, proč získal Satan tak velikou vládu nad srdcem vaším? Proč se mu chcete poddati, aby nad vámi měl moc, aby azaslepil oči vaše, takže nechcete rozuměti slovům, jež jsou promlouvána podle pravdy své?

  26 Neboť vizte, svědčil jsem snad proti zákonu vašemu? Vy nerozumíte; pravíte, že jsem mluvil proti zákonu vašemu; ale já jsem proti němu nemluvil, ale mluvil jsem ve prospěch zákona vašeho, k odsouzení vašemu.

  27 A nyní vizte, pravím vám, základy zničení tohoto lidu počíná klásti nespravedlivost azákoníků vašich a soudců vašich.

  28 A nyní, stalo se, že když Amulek promluvil tato slova, lidé proti němu zvolali řkouce: Nyní víme, že tento muž je dítětem ďáblovým, neboť nám alhal; neboť mluvil proti našemu zákonu. A nyní praví, že proti němu nemluvil.

  29 A opět, spílal zákoníkům našim a soudcům našim.

  30 A stalo se, že si zákoníci zamanuli v srdci, že si tyto věci budou proti němu pamatovati.

  31 A byl mezi nimi jeden, který se jmenoval Zezrom. Nyní, to on v prvé řadě aobviňoval Amuleka a Almu, jsa mezi nimi jedním z největších odborníků, maje do činění mnoho záležitostí mezi lidem.

  32 Nyní, záměrem těchto zákoníků bylo dosáhnouti zisku; a dosahovali zisku podle zaměstnanosti své.