3. Nefi 11
  Joonealused märkused
  Theme

  Jeesus Kristus näitas end Nefi rahvale, kui rahvahulk oli kogunenud Küllusliku maale ja teenis nende seas; ja ta näitas end neile järgmisel viisil.

  Hõlmab peatükid 11–26 (kaasa arvatud).

  11. peatükk

  Isa tunnistab oma Armastatud Pojast – Kristus ilmub ja kuulutab oma lepitust – Rahvas katsub haavajälgi tema kätes ja jalgades ja küljes – Nad hüüavad Hosianna – Ta annab ristimistalituse mooduse ja viisi – Tülitsemise vaim on kuradist – Kristuse õpetus on, et inimesed peavad uskuma ja saama ristitud ning saama Püha Vaimu. Ligikaudu 34 pKr.

  1 Ja nüüd, sündis, et suur hulk Nefi rahvast kogunes templi ümber, mis oli Küllusliku maal; ja nad olid isekeskis imestunud ning hämmingus ja näitasid üksteisele seda asuurt ja imepärast muutust, mis oli toimunud.

  2 Ja nad rääkisid ka sellest Jeesusest Kristusest, kelle surmast oli antud atunnustäht.

  3 Ja sündis, et sel ajal, kui nad nõnda üksteisega vestlesid, kuulsid nad ahäält, nagu oleks see tulnud taevast; ja nad vaatasid ringi; sest nad ei mõistnud seda häält, mida nad kuulsid; ja see ei olnud karm hääl, samuti ei olnud see vali hääl; ometi vaatamata sellele, et see oli btasane hääl, tungis see kuuljate sisemusse, nii et nende kehas ei olnud ühtegi osa, mida see ei pannud vabisema; jah, see tungis neile kuni hingepõhjani välja ning pani nende südamed põlema.

  4 Ja sündis, et nad kuulsid taas häält ja nad ei mõistnud seda.

  5 Ja taas, kolmandat korda kuulsid nad häält ja nad avasid oma kõrvad, et seda kuulda; ja nende pilgud olid suunatud hääle poole ning nad vaatasid vankumatult taeva poole, kust hääl tuli.

  6 Ja vaata, kolmandal korral nad mõistsid häält, mida nad kuulsid, ja see ütles neile:

  7 Vaadake mu aArmastatud Poega, bkellest mul on hea meel, kelles ma olen austanud oma nime – kuulake teda!

  8 Ja sündis, et mõistes suunasid nad oma pilgud taas üles taeva poole ja vaata, nad anägid taevast alla laskumas ühte Meest ja ta oli riietatud valgesse rüüsse ja ta tuli alla ning seisis nende keskel; ja kogu rahvahulga pilgud olid suunatud temale ja nad ei julgenud avada oma suud, koguni üksteisele, ega teadnud, mida see tähendab, sest nad arvasid, et see on ingel, kes on neile ilmunud.

  9 Ja sündis, et ta sirutas välja oma käe ja kõneles rahvale, öeldes:

  10 Vaadake, mina olen Jeesus Kristus, kellest prohvetid tunnistasid, et ta tuleb maailma!

  11 Ja vaadake, mina olen maailma avalgus ja elu; ja ma olen joonud sellest kibedast bkarikast, mille Isa mulle andis, ja olen austanud Isa, cvõttes enda peale maailma patud, millega ma olen alistunud kõigis asjus Isa dtahtmisele algusest peale.

  12 Ja sündis, et kui Jeesus oli öelnud need sõnad, langes kogu rahvahulk maha; sest neile meenus, et sellest oli nende seas aprohvetlikult kuulutatud, et Kristus näitab ennast neile pärast oma taevasseminekut.

  13 Ja sündis, et Issand rääkis neile, öeldes:

  14 Tõuske ja tulge minu juurde, et te võiksite apista oma käed minu külje sisse, ja samuti, et te võiksite bkatsuda naelte jälgi minu kätel ja minu jalgadel, et te võiksite teada, et mina olen Iisraeli cJumal ja terve maa Jumal ja et mind tapeti dmaailma pattude pärast.

  15 Ja sündis, et rahvahulk läks ja nad pistsid oma käed tema külje sisse, ja katsusid naelte jälgi tema kätel ja tema jalgadel; ja seda nad tegid, astudes ükshaaval ette, kuni nad kõik olid käinud ja oma silmaga näinud ja oma kätega katsunud ning teadsid kindlalt ja andsid tunnistust, et asee on tema, kelle tulemisest olid prohvetid kirjutanud.

  16 Ja kui nad kõik olid käinud ja olid ise tunnistanud, hüüdsid nad ühel häälel, öeldes:

  17 Hosianna! Õnnistatud olgu Kõrgeima Jumala nimi! Ja nad langesid maha Jeesuse jalge ette ja akummardasid teda.

  18 Ja sündis, et ta rääkis aNefile (sest Nefi oli rahva seas) ja ta käskis tal ette astuda.

  19 Ja Nefi tõusis ja läks ette ning kummardus Issanda ees ja suudles tema jalgu.

  20 Ja Issand käskis tal tõusta. Ja ta tõusis ning seisis tema ees.

  21 Ja Issand ütles temale: Ma annan sulle aväe, et sa bristiksid selle rahva, kui ma olen taas tõusnud üles taevasse.

  22 Ja Issand kutsus veel ateisi ja ütles nendele samal viisil; ja ta andis neile väe ristida. Ja ta ütles neile: Sel kombel te peate ristima ja teie seas ei tohi olla bmingeid vaidlusi.

  23 Tõesti, ma ütlen teile, et kes iganes parandab meelt oma pattudest teie asõnade tõttu ja bsoovib saada ristitud minu nimel, need te ristige sel kombel – Vaadake, te minge ja cseiske vees ja ristige neid minu nimel!

  24 Ja nüüd, vaadake, need on sõnad, mida te peate ütlema, kutsudes neid nimepidi ja öeldes:

  25 Minule Jeesuselt Kristuselt antud avolitusega ristin ma sind bIsa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

  26 Ja siis te akastke nad vee alla ja nad tulgu taas veest välja.

  27 Ja niiviisi te ristige minu nimel; sest vaadake, tõesti, ma ütlen teile, et Isa ja Poeg ja Püha Vaim on aüks; ja mina olen Isas ja Isa minus ja Isa ja mina oleme üks.

  28 Ja nii, nagu ma olen teid käskinud, nõnda te ristige. Ja teie keskel ärgu olgu mingeid avaidlusi, nagu on olnud senini; ka ärgu olgu teie keskel vaidlusi minu õpetuse üksikasjade üle, nagu on olnud senini.

  29 Sest tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et see, kellel on atüli vaim, ei ole minust, vaid on bkuradist, kes on tülide isa, ja tema ärgitab inimeste südameid vihas üksteisega tülitsema.

  30 Vaadake, see ei ole minu õpetus, et ärgitada inimeste südameid vihas üksteise vastu; vaid minu õpetus on, et sellised asjad peavad kaduma.

  31 Vaadake, tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Ma kuulutan teile oma aõpetust.

  32 Ja see on minu aõpetus ja see on õpetus, mille Isa on mulle andnud; ja mina bannan tunnistust Isast ja Isa annab tunnistust minust ja cPüha Vaim annab tunnistust Isast ja minust; ja mina annan tunnistust, et Isa käsib kõikidel inimestel igal pool meelt parandada ja minusse uskuda.

  33 Ja kes iganes usub minusse ja saab aristitud, see bpäästetakse; ja nemad on need, kes cpärivad Jumala kuningriigi.

  34 Ja kes iganes ei usu minusse ega saa ristitud, saab olema neetud.

  35 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et see on minu õpetus ja ma annan tunnistust, et see on Isalt; ja kes iganes ausub minusse, usub ka Isasse; ja temale annab Isa minust tunnistust, sest ta külastab teda btule ja cPüha Vaimuga.

  36 Ja nõnda annab Isa tunnistust minust ja Püha Vaim annab temale tunnistust Isast ja minust, sest Isa ja mina ja Püha Vaim oleme üks.

  37 Ja taas ma ütlen teile, et te peate meelt parandama ja asaama väikese lapse sarnaseks ning saama ristitud minu nimel või muidu ei saa te mingil juhul neid asju vastu võtta.

  38 Ja taas ma ütlen teile, et te peate meelt parandama ja saama ristitud minu nimel ning saama väikese lapse sarnaseks või muidu ei saa te mingil moel pärida Jumala kuningriiki.

  39 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et see on minu õpetus ja kes iganes aehitab sellele, ehitab minu kaljule, ja põrgu bväravad ei saa temast võitu.

  40 Ja kes iganes kuulutab rohkem või vähem kui see ja kehtestab selle minu õpetusena, see on kurjast ega ole ehitatud minu kaljule, vaid ta ehitab aliivasele alusele ja põrgu väravad seisavad avatuna, et niisugust vastu võtta, kui veeujutused tulevad ja tuuled rasivad neid.

  41 Seepärast, minge selle rahva sekka ja kuulutage sõnu, mida mina olen rääkinud, maa äärteni välja!