3 Nefi 15
  Footnotes
  Theme

  15. Fejezet

  Jézus kijelenti, hogy Mózes törvénye őbenne betöltetett – A nefiták azok a másik juhok, akikről Jeruzsálemben beszélt – Gonoszságuk miatt az Úr népe Jeruzsálemben nem tudott Izráel szétszéledt juhairól. Mintegy Kr.u. 34.

  1 És most lőn, hogy miután Jézus ezen mondandókat befejezte, körbejáratta szemét a sokaságon, és így szólt hozzájuk: Íme, hallottátok azokat a dolgokat, melyeket azt megelőzően tanítottam, mielőtt Atyámhoz felmentem. Aki tehát emlékezik ezen beszédemre, és meg is ateszi őket, azt bfel fogom emelni az utolsó napon.

  2 És lőn, hogy amikor Jézus elmondta ezeket a szavakat, úgy látta, vannak közöttük néhányan, akik bámulnak és csodálkoznak, hogy mit vár ő tőlük aMózes törvényét illetően; mert nem értették azt a mondást, hogy a régi dolgok elmúltak, és minden dolog megújult.

  3 És ő azt mondta nekik: Ne csodálkozzatok azon, hogy azt mondtam nektek, hogy a régi dolgok elmúltak, és minden dolog megújult.

  4 Íme, azt mondom nektek, hogy betöltetett az a atörvény, mely Mózesnek adatott.

  5 Íme, aén vagyok az, aki a törvényt adta, és én vagyok az, aki népemmel, Izráellel, szövetséget kötött; a törvény tehát énbennem betöltetett, mert én azért jöttem, hogy bbetöltsem a törvényt; annak tehát már vége.

  6 Íme, anem semmisítem meg a prófétákat, mert ami nem töltetett be bennem, az bizony mondom nektek, mind be fog teljesedni.

  7 És mert azt mondtam nektek, hogy a régi dolgok elmúltak, ezzel nem semmisítem meg azt, amit az eljövendő dolgokat illetően mondtak.

  8 Mert íme, népemmel kötött aszövetségem még nem teljesedett be egészen; a Mózesnek adott törvénynek viszont énbennem vége van.

  9 Íme, én vagyok a atörvény és a bvilágosság. Tekintsetek rám, és tartsatok ki mindvégig, és akkor célni fogtok; mert aki dmindvégig kitart, annak örök életet fogok adni.

  10 Íme, megadtam nektek a aparancsolatokat; tartsátok be tehát a parancsolataimat. És ez a törvény és a próféták, mert ők valóban bbizonyságot tettek rólam.

  11 És most lőn, hogy miután Jézus elmondta ezeket a szavakat, így szólt ahhoz a tizenkettőhöz, akit kiválasztott:

  12 Tanítványaim vagytok; és világosság ennek a népnek, akik aJózsef házának egy maradéka.

  13 És íme, ez örökségetek aföldje; és ezt az Atya adta nektek.

  14 És az Atya sohasem adott nekem olyan parancsolatot, hogy ezt Jeruzsálemben testvéreiteknek amegmondjam.

  15 És olyan parancsolatot sem adott nekem soha az Atya, hogy Izráel házának amás törzseiről beszéljek nekik, akiket az Atya kivezetett arról a földről.

  16 Csak annyit parancsolt meg nekem az Atya, hogy ezt mondjam meg nekik:

  17 Hogy más juhaim is vannak, amelyek nem ebből a nyájból valók; azokat is elő kell hoznom, és hallani fogják hangomat; és lesz egy nyáj és egy apásztor.

  18 És most, merevnyakúságuk és hitetlenségük miatt anem értették meg a szavamat; azt parancsolta tehát nekem az Atya, hogy ne mondjak nekik többet ezen dolgot illetően.

  19 De bizony mondom nektek, megparancsolta nekem az Atya, hogy mondjam meg nektek, hogy gonoszságuk miatt lettetek elválasztva tőlük; gonoszságuk miatt van tehát az, hogy nem tudnak rólatok.

  20 És bizony azt is mondom nektek, hogy a többi törzseket is az Atya választotta el tőlük; és gonoszságuk miatt van az, hogy nem tudnak róluk.

  21 És bizony mondom nektek, hogy ti vagytok azok, akikről ezt mondtam: aMás juhaim is vannak, amelyek nem ebből a nyájból valók; azokat is elő kell hoznom, és hallani fogják hangomat; és lesz egy nyáj és egy pásztor.

  22 És ők nem értettek meg engem, mert azt gondolták, hogy a anemzsidók azok; mert nem értették meg, hogy a nemzsidóknak az ő prédikálásuk folytán kell bmegtérniük.

  23 És nem értettek meg engem, amikor azt mondtam, hogy azok is hallani fogják a hangomat; és nem értették meg, hogy a anemzsidók, soha nem fogják hallani a hangomat – hogy csakis a bSzentlélek által fogom magam kinyilvánítani nekik.

  24 De íme, ti hallottátok a ahangomat, és láttatok is engem; és az én juhaim vagytok, és azok közé számláltattok, akiket nekem badott az Atya.