3 Nefi 21
  Footnotes
  Theme

  21. Fejezet

  Izráel akkor lesz összegyűjtve, amikor a Mormon könyve előkerül – A nemzsidók szabad emberekként telepednek meg Amerikában – Megszabadulnak, ha hisznek és engedelmeskednek; különben kivágják és elpusztítják őket – Izráel fel fogja építeni az Új Jeruzsálemet és az elveszett törzsek visszatérnek. Mintegy Kr.u. 34.

  1 És bizony mondom nektek, adok nektek egy jelet, hogy tudhassátok ezen dolgok közeledtének aidejét – amikor hosszú szétszórtságából népemet összegyűjtöm, Ó Izráel háza, és ismét megalapítom közöttük Sionomat;

  2 És íme, ez az a dolog, amit jelként adok nektek – mert bizony mondom nektek, hogy amikor az általam kijelentett és azon dolgokat, melyeket személyesen és a Szentlélek hatalma által ezután fogok kijelenteni nektek, melyet majd az Atya ad meg nektek, tudatni fogják a nemzsidókkal, hogy tudhassanak erről a népről, mely Jákób házának a maradéka, és ezen népemről, akiket ők fognak szétszórni;

  3 Bizony, bizony mondom nektek, hogy amikor aezek a dolgok az Atya által tudomásukra jutnak, és az Atya által előjönnek, tőlük hozzátok;

  4 Mert az Atya bölcsessége szerint való, hogy letelepedjenek ezen a földön, és az Atya hatalma által aszabad emberekként telepedjenek meg itt, hogy ezek a dolgok eljuthassanak tőlük magotok maradékához, hogy beteljesedhessen az Atya bszövetsége, mely szövetséget, Ó Izráel háza, ezzel a néppel kötött;

  5 Amikor tehát ezek a cselekedetek, és azon cselekedetek, melyeket ezután visznek majd véghez közöttetek, eljutnak a anemzsidóktól a ti bmagotokhoz, akik gonoszság miatt hitetlenségbe fognak süllyedni;

  6 Mert az Atyának az a kívánsága, hogy a anemzsidóktól kerüljön elő, hogy megmutathassa hatalmát a nemzsidóknak, annak okáért, hogy a nemzsidók, ha nem keményítik meg a szívüket, bűnbánatot tarthassanak, és hozzám jöhessenek, és megkeresztelkedhessenek a nevemben, és ismerhessék tanom igaz pontjait, Ó Izráel háza, hogy bnépem közé számláltathassanak;

  7 És amikor ezek a dolgok megtörténnek, és amagod kezdi megismerni ezeket a dolgokat – jel lesz az számukra, hogy tudhassák, hogy megkezdődött az Atya munkája, azon szövetség beteljesítésére, melyet az Izráel házából való néppel kötött.

  8 És amikor eljön az a nap, akkor lészen, hogy királyok befogják majd a szájukat; mert amit nem mondtak el nekik, azt látni fogják; és amit nem hallottak, azt fontolóra veszik.

  9 Mert azon a napon egy olyan munkát munkálkodik majd énértem az Atya, mely anagyszerű és csodálatos munka lesz közöttük; és lesznek közöttük olyanok, akik nem hiszik majd el, bár egy ember jelenti ki azt nekik.

  10 De íme, szolgám élete az én kezemben lesz; nem ártanak tehát neki, bár atorz lesz őmiattuk. Ám én majd meggyógyítom őt, mert meg fogom mutatni nekik, hogy az én bbölcsességem nagyobb az ördög ravaszságánál.

  11 Lészen tehát, hogy akik nem hisznek majd az én szavaimban, aki Jézus Krisztus vagyok, azon szavakban, melyeket az Atya előhozat majd avele a nemzsidóknak, és hatalmat ad neki, hogy előhozza azokat a nemzsidókhoz, (ez úgy történik majd, ahogy azt Mózes megmondta) azokat bkivágják majd népem közül, mely a szövetségből való.

  12 És népem, mely Jákób házának egy maradéka, a nemzsidók között lesz, igen, közöttük, mint az aoroszlán az erdő vadjai között, mint a fiatal oroszlán a nyáj juhai között, aki ha általmegy, bletapos és darabokra tép, és senki nem képes arra, hogy menekítsen.

  13 Kezed ellenségeidre emeled majd, és minden ellenséged ki lesz vágva.

  14 Igen, jaj a nemzsidóknak, ha nem atartanak bűnbánatot; mert lészen azon a napon, mondja az Atya, hogy kivágom közüled a lovaidat, és elpusztítom a kocsijaidat;

  15 És kivágom a városokat földedről, és ledöntöm minden szálláshelyedet;

  16 És kivágom a boszorkányságokat földedről, és nem lesznek többé jövendőmondóid;

  17 aFaragott képmásaidat és álló képmásaidat is kivágom közüled, és nem hódolsz többé kezed munkáinak;

  18 És kiszaggatom közüled a ligeteidet, és éppúgy elpusztítom majd a városaidat.

  19 És lészen, hogy el fognak vetni minden ahazugságot, és megtévesztést, és irigykedést, és viszályt, és papi mesterkedést, és paráznaságot.

  20 Mert lészen, mondja az Atya, hogy aki nem tart bűnbánatot és jön az én Szeretett Fiamhoz azon a napon, azt ki fogom vágni népem közül, Ó Izráel háza;

  21 És végrehajtom rajtuk bosszúmat és haragomat, ahogyan a pogányokon is, úgy, amiről még nem hallottak.

  22 Ám ha bűnbánatot tartanak és hallgatnak szavaimra, és nem keményítik meg a szívüket, akkor meg fogom aalapítani közöttük egyházamat, és szövetségre lépnek, és Jákób ezen maradéka közé bszámláltatnak, akiknek örökségül adtam ezt a földet;

  23 És segíteni fogják népemet, Jákób maradékát, és mindazokat Izráel házából, akik idejönnek, hogy várost építhessenek, melyet az aÚj Jeruzsálemnek fognak hívni.

  24 És akkor segíteni fogják népemet, akik az egész föld színén szét lettek szórva, hogy az Új Jeruzsálembe gyűjtessenek.

  25 És akkor lejön majd közéjük a amenny hatalma; és bén is ott leszek közöttük.

  26 És akkor, azon a napon kezdődik majd el az Atya munkája, méghozzá akkor, amikor ezen nép maradéka között prédikálni fogják majd az evangéliumot. Bizony mondom nektek, hogy azon a napon akezdődik majd el az Atya munkája népem minden szétszórtja között, igen, méghozzá az belveszett törzsek között, melyeket az Atya Jeruzsálemből elvezetett.

  27 Igen, népem minden aszétszórtja között elkezdődik a munka, az Atyával, hogy előkészítse az utat, melyen hozzám jöhetnek, hogy az én nevemben szólíthassák az Atyát.

  28 Igen, és akkor kezdődik majd el a munka minden nemzet között, az Atyával, előkészítve az utat, melyen népét aössze lehet gyűjteni, haza örökségük földjére.

  29 És minden nemzetből jönnek majd; és nem asietséggel mennek ki, se nem menekülve; mert én fogok előttük menni, mondja az Atya, és hátuk védelmezője is én leszek.