3 Nefi 9
  Footnotes
  Theme

  9. Fejezet

  A sötétben Krisztus hangja kijelenti, hogy gonoszságuk miatt sok ember és város elpusztult – Továbbá kijelenti istenségét, bejelenti, hogy Mózes törvénye betöltetett, és felszólítja az embereket, hogy jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. Mintegy Kr.u. 34.

  1 És lőn, hogy a föld összes lakója között, ezen föld egész színén hallatszott egy ahang, ezt kiáltván:

  2 Jaj, jaj, jaj ennek a népnek; ajaj az egész föld lakóinak, ha nem tartanak bűnbánatot; mert népem szép fiainak és leányainak halálán bkacag az ördög, és örvendeznek az ő angyalai; és gonoszságuk és utálatosságaik miatt van az, hogy elbuktak.

  3 Íme, Zarahemla nagy városát és annak lakóit tűzzel égettem el.

  4 És íme, Moróni nagy városát a tenger mélyére süllyesztettem, és annak lakóit vízbe fullasztottam.

  5 És íme, Moróniha nagy városát és annak lakóit földdel takartam be, hogy bűneiket és utálatosságaikat elrejtsem orcám elől, hogy a próféták és a szentek vére ne jusson fel hozzám többé ellenük.

  6 És íme, Gilgál városát elsüllyesztettem, és annak lakóit a föld mélyébe temettem;

  7 Igen, és Oniha városát és annak lakóit, és Mókum városát és annak lakóit, és Jeruzsálem városát és annak lakóit; és avizet bocsátottam a helyükbe, hogy gonoszságaikat és utálatosságaikat elrejtsem orcám elől, hogy a próféták és a szentek vére ne jusson fel hozzám többé ellenük.

  8 És íme, Gadiandi városát, és Gadiomna városát, és Jákób városát és Gimnimnó városát, ezeket mind elsüllyesztettem, és adombokat és völgyeket formáltam a helyükre; és ezek lakóit a föld mélyébe temettem, hogy gonoszságaikat és utálatosságaikat elrejtsem orcám elől, hogy a próféták és a szentek vére ne jusson fel hozzám többé ellenük.

  9 És íme, Jákobugát nagy városát, amelyet Jákób király népe lakott, tűzzel égettem el, bűneik és gonoszságuk miatt, mely atitkos gyilkosságaik és összeesküvéseik folytán az egész föld gonoszságát felülmúlta; mert ők voltak azok, akik megsemmisítették népem békéjét és az ország kormányát; elégettettem tehát őket, hogy belpusztítsam őket orcám elől, hogy a próféták és a szentek vére ne jusson fel hozzám többé ellenük.

  10 És íme Lámán városát, és Jós városát, és Gád városát és Kiskumen városát, azok lakóival együtt, tűzzel égettem el, azon gonoszságuk miatt, hogy kiűzték a prófétákat, és megkövezték azokat, akiket azért küldtem hozzájuk, hogy kijelentsék nekik a gonoszságaikat és az utálatosságaikat.

  11 És mivel mindet kiűzték, és így egyetlen igazlelkű sem volt közöttük, atüzet küldtem le és elpusztítottam őket, hogy bűneiket és utálatosságaikat elrejtsem orcám elől, hogy azon próféták és szentek vére, akiket elküldtem hozzájuk, ne kiáltson hozzám a bföldről ellenük.

  12 És asok nagy pusztítást küldtem erre a földre, és erre a népre, gonoszságuk és utálatosságaik miatt.

  13 Ó ti mind, akiket amegkíméltem, mert igazlelkűbbek voltatok, mint ők, nem tértek-e most vissza hozzám, és bánjátok meg bűneiteket, és tértek meg, hogy bmeggyógyíthassalak benneteket?

  14 Igen, bizony mondom nektek, ha aénhozzám jöttök, börök életetek lesz. Íme, ki van nyújtva felétek cirgalmas karom, és aki jön, azt befogadom; és áldottak azok, akik hozzám jönnek.

  15 Íme, én vagyok Jézus Krisztus, Isten Fia. Én ateremtettem az egeket és a földet, és minden dolgot, ami azokon van. Én a kezdettől fogva az Atyával voltam. bÉn az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; és az Atya énbennem dicsőítette meg az ő nevét.

  16 Az enyéimhez jöttem, és az enyéim anem fogadtak be. És beteljesedtek a jövetelemről szóló szentírások.

  17 És azoknak, akik befogadtak engem, amegadtam, hogy Isten fiaivá legyenek; és ezt fogom tenni mindazokkal, akik hisznek az én nevemben, mert íme, énáltalam jön el a bmegváltás, és énbennem teljesedett be cMózes törvénye.

  18 Én vagyok a világ avilágossága és élete. Én vagyok az bAlfa és az Omega, a kezdet és a vég.

  19 És vérontást ane ajánljatok fel nekem többé; igen, hagyjatok fel áldozataitokkal és égő felajánlásaitokkal, mert egyetlen áldozatotokat és égő felajánlásotokat sem fogom elfogadni.

  20 És aáldozatul ajánljatok fel nekem megtört szívet és töredelmes lelket. És aki megtört szívvel és töredelmes lélekkel jön hozzám, azt btűzzel és a Szentlélekkel fogom megkeresztelni, ahogyan a lámánitákat, akik a belém vetett hitük miatt megtérésük idején tűzzel és a Szentlélekkel lettek megkeresztelve, és ezt nem tudták.

  21 Íme, én azért jöttem a világra, hogy megváltást hozzak a világnak, hogy megszabadítsam a világot a bűntől.

  22 Aki tehát abűnbánatot tart, és úgy jön hozzám, mint egy bkisgyermek, azt befogadom, mert az olyanoké Isten királysága. Íme, az olyanokért ctettem le az én életemet, és vettem azt fel újra; tartsatok hát bűnbánatot, és jöjjetek hozzám ti földnek szélei, és legyetek megszabadítva.