Skriftene
3 Nephi 28


Kapittel 28

Ni av de tolv disiplene ønsker, og blir lovet, en arv i Kristi rike når de dør – De tre nephitter ønsker, og får makt over døden, så de kan forbli på jorden inntil Jesus kommer igjen – De blir forvandlet og ser ting det ikke er tillatt å omtale, og de virker nå blant menneskene. Ca. 34–35 e.Kr.

1 Og det skjedde at da Jesus hadde sagt disse ord, talte han til sine disipler en etter en og sa til dem: Hva ønsker dere av meg etter at jeg er gått til Faderen?

2 Og de talte alle unntatt tre og sa: Vi ønsker at den tjenestegjerning som du har kalt oss til, kan være over når vi har oppnådd et menneskes alder, så vi raskt kan komme til deg i ditt rike.

3 Og han sa til dem: Velsignet er dere fordi dere ønsket dette av meg. Derfor, etter at dere er to og sytti år gamle, skal dere komme til meg i mitt rike, og hos meg skal dere finne hvile.

4 Og da han hadde talt til dem, vendte han seg til de tre og sa til dem: Hva vil dere jeg skal gjøre for dere når jeg er gått til Faderen?

5 Og de var bedrøvet i sine hjerter, for de våget ikke å si ham hva de ønsket.

6 Og han sa til dem: Se, jeg kjenner deres tanker, og dere har ønsket det som Johannes, min elskede, ønsket av meg, han som var med meg i mitt virke før jeg ble løftet opp av jødene.

7 Derfor er dere mer velsignet, for dere skal aldri smake døden, men dere skal leve og se alle Faderens gjerninger for menneskenes barn, helt til alle ting skal oppfylles ifølge Faderens vilje når jeg skal komme i min herlighet med himmelens krefter.

8 Og dere skal aldri lide dødens smerter, men når jeg skal komme i min herlighet, skal dere bli forandret i et øyeblikk fra dødelighet til udødelighet, og da skal dere bli velsignet i min Faders rike.

9 Og videre skal dere ikke ha smerte mens dere bor i kjødet, heller ikke sorg unntatt for verdens synder. Og alt dette vil jeg gjøre på grunn av det som dere har ønsket av meg, for dere har ønsket å kunne bringe menneskenes sjeler til meg mens verden står.

10 Og av denne grunn skal dere ha en fylde av glede, og dere skal ta plass i min Faders rike. Ja, deres glede skal være fullkommen, likesom Faderen har gitt meg en fylde av glede. Og dere skal være likesom jeg er, og jeg er likesom Faderen, og Faderen og jeg er ett.

11 Og Den hellige ånd bærer vitnesbyrd om Faderen og meg, og Faderen gir Den hellige ånd til menneskenes barn på grunn av meg.

12 Og det skjedde at da Jesus hadde talt disse ord, rørte han ved hver enkelt av dem med sin finger, unntatt de tre som skulle bli på jorden, og deretter gikk han bort.

13 Og se, himlene åpnet seg, og de ble tatt opp til himmelen og så og hørte usigelige ting.

14 Og det ble dem forbudt å omtale det, heller ikke fikk de kraft til å omtale det de så og hørte.

15 Og om de var i legemet eller utenfor legemet, kunne de ikke si, for de følte det som en forklarelse – at de ble forandret fra dette kjødelige legeme til en udødelig tilstand, så de kunne se de ting som er av Gud.

16 Men det skjedde at de gjenopptok sin tjenestegjerning på jorden, men de omtalte ikke det de hadde hørt og sett, på grunn av den befaling som ble gitt dem i himmelen.

17 Og om de var dødelige eller udødelige fra den dagen de ble forvandlet, vet jeg ikke.

18 Men så mye vet jeg ifølge den opptegnelse som har blitt ført, at de gikk omkring i landet og betjente hele folket. Alle som ville tro på deres forkynnelse, ble døpt og innlemmet i kirken, og alle som ble døpt, mottok Den hellige ånd.

19 Og de ble kastet i fengsel av dem som ikke tilhørte kirken, og fengslene kunne ikke holde på dem, for de revnet i to.

20 Og de ble kastet dypt ned i jorden, men de slo jorden med Guds ord så de ved hans kraft ble fridd ut av jordens dyp, og derfor kunne de ikke grave graver som var dype nok til å holde på dem.

21 Og tre ganger ble de kastet i en smelteovn og tok ikke skade.

22 Og to ganger ble de kastet ned i en hule med ville dyr, og se, de lekte med dyrene som et barn med et diende lam og tok ikke skade.

23 Og det skjedde at slik gikk de ut blant hele Nephis folk og forkynte Kristi evangelium til alle mennesker i landet. Og de ble omvendt til Herren og innlemmet i Kristi kirke, og derfor ble folket i denne generasjon velsignet ifølge Jesu ord.

24 Og nå avslutter jeg, Mormon, min omtale av disse ting en tid.

25 Se, jeg var nær ved å skrive navnene på dem som aldri skulle smake døden, men Herren forbød det, derfor skriver jeg dem ikke, for de er skjult for verden.

26 Men se, jeg har sett dem, og de har betjent meg.

27 Og se, de skal være blant hedningefolkene, og hedningefolkene skal ikke kjenne dem.

28 De skal også være blant jødene, og jødene skal ikke kjenne dem.

29 Og det skal skje at når Herren i sin visdom finner det beleilig, da skal de betjene alle Israels adspredte stammer og alle nasjoner, slekter, tungemål og folk og skal bringe mange av deres sjeler til Jesus, så deres ønske kan bli oppfylt, og også på grunn av Guds overbevisende kraft som er i dem.

30 Og de er som Guds engler, og hvis de ber til Faderen i Jesu navn, kan de vise seg for hvem de vil.

31 Derfor, store og vidunderlige gjerninger skal utføres av dem før den store og kommende dag da alle mennesker visselig må stå for Kristi domstol.

32 Ja, også blant hedningefolkene skal et stort og vidunderlig verk bli utført av dem før denne dommens dag.

33 Og hvis dere hadde alle Skriftene som gir en beretning om alle Kristi vidunderlige gjerninger, ville dere, ifølge Kristi ord, vite at disse ting visselig må skje.

34 Og ve den som ikke vil lytte til Jesu ord, ei heller til dem som han har utvalgt og sendt iblant dem. For den som ikke mottar Jesu ord og ordene fra dem som han har sendt, mottar ikke ham, og derfor vil han ikke motta dem på den siste dag.

35 Og det hadde vært bedre for dem om de aldri var blitt født, for tror dere at dere kan unnslippe rettferdigheten fra en fortørnet Gud, som har blitt tråkket under fot av mennesker for at frelse derved kunne oppnås?

36 Og se, som jeg sa om dem som Herren har utvalgt – ja, de tre som ble tatt opp til himmelen – at jeg ikke visste om de var renset fra dødelighet til udødelighet,

37 men se, siden jeg skrev, har jeg spurt Herren, og han har åpenbart for meg at det nødvendigvis måtte skje en forandring med deres legemer, ellers måtte de nødvendigvis smake døden.

38 Derfor, for at de ikke skulle smake døden, skjedde det en forandring med deres legemer så de ikke skulle lide smerte eller sorg, unntatt for verdens synder.

39 Nå var ikke denne forandring lik den som skal finne sted på den siste dag, men det skjedde en forandring med dem så Satan ikke kunne ha makt over dem så han ikke kunne friste dem. Og de ble helliggjort i kjødet så de var hellige så ingen makt på jorden kunne hindre dem.

40 Og i denne tilstand skulle de forbli inntil Kristi doms dag, og på denne dag skulle de gjennomgå en større forandring og bli mottatt i Faderens rike for aldri mer å gå ut, men bo hos Gud i himlene i all evighet.

Skriv ut