Raštai
3 Nefio knyga 12
Atsisiuntimai
Visa knyga (PDF)
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

12 Skyrius

Jėzus pašaukia ir įgalioja Dvylika. Jis pasako nefitams pamokslą, panašų į Kalno Pamokslą. Jis išsako teiginius apie palaimas. Jo mokymai pranoksta ir yra svarbesni už Mozės įstatymą. Žmonėms įsakyta būti tobuliems, kaip jis ir jo Tėvas yra tobuli. Palyginkite Mato 5. Apie 34 m. po Kristaus gim.

1 Ir buvo taip, kad Jėzus, ištaręs šituos žodžius Nefiui ir tiems, kurie buvo pašaukti (dabar, tų, kurie buvo pašaukti ir gavo galią ir įgaliojimą krikštyti, buvo advylika), štai, ištiesė ranką į minią ir šaukė jiems, sakydamas: bPalaiminti esate, jeigu klausysite žodžių šitų dvylikos, kuriuos aš cišsirinkau iš jūsų tarpo, kad tarnautų jums ir būtų jūsų tarnai; ir jiems aš suteikiau galią, kad jie krikštytų jus vandeniu; ir po to, kai jūs pakrikštyti vandeniu, štai, aš krikštysiu jus ugnimi ir Šventąja Dvasia; todėl palaiminti jūs, jeigu tikėsite mane ir būsite pakrikštyti po to, kai pamatėte mane ir žinote, jog aš esu.

2 Ir vėlgi, labiau palaiminti yra tie, kas apatikės jūsų žodžiais dėl to, kad jūs paliudysite, jog matėte mane ir žinote, jog aš esu. Taip, palaiminti tie, kas įtikės jūsų žodžiais ir bnusileis į nuolankumo gelmes ir priims krikštą, nes jie bus aplankyti cugnimi ir Šventąja Dvasia ir gaus savo nuodėmių atleidimą.

3 Taip, palaiminti avargšai dvasia, kurie bateina pas mane, nes jų yra dangaus karalystė.

4 Ir dar palaiminti visi, kurie liūdi, nes jie bus paguosti.

5 Ir palaiminti aromieji, nes jie paveldės bžemę.

6 Ir palaiminti visi, kurie aalksta ir btrokšta cteisumo, nes jie bus pripildyti Šventosios Dvasios.

7 Ir palaiminti agailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo.

8 Ir palaiminti visi atyraširdžiai, nes jie bmatys Dievą.

9 Ir palaiminti visi ataikdariai, nes jie bus vadinami Dievo bvaikais.

10 Ir palaiminti visi, kurie apersekiojami dėl mano vardo, nes jų yra dangaus karalystė.

11 Ir palaiminti jūs, kai žmonės jus užgaulios ir persekios, ir melagingai kalbės visokį blogį prieš jus dėl manęs;

12 nes jūs didžiai džiaugsitės ir būsite nepaprastai linksmi, nes didis bus jūsų aatlygis danguje; nes taip jie persekiojo pranašus, kurie gyveno prieš jus.

13 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš duodu jums būti žemės adruska; bet jeigu druska praras savo sūrumą, kuo gi žemė bus pasūdyta? Nuo tol druska niekam nebetiks, kaip tik išmesti ir sumindžioti po žmonių kojomis.

14 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: duodu jums būti šitų žmonių šviesa. Neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno.

15 Štai, argi žmonės uždega ažiburį ir deda jį po saiku? Ne, bet ant žibintuvo, ir jis šviečia visiems, kas yra namuose.

16 Todėl taip tešviečia jūsų ašviesa šitų žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris yra danguje.

17 Nemanykite, jog aš atėjau panaikinti įstatymo ar pranašų. Aš atėjau ne panaikinti, bet įvykdyti;

18 nes iš tiesų sakau jums: nė viena raidelė, nė vienas brūkšnelis neišnyko iš aįstatymo, bet manyje visa tai įvykdyta.

19 Ir štai, aš daviau jums savo Tėvo įstatymą ir įsakymus, kad jūs tikėtumėt mane ir kad atgailautumėt dėl savo nuodėmių ir ateitumėte pas mane su asudužusia širdimi ir atgailaujančia dvasia. Štai, jūs turite įsakymus prieš save, ir bįstatymas įvykdytas.

20 Todėl ateikite pas mane ir būkite išgelbėti; nes iš tiesų sakau jums, kad jeigu nesilaikysite mano įsakymų, kuriuos aš dabar jums įsakiau, jūs jokiomis sąlygomis neįeisite į dangaus karalystę.

21 Jūs girdėjote, jog tų, iš senovės laikų, pasakyta, ir tai yra taip pat užrašyta priešais jus: aNežudysi, o kas nužudys, tam gresia Dievo teismas;

22 bet aš sakau jums: kas tik pyksta ant savo brolio, tam gresia Jo teismas. Ir kas tik pasakys savo broliui: Pusgalvi!, – tam gresia taryba; ir kas tik pasakys: Tu beprotis, – tam gresia pragaro ugnis.

23 Todėl, jeigu ateisi pas mane, ar panorėsi ateiti pas mane, ir prisiminsi, kad tavo brolis šį tą turi prieš tave –

24 keliauk pas savo brolį ir pirma asusitaikyk su savo broliu, o tada ateik pas mane, visa širdimi, ir aš tave priimsiu.

25 Greitai susitark su savo priešininku, kol dar esi su juo kelyje, kad kartais jis nelaimėtų prieš tave ir nebūtum įmestas į kalėjimą.

26 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jokiu būdu neišeisi iš ten, kol nebūsi sumokėjęs iki paskutinio senino. O būdamas kalėjime argi galėsi sumokėti bent vieną aseniną? Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, ne.

27 Štai tų, iš senovės laikų, parašyta: aNesvetimausi;

28 bet aš tau sakau, kad kiekvienas, kuris žiūri į moterį kad jos ageistų, jau svetimavo savo širdimi.

29 Štai, aš duodu jums įsakymą, kad neleistumėte nė vienam iš šitų dalykų įeiti į savo aširdį;

30 nes geriau, kad atsisakytumėte šitų dalykų, tuo paimdami savo akryžių, negu kad būtumėte įmesti į pragarą.

31 Buvo parašyta, kad kiekvienas, kuris atleidžia savo žmoną, duotų jai askyrybų raštą.

32 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad kiekvienas, kuris aatleidžia savo žmoną, išskyrus bištvirkavimo atvejį, skatina ją csvetimauti; ir kuris atleistąją veda, svetimauja.

33 Ir vėl parašyta: Neprisieksi kreivai, bet ištesėsi Viešpačiui savo apriesaikas.

34 Bet iš tiesų, iš tiesų aš sakau jums: išvis aneprisiekinėkite; nei dangumi, nes jis – Dievo sostas;

35 nei žeme, nes ji – jo pakojis.

36 Neprisiekinėk nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti juodo ar balto.

37 Bet jūsų kalba tebūna: Taip, jei taip; Ne, jei ne; nes kas tik sakoma daugiau negu tai, yra iš pikto.

38 Ir štai, parašyta: aAkis už akį ir dantis už dantį;

39 bet aš sakau jums, kad anesipriešinsite piktam, bet jei kas tau smogs per dešinį skruostą, batsuk jam ir kitą.

40 Ir jei kas kaltins tave teisme ir atims tavo marškinius, atiduok jam ir savo apsiaustą.

41 Ir jei kas vers tave nueiti mylią, nueik su juo dvi.

42 aDuok tam, kuris tavęs prašo, ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

43 Ir štai taip pat parašyta, kad mylėtum savo artimą ir nekęstum savo priešo.

44 Bet štai aš sakau jums: mylėkite savo apriešus, laiminkite tuos, kurie jus keikia, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia, ir bmelskitės už tuos, kurie nesiskaitydami išnaudoja jus ir jus persekioja,

45 kad būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris yra danguje; nes jis savo saulę tekina piktiesiems ir geriesiems.

46 Todėl tai, kas buvo nuo senų laikų, kas buvo įstatymo valdžioje, manyje viskas įvykdyta.

47 aSena panaikinta, ir viskas tapo nauja.

48 Todėl aš noriu, kad būtumėte atobuli, kaip aš arba kaip jūsų Tėvas, kuris yra danguje, yra tobulas.