3 Nephi 27


Kapittel 27

Jesus befaler dem å kalle Kirken ved hans navn – Hans misjon og sonoffer utgjør hans evangelium – Menneskene blir befalt å omvende seg og bli døpt så de kan bli helliggjort ved Den hellige ånd – De skal være slik som Jesus er. Ca. 34–35 e.Kr.

1 Og det skjedde at mens Jesu disipler reiste omkring og forkynte de ting som de både hadde hørt og sett, og døpte i Jesu navn, ja, da skjedde det at disiplene var samlet og var aforenet i mektig bønn og bfaste.

2 Og Jesus aviste seg for dem igjen, for de ba til Faderen i hans navn, og Jesus kom og sto midt iblant dem og sa til dem: Hva vil dere jeg skal gi dere?

3 Og de sa til ham: Herre, vi vil at du skal fortelle oss hva vi skal kalle denne kirken, for det er ordstrid blant folket om denne saken.

4 Og Herren sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hva kommer det av at folket knurrer og strides om dette?

5 Har de ikke lest Skriftene som sier at dere må påta dere aKristi navn, som er mitt navn? For ved dette navn skal dere kalles på den siste dag.

6 Og hver den som påtar seg mitt navn og aholder ut til enden, skal bli frelst på den siste dag.

7 Derfor, hva som helst dere gjør, skal dere gjøre i mitt navn. Derfor skal dere kalle kirken ved mitt navn, og dere skal påkalle Faderen i mitt navn og be ham velsigne kirken for min skyld.

8 Og hvordan kan det være amin bkirke hvis den ikke kalles ved mitt navn? For hvis en kirke kalles ved Mose navn, da er den Mose kirke, eller hvis den kalles ved et menneskes navn, da er den et menneskes kirke. Men hvis den kalles ved mitt navn, da er den min kirke hvis den er bygget på mitt evangelium.

9 Sannelig sier jeg dere at dere er bygget på mitt evangelium, derfor skal dere gjøre alt dere gjør i mitt navn. Derfor, hvis dere påkaller Faderen for kirken, og hvis det skjer i mitt navn, da vil Faderen høre dere.

10 Og hvis kirken er bygget på mitt evangelium, da vil Faderen åpenbare sine egne gjerninger i den.

11 Men hvis den ikke er bygget på mitt evangelium og er bygget på menneskenes gjerninger eller på djevelens gjerninger, sannelig sier jeg dere, da finner de glede ved sine gjerninger en tid, og snart kommer enden, og de blir ahugget ned og kastet på ilden, hvorfra ingen vei fører tilbake.

12 For deres gjerninger afølger dem, for det er på grunn av sine gjerninger at de blir hugget ned. Husk derfor de ting jeg har fortalt dere.

13 Se, jeg har gitt dere mitt aevangelium, og dette er det evangelium som jeg har gitt dere – at jeg kom til verden for å gjøre bmin Faders vilje fordi min Fader sendte meg.

14 Og min Fader sendte meg så jeg kunne bli aløftet opp på korset, og etter at jeg hadde blitt løftet opp på korset, så jeg kunne btrekke alle mennesker til meg slik at likesom jeg er blitt løftet opp av mennesker, slik skulle mennesker løftes opp ved Faderen for å stå for meg for å bli cdømt etter sine gjerninger, enten de er gode eller de er onde –

15 og av denne grunn har jeg blitt aløftet opp. Derfor vil jeg ifølge Faderens makt trekke alle mennesker til meg, så de kan bli dømt ifølge sine gjerninger.

16 Og det skal skje at hver den som aomvender seg og blir bdøpt i mitt navn, skal mettes. Og hvis han cholder ut til enden, vil jeg holde ham uskyldig for min Fader på den dag da jeg skal stå og dømme verden.

17 Og den som ikke holder ut til enden, vil også bli hugget ned og kastet på ilden, hvorfra de aldri kan vende tilbake på grunn av aFaderens rettferdighet.

18 Og dette er det ord som han har gitt til menneskenes barn, og av denne grunn oppfyller han de ord som han har gitt, og han lyver ikke, men oppfyller alle sine ord.

19 Og aintet urent kan komme inn i hans rike. Derfor inngår intet til hans bhvile unntatt de som har ctvettet sine klær i mitt blod på grunn av sin tro og har omvendt seg fra alle sine synder og har vært trofaste til enden.

20 Dette er befalingen: aOmvend dere, alle jordens ender, og kom til meg og bli bdøpt i mitt navn, så dere kan bli chelliggjort ved å motta Den hellige ånd, så dere kan stå dubesmittet for meg på den siste dag.

21 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dette er mitt evangelium, og dere vet hva dere må gjøre i min kirke, for de gjerninger som dere har sett meg gjøre, de skal dere også gjøre, for det som dere har sett meg gjøre, det skal dere også gjøre.

22 Derfor, velsignet er dere hvis dere gjør disse ting, for dere skal bli løftet opp på den siste dag.

23 Skriv de ting som dere har sett og hørt, unntatt de som er aforbudt.

24 Skriv dette folks gjerninger – om det som skal skje – slik det har blitt skrevet om det som har skjedd.

25 For se, ut fra bøkene som er blitt skrevet og som skal skrives, skal dette folk bli adømt, for ved disse skal deres bgjerninger bli kjent for menneskene.

26 Og se, alle ting er askrevet ved Faderen, derfor, ut fra de bøker som skal skrives, skal verden bli dømt.

27 Og vit at adere skal være dette folks dommere i overensstemmelse med den dom som jeg skal gi dere og som skal være rettferdig. Derfor, bhva slags menn burde dere være? Sannelig sier jeg dere, clikesom jeg er.

28 Og nå agår jeg til Faderen, og sannelig sier jeg dere at hva som helst dere skal be Faderen om i mitt navn, skal bli gitt dere.

29 Derfor, abe, og dere skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.

30 Og se, min glede er stor, ja, på grunn av dere, og også denne generasjon, har jeg en fylde av glede. Ja, og selv Faderen fryder seg, og også alle de hellige engler, på grunn av dere og denne generasjon, for aingen av dem er fortapt.

31 Se, jeg vil dere skal forstå at jeg mener disse i adenne generasjon som b lever, og ingen av dem er fortapt, og i dem har jeg en fylde av cglede.

32 Men se, jeg er bedrøvet på grunn av den afjerde generasjon fra denne generasjon, for de blir ledet bort som fanger av ham likesom fortapelsens sønn ble, for de vil selge meg for sølv og for gull og for det som bmøll fortærer og som tyver kan bryte inn og stjele. Og på den dag vil jeg hjemsøke dem ved å la deres gjerninger komme over deres egne hoder.

33 Og det skjedde at da Jesus hadde endt disse uttalelser, sa han til sine disipler: Gå inn gjennom den atrange port, for den port er trang og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. Men den port er vid og den vei er bred som fører til døden, og mange er de som vandrer på den inntil natten kommer da ingen kan arbeide.