2. Nefija 9
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

9. nodaļa

Jēkabs paskaidro, ka jūdi tiks sapulcināti visās viņu apsolītajās zemēs. Grēku izpirkšana izpērk cilvēku no krišanas. Mirušo ķermeņi uzcelsies no kapa, un viņu gari no elles un paradīzes. Viņi tiks tiesāti. Grēku izpirkšana izglābj no nāves, elles, velna un bezgalīgām mokām. Taisnīgie tiks izglābti Dieva valstībā. Sodi par grēkiem ir darīti zināmi. Israēla Svētais ir vārtu sargs. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tagad, mani mīļotie brāļi, es esmu lasījis šos vārdus, lai jūs varētu zināt par tām Tā Kunga aderībām, ko Viņš ir derējis ar visu Israēla namu,

2 ko Viņš ir runājis uz jūdiem ar Savu svēto praviešu muti, pat no paša sākuma no paaudzes paaudzē, līdz pienāks laiks, kad viņi tiks aatjaunoti patiesajā baznīcā un Dieva ganāmpulkā; kad viņi tiks bsapulcināti mājās sava mantojuma czemēs un tiks nostiprināti visās viņu apsolītajās zemēs.

3 Lūk, mani mīļotie brāļi, es runāju uz jums šos vārdus, lai jūs varētu priecāties un apacelt savas galvas uz visiem laikiem to svētību dēļ, ko Dievs Tas Kungs dāvās jūsu bērniem.

4 Jo es zinu, ka jūs esat daudz meklējuši, daudzi no jums, lai zinātu to, kam jānāk; tāpēc es zinu, ka jūs zināt, ka mūsu miesai ir jānīkst un jāmirst; tomēr savā amiesā mēs redzēsim Dievu.

5 Jā, es zinu, ka jūs zināt, ka Viņš parādīsies miesā tiem, kas ir Jeruzālemē, no kurienes mēs nākam; jo ir nepieciešams, ka tas notiktu starp viņiem; jo tā pienākas dižajam aRadītājam, lai Viņš pieļautu pašam tapt cilvēku pakļautam miesā un mirtu par bvisiem cilvēkiem, lai visi cilvēki taptu pakļauti Viņam.

6 Jo, kā nāve ir nākusi pār visiem cilvēkiem, lai piepildītu diženā Radītāja žēlsirdīgo aieceri, tā ir vajadzīgs baugšāmcelšanās spēks, un ckrišanas dēļ ir vajadzīgs, lai augšāmcelšanās nāktu pie ļaudīm; un krišana nāca pārkāpuma dēļ; un tādēļ, ka cilvēki kļuva krituši, viņi tika dpadzīti no Tā Kunga vaiga.

7 Tāpēc ir vajadzīgs, lai būtu abezgalīga bgrēku izpirkšana—ja nebūtu bezgalīgas grēku izpirkšanas, šī iznīcība nevarētu tērpties neiznīcībā. Tāpēc cpirmajam sodam, kas nāca pār cilvēku, vajadzētu dturpināties bezgalīgi ilgi. Un ja tā, šai miesai vajadzētu tikt guldītai sapūšanai un sairšanai zemes mātē, lai nekad vairs neceltos.

8 Ak, Dieva agudrība, Viņa bžēlastība un clabvēlība! Jo lūk, ja dmiesa vairs neceltos, mūsu gari tiktu pakļauti tam eņģelim, kas eatkrita no Mūžīgā Dieva vaiga un kļuva par fvelnu, lai nekad vairs neceltos.

9 Un mūsu gariem vajadzētu kļūt tādiem kā viņš, un mēs kļūtu par velniem, velna aeņģeļiem, lai tiktu bpadzīti no mūsu Dieva vaiga un paliktu ar cmelu tēvu postā, kā viņš pats; jā, par tās būtnes eņģeļiem, kas dpievīla mūsu pirmos vecākus, kas eizliekas gandrīz par gaismas feņģeli un vedina cilvēku bērnus uz gslepenām savienībām slepkavošanai un visa veida slepeniem tumsas darbiem.

10 Ak, cik liela ir mūsu Dieva labestība, Dieva, kas sagatavo ceļu mūsu izglābšanai no šī drausmīgā briesmoņa ķetnām, jā, no šī briesmoņa, anāves un belles, kā es saucu ķermeņa nāvi un arī gara nāvi.

11 Un dēļ mūsu Dieva, Israēla Svētā, aatsvabināšanas, šī bnāve, par kuru es esmu runājis, kura ir laicīga, atdos savus mirušos; šī nāve ir kaps.

12 Un šī anāve, par kuru es esmu runājis, kas ir garīgā nāve, atdos savus mirušos; šī garīgā nāve ir belle; tāpēc nāvei un ellei vajadzēs atdot savus mirušos, un ellei būs jāatdod tās sagūstītie gari, un kapam būs jāatdod tā sagūstītie ķermeņi, un cilvēku ķermeņi un cgari tiks dsavienoti viens ar otru; un tas ir ar Israēla Svētā augšāmcelšanās spēku.

13 Ak, cik dižena ir mūsu Dieva aiecere! Jo no otras puses, Dieva bparadīzei būs jāatdod taisnīgo gari, un kapam būs jāatdod taisnīgo ķermeņi; un gars un ķermenis atkal tiks catjaunoti kopā viens ar otru, un visi cilvēki taps neiznīcīgi un dnemirstīgi, un viņi būs dzīvojošas dvēseles ar epilnīgām fzināšanām, līdzīgi mums miesā, izņemot tikai, ka mūsu zināšanas būs pilnīgas.

14 Tāpēc mums būs pilnīga aatziņa par visu mūsu bvainu un mūsu nešķīstību, un mūsu ckailumu; un taisnīgajiem būs pilnīga atziņa par viņu prieku un viņu dtaisnīgumu, un viņi būs etērpti fšķīstībā, jā, patiesi, gtaisnības apmetnī.

15 Un notiks, kad visi cilvēki pāries no šīs pirmās nāves dzīvē, tā kā viņi kļūs nemirstīgi, viņiem vajadzēs stāties Israēla Svētā asoģa krēsla priekšā; un tad būs btiesa, un viņiem vajadzēs tikt tiesātiem saskaņā ar Dieva svēto tiesu.

16 Nešaubīgi, kā Tas Kungs dzīvo, jo Dievs Tas Kungs to ir sacījis un tas ir Viņa mūžīgs avārds, kas nevar bbeigties, ka tie, kas ir taisnīgi, arī paliks taisnīgi un tie, kas ir cnešķīsti, arī paliks dnešķīsti; tāpēc tie, kas ir nešķīsti, ir evelns un viņa eņģeļi; un viņi ieies tiem sagatavotā fmūžīgā ugunī; un viņu mokas ir kā uguns un sēra gjūra, kuras liesma paceļas mūžīgi mūžos un nekad nebeidzas.

17 Ak, mūsu Dieva diženums un ataisnīgums! Jo Viņš izpilda visus Savus vārdus, un tie ir nākuši no Viņa mutes, un Viņa likumam ir jātiek izpildītam.

18 Bet, lūk, taisnie, Israēla Svētā asvētie, tie, kas ir ticējuši Israēla Svētajam, tie, kas ir izcietuši pasaules bkrustus un nicinājuši tās izsmieklu, viņi ciemantos Dieva dvalstību, kura bija sagatavota viņiem eno pasaules dibināšanas, un viņu prieks būs pilnīgs fmūžīgi.

19 Ak, mūsu Dieva, Israēla Svētā, žēlastības diženums! Jo Viņš aatbrīvo Savus svētos no tiem bdrausmīgajiem briesmoņiem, velna un nāves, un celles, un tās uguns un sēra jūras, kas ir bezgalīgas mocības.

20 Ak, cik milzīgs ir mūsu Dieva asvētums! Jo Viņš bzina visu, un nav nekā, ko Viņš nezinātu.

21 Un Viņš nāk pasaulē, lai Viņš varētu aizglābt visus cilvēkus, ja viņi paklausīs Viņa balsij; jo lūk, Viņš izcieš bsāpes par visiem cilvēkiem; jā, katras dzīvas radības sāpes, gan vīriešu, gan sieviešu un bērnu, kuri pieder cĀdama ģimenei.

22 Un Viņš tās izcieš, lai visi cilvēki varētu augšāmcelties, lai visi varētu stāvēt Viņa priekšā tai lielajā un tiesas dienā.

23 Un Viņš pavēl visiem cilvēkiem, ka viņiem ir ajānožēlo grēki un jātop bkristītiem Viņa Vārdā, esot ar pilnīgu ticību Israēla Svētajam, vai arī viņi nevar tikt izglābti Dieva valstībā.

24 Un, ja viņi nenožēlos grēkus un neticēs Viņa aVārdam, un netaps kristīti Viņa Vārdā, un bnepastāvēs līdz galam, viņiem būs jātiek cnosodītiem; jo Dievs Tas Kungs, Israēla Svētais, ir to sacījis.

25 Tāpēc Viņš ir devis alikumu; un, kur bnav dots likums, tur nav soda; un, kur nav soda, tur nav nosodīšanas; un, kur nav nosodīšanas, Israēla Svētā žēlastībai ir tiesības pār viņiem grēku izpirkšanas dēļ; jo viņi ir atbrīvoti ar Viņa spēku.

26 Jo agrēku izpirkšana apmierina Viņa btaisnības prasības pār visiem tiem, kam clikums dnav bijis dots, ka viņi ir atbrīvoti no tā drausmīgā briesmoņa, nāves un elles, un velna, un tās uguns un sēra jūras, kas ir bezgalīgas mocības; un viņi tiek atjaunoti pie Tā Dieva, kas ir devis viņiem eelpu, kas ir Israēla Svētais.

27 Bet, ak vai tam, kam alikums ir dots, jā, kam ir visi Dieva baušļi kā mums, un kas pārkāpj tos, un izšķiež savas pārbaudījumu dienas, jo drausmīgs ir viņa stāvoklis!

28 Ak, cik viltīga ir ļaunā aiecere! Ak, cilvēku biedomība un vājība, un muļķība! Kad viņi ir cmācīti, viņi domājas dgudri esam, un viņi neklausa Dieva epadomam, jo viņi to atliek malā, domādami, ka viņi paši zina, tāpēc viņu gudrība ir muļķība un tā nedod tiem labumu. Un viņi ies bojā.

29 Bet būt mācītam ir labi, ja apaklausa Dieva bpadomiem.

30 Bet, ak vai tiem abagātajiem, kas ir bagāti ar pasaulīgajām lietām. Jo tāpēc, ka viņi ir bagāti, viņi nicina bnabagos, un viņi vajā lēnprātīgos, un viņu sirdis ir pie viņu bagātībām, tāpēc viņu bagātības ir viņu dievs. Un lūk, arī viņu bagātības aizies bojā kopā ar viņiem.

31 Un ak vai tiem nedzirdīgajiem, kas negrib aklausīties, jo viņi aizies bojā.

32 Ak vai tiem neredzīgajiem, kas negrib skatīties, jo arī viņi aizies bojā.

33 Ak vai tiem, kas ir neapgraizīti sirdīs, jo apziņa par savām nekrietnībām viņus satrieks pēdējā dienā.

34 Ak vai amelim, jo viņš tiks nogāzts bellē.

35 Ak vai slepkavam, kas anogalina tīši, jo viņš bmirs.

36 Ak vai tiem, kas nododas anetiklībai, jo viņi tiks nogāzti ellē.

37 Jā, ak vai tiem, kas apielūdz elkus, jo visu velnu velns priecājas par viņiem.

38 Un beidzot, ak vai visiem tiem, kuri nomirs savos grēkos, jo viņi aatgriezīsies pie Dieva un ieraudzīs Viņa vaigu, un paliks savos grēkos.

39 Ak, mani mīļotie brāļi, atcerieties, cik šausmīgi ir grēkot pret Svēto Dievu un arī cik šausmīgi ir padoties tā aviltīgā kārdinājumiem. Atcerieties, ka bmiesas tieksme ir cnāve, un gara tieksme ir dmūžīgā edzīve.

40 Ak, mani mīļotie brāļi, pievērsiet ausi maniem vārdiem. Atcerieties Tā Israēla Svētā diženumu. Nesakiet, ka es esmu runājis smagas lietas pret jums; jo, ja jūs to teiksit, jūs zaimosit apatiesību; jo es esmu runājis jūsu Radītāja vārdus. Es zinu, ka patiesības vārdi ir bsmagi pret visiem nešķīstajiem; bet taisnie tos nebaidās, jo viņi mīl patiesību un nav to satriekti.

41 Ak, tad nu, mani mīļotie brāļi, anāciet pie Tā Kunga, Tā Svētā. Atcerieties, ka Viņa ceļi ir taisnīgi. Lūk, cilvēka bceļš ir cšaurs, bet tas guļ taisnā virzienā viņa priekšā, un dvārtu sargs ir Israēla Svētais; un Viņš tur nenodarbina nevienu kalpu; un nav neviena cita ceļa, kā tikai caur vārtiem; jo Viņš nevar tikt pievilts, jo Dievs Tas Kungs ir Viņa Vārds.

42 Un, kas klaudzina, tam Viņš atvērs; un agudrie, un mācītie, un tie, kas ir bagāti, kas ir buzpūtušies dēļ savām mācībām un savas gudrības, un savām bagātībām—jā, viņi ir tie, ko Viņš nicina, un, ja viņi neatmetīs tās lietas un neuzlūkos sevi par cnelgām Dieva priekšā, un nenolaidīsies dziļā dpazemībā, Viņš neatvērs tiem.

43 Bet gudro un prātīgo lietas tiks anoslēptas no viņiem uz mūžiem—jā, tā laime, kas ir sagatavota svētajiem.

44 Ak, mani mīļotie brāļi, atcerieties manus vārdus. Lūk, es novelku savas drānas un nokratu tās jūsu priekšā; es lūdzu savas glābšanas Dievu, lai Viņš uzlūko mani ar Savu avisuredzošo aci; tāpēc jūs zināsit pēdējā dienā, kad visi cilvēki tiks tiesāti par saviem darbiem, ka Israēla Dievs liecināja, ka es bnokratīju jūsu nekrietnības no savas dvēseles un ka es stāvēju spožumā Viņa priekšā, un esmu ctīrs no jūsu asinīm.

45 Ak, mani mīļotie brāļi, novērsieties no saviem grēkiem; nokratiet tā avažas, kurš gribētu jūs stingri sasaistīt; nāciet pie šī Dieva, kas ir jūsu glābšanas bklints.

46 Sagatavojiet savas dvēseles tai diženajai dienai, kad ataisnība tiks dāvāta visiem taisnīgajiem, patiesi btiesas dienai, lai jūs nesarautos drausmīgās bailēs, lai jūs neatcerētos savu drausmīgo cvainu visā pilnībā un nebūtu spiesti izsaukties: Svēts, svēts ir Tavs sods, ak Dievs Tas Kungs dVisvarenais, bet es zinu savu vainu; es pārkāpu tavu likumu, un mani pārkāpumi ir mani; un velns ir dabūjis mani, ka es esmu viņa drausmīgo ciešanu upuris!

47 Bet lūk, mani brāļi, vai ir vajadzīgs, lai es modinātu jūs tai briesmīgajai patiesībai par šīm lietām? Vai es mocītu jūsu dvēseles, ja jūsu domas būtu tīras? Vai es būtu tik tiešs ar jums saskaņā ar patiesības vienkāršību, ja jūs būtu brīvi no grēka?

48 Lūk, ja jūs būtu svēti, es runātu ar jums par svētumu, bet, tā kā jūs neesat svēti un uzlūkojat mani kā skolotāju, ir vajadzīgs, lai es amācītu jums par bgrēka sekām.

49 Lūk, manai dvēselei riebj grēks, un mana sirds priecājas taisnībā; un es aslavēšu sava Dieva svēto Vārdu.

50 Nāciet, mani brāļi, katrs, kam slāpst, nāciet pie aūdens; un, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet; jā, nāciet pērciet vīnu un pienu bez bnaudas un bez maksas.

51 Tāpēc nešķiediet naudu tam, kam nav vērtības, nedz savus aspēkus tam, kas neder uzturam. Cītīgi uzklausiet mani un atcerieties vārdus, ko es esmu runājis; un nāciet pie Israēla Svētā, un bcienājieties ar to, kas nezūd un nemaitājas, un lai jūsu dvēsele priecājas pārpilnībā.

52 Lūk, mani mīļotie brāļi, atcerieties sava Dieva vārdus; lūdziet Viņu pastāvīgi dienā un apateicieties Viņa svētajam Vārdam naktī. Lai jūsu sirdis priecājas!

53 Un lūk, cik nozīmīgas Tā Kunga aderības un cik bezgalīga Viņa labvēlība pret cilvēku bērniem; un Sava diženuma un Savas labvēlības, un bžēlastības dēļ Viņš ir apsolījis mums, ka mūsu pēcnācēji netiks pilnīgi izdeldēti miesā, bet ka Viņš tos pasargās; un nākamajās paaudzēs viņi kļūs par Israēla nama taisnīgu czaru.

54 Un tagad, mani brāļi, es gribētu runāt ar jums vēl, bet rīt es vēstīšu jums savus atlikušos vārdus. Āmen.