3 Nīfai 25
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 25

ʻE tutu ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá, ʻa e kau pōlepolé mo e kau fai angahalá ʻo hangē ko e veve—ʻE haʻu ʻa ʻIlaisiā ʻoku teʻeki hoko ʻa e fuʻu ʻaho lahi mo fakamanavaheé—Fakafehoanaki mo e Malakai vahe 4. Taʻu T.S. 34 nai.

1 He vakai, ʻoku haʻu ʻa e ʻaho ʻa ia ʻe avela ʻo hangē ko e ngotoʻumú; pea ko e kau bpōlepolé, ʻio, mo kinautolu kotoa pē ʻoku fai angahalá, te nau hangē ko e veve; pea ʻoku haʻu ʻa e ʻaho ʻe tutu ʻo ʻosi ʻa kinautolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú, pea ʻe ʻikai toe hanau aka pe vaʻa.

2 Ka ko kimoutolu ʻe manavahē ki hoku hingoá, ʻe hopo hake ʻa e aʻAlo ʻo e Māʻoniʻoní mo e fakamoʻui ʻi hono kapakaú; pea te mou ʻalu atu pea btupu hake ʻo hangē ko e fanga cʻuhikiʻi pulu ʻi he fale fafanga.

3 Pea te mou amolomoloki hifo ʻa e kau angahalá; he te nau hoko ko e efuefu ʻi homou lalo ʻaofi vaʻé ʻi he ʻaho ʻa ia te u fai ai ʻa e meʻa ní, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú.

4 Mou manatuʻi ʻa e fono ʻa Mōsese, ko ʻeku tamaioʻeikí, ʻa ia naʻá ku fekau kiate ia ʻi aHōlepi maʻa ʻIsileli kotoa pē, mo e ngaahi fonó mo e ngaahi tauteá.

5 Vakai, te u fekau ʻa aʻIlaisiā ko e palōfitá kiate kimoutolu ʻi he teʻeki ai hoko ʻa e fuʻu bʻaho lahi mo fakamanavahē ʻo e ʻEikí.

6 Pea te ne aliliu ʻa e loto ʻo e ngaahi tamaí ki he fānaú, pea mo e loto ʻo e fānaú ki heʻenau ngaahi tamaí, telia naʻá ku haʻu ʻo taaʻi ʻa e māmaní ʻaki ʻa e malaʻia.