Ngaahi Folofola
2 Nīfai 4
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 4

ʻOku naʻinaʻi mo tāpuakiʻi ʻe Līhai ʻa hono hakó—ʻOkú ne pekia pea tanu ia—ʻOku fiefia ʻa Nīfai koeʻuhi ko e angalelei ʻa e ʻOtuá—ʻOku falala ʻa Nīfai ki he ʻEikí ʻo taʻengata. Taʻu 588–570 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni, ko au, Nīfai, ʻoku ou lea ʻo kau ki he ngaahi kikite kuo lea ki ai ʻa ʻeku tamaí, ʻo kau kia aSiosefa, ʻa ia naʻe ʻave ki ʻIsipité.

2 He vakai, naʻá ne kikite moʻoni ʻo kau ki hono hako kotoa pē. Pea ʻoku ʻikai ke lahi ha ngaahi akikite ʻoku mahuʻinga ange ʻi he ngaahi kikite naʻá ne tohí. Pea naʻá ne kikite ʻo kau kiate kitautolu, pea mo hotau hako ʻamuí; pea kuo tohi ia ʻi he ngaahi peleti ʻo e palasá.

3 Ko ia, ʻi he fakaʻosi ʻe heʻeku tamaí ʻene lea ki he ngaahi kikite ʻa Siosefá, naʻá ne tānaki fakataha mai ʻa e fānau ʻa Leimaná, ʻa hono ngaahi fohá, mo hono ngaahi ʻofefiné, ʻo ne pehē kiate kinautolu: Vakai, ʻe hoku ngaahi foha mo hoku ngaahi ʻofefine, ʻa ia ko e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻo hoku aʻuluaki fohá, ʻoku ou loto ke mou fakafanongo ki heʻeku ngaahi leá.

4 He kuo folofola ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá: ʻE afakatatau ki hoʻomou tauhi ʻeku ngaahi fekaú, ʻa hoʻomou tuʻumālie ʻi he fonuá; pea kapau ʻe ʻikai te mou tauhi ʻeku ngaahi fekaú ʻe motuhi atu ʻa kimoutolu mei hoku ʻaó.

5 Kae vakai, ʻe hoku ngaahi foha mo hoku ngaahi ʻofefine, ʻoku ʻikai te u faʻa lava ke ʻalu hifo ki hoku faʻitoká kae ʻoua kuó u tuku ha atāpuaki kiate kimoutolu; he vakai, ʻoku ou ʻiloʻi kapau ʻoku akonekina ʻa kimoutolu ʻi he bhala ʻoku totonu ke mou fou aí ʻe ʻikai te mou afe mei ai.

6 Ko ia, kapau kuo fakamalaʻiaʻi ʻa kimoutolu, vakai, ʻoku ou tuku ʻeku tāpuakí kiate kimoutolu, koeʻuhí ke lava ʻo toʻo atu meiate kimoutolu ʻa e fakamalaʻiá pea ʻekeʻi ia mei he aʻulu ʻo hoʻomou ongo mātuʻá.

7 Ko ia, ko e meʻa ʻi heʻeku tāpuakí ʻe aʻikai ke tuku ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ke mou mate; ko ia te ne bʻaloʻofa kiate kimoutolu pea ki homou hakó ʻo taʻengata.

8 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he fakaʻosi ʻe heʻeku tamaí ʻene lea ki he ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻo Leimaná, naʻá ne kole ke ʻomi ʻa e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻo Lēmiuelá kiate ia.

9 Pea naʻe lea ia kiate kinautolu, ʻo pehē: Vakai, ʻe hoku ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine, ʻa ia ko e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻo hoku foha hono uá; vakai ʻoku ou tuku kiate kimoutolu ʻa e tāpuaki tatau mo ia kuó u tuku ki he ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻo Leimaná, ko ia ʻe ʻikai fakaʻauha ʻa kimoutolu ke ʻosiʻosingamālie, kā ʻe tāpuekina homou hakó ʻi he ikuʻangá.

10 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e fakaʻosi ʻe heʻeku tamaí ʻene lea kiate kinautolú, vakai, naʻá ne lea ki he ngaahi foha ʻo aʻIsimelí, ʻio, pea ki hono fāmilí kotoa.

11 Pea hili ʻa e fakaʻosi ʻene lea kiate kinautolú, naʻá ne lea kia Samu, ʻo pehe: ʻOkú ke monūʻia koe, mo ho hakó, he te ke maʻu ʻa e fonuá ʻo hangē pē ko ho tokoua ko Nīfaí. Pea ʻe lau ho hakó fakataha mo hono hakó; pea te ke hangē pē ko ho tokouá, pea ko ho hakó ʻe tatau mo hono hakó; pea ʻe tāpuakiʻi koe ʻi ho ngaahi ʻahó kotoa.

12 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e lea ʻeku tamai ko Līhaí kiate kinautolu kotoa pē naʻe ʻiate iá, ʻo fakatatau mo e meʻa naʻá ne ongoʻi ʻi hono lotó pea mo e Laumālie ʻo e ʻEikí ʻa ia naʻe ʻiate iá, naʻá ne fakaʻau ʻo motuʻa. Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne pekia, pea naʻe tanu ia.

13 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe teʻeki ʻosi ha ngaahi ʻaho lahi mei heʻene pekiá, naʻe ʻita ʻa Leimana mo Lēmiuela mo e ngaahi foha ʻo ʻIsimelí kiate au koeʻuhi ko hono valokiʻi kinautolu ʻe he ʻEikí.

14 He ko au, Nīfai, naʻe ueʻi au ke u lea kiate kinautolu ʻo fakatatau mo ʻene folofolá; he kuó u leaʻaki ha ngaahi meʻa lahi kiate kinautolu, pea mo ʻeku tamaí foki, ʻi he teʻeki ai ke ne pekiá; pea ko e konga lahi ʻo e ngaahi lea ko iá kuo tohi ʻi he ngaahi peleti akehe kuó u ngaohí; pea ko e konga ʻoku kau ki he hisitōliá kuo tohi ia ʻi heʻeku ngaahi peleti kehé.

15 Pea ʻoku ou tohi ʻi he ngaahi peletí ako ʻení ʻa e ngaahi meʻa ʻa hoku laumālié, mo e ngaahi folofola lahi kuo tongitongi ʻi he ngaahi peleti ʻo e palasá. He ʻoku fiefia ʻa hoku laumālié ʻi he ngaahi folofolá, pea ʻoku bfakalaulauloto ki ai ʻa hoku lotó, pea ʻoku tohi ia ʻe hoku lotó ke cako mei ai pea ʻaonga ki heʻeku fānaú.

16 Vakai, ʻoku fiefia hoku alaumālié ʻi he ngaahi meʻa ʻa e ʻEikí; pea ʻoku fakalaulauloto maʻu pē ʻa hoku blotó ki he ngaahi meʻa kuó u mamata mo fanongo ki aí.

17 Pea neongo ʻa e fuʻu aangalelei lahi ʻa e ʻEikí, ʻi he fakahā mai kiate au ʻa ʻene ngaahi ngāue maʻongoʻonga mo fakaofó, ka ʻoku kaila ʻa hoku lotó: ʻOiauē ko e tangata bloto-mamahi ko au! ʻIo, ʻoku mamahi ʻa hoku lotó koeʻuhi ko hoku kakanó; ʻoku mamahi ʻa hoku laumālié koeʻuhi ko ʻeku ngaahi angahalá.

18 ʻOku kāpui au, ʻi he ngaahi ʻahiʻahí mo e ngaahi angahala ʻa ia ʻoku faingofua ʻaupito ʻeku amoʻua ki aí.

19 Pea ʻo kau ka holi ke fiefia, ʻoku tangi ʻa hoku lotó koeʻuhi ko ʻeku ngaahi angahalá; ka neongo iá, ʻoku ou ʻiloʻi ʻa ia ʻoku ou falala ki aí.

20 Kuo hoko ʻa hoku ʻOtuá ko hoku poupou; kuó ne tataki au ʻi heʻeku ngaahi mamahi ʻi he feituʻu maomaonganoá; pea kuó ne maluʻi au ʻi he ngaahi vai ʻo e fuʻu moana lolotó.

21 Kuó ne fakafonu au ʻaki ʻa ʻene aʻofá ʻo aʻu ki heʻene makupusi kotoa hoku sinó.

22 Kuó ne ikunaʻi kātoa ʻa hoku ngaahi afilí, ʻo aʻu ki heʻene ngaohi ʻa kinautolu ke nau tetetete ʻi hoku ʻaó.

23 Vakai, kuó ne fanongo ki heʻeku tangi ʻi he ʻahó, pea kuó ne foaki kiate au ʻa e ʻilo ʻi he ngaahi ameʻa-hā-mai ʻi he poʻulí.

24 Pea ʻi he ʻahó kuó u fakaʻau ʻo loto-toʻa ʻi heʻeku ngaahi alotu lahi kiate iá; ʻio, kuó u hiki hake hoku leʻó ki he langí ʻi he lotu; pea naʻe ʻalu hifo ʻa e kau ʻāngeló ʻo tauhi au.

25 Pea kuo aʻave hoku sinó ʻi he ngaahi kapakau ʻo hono Laumālié ki ha ngaahi moʻunga māʻolunga ʻaupito. Pea kuo mamata ʻa hoku ongo matá ki ha ngaahi fuʻu meʻa lalahi, ʻio, ʻo lalahi ange ʻi he meʻa ʻoku feʻunga ke mātaʻia ʻe he tangatá; ko ia naʻe fekauʻi au ke ʻoua naʻá ku tohi ia.

26 Ko ia, kapau kuó u mamata ki ha ngaahi meʻa lalahi pehē, kapau kuo ʻaʻahi ʻa e ʻEikí ʻi heʻene āfeitaulalo lahi pehē faú ki he fānau ʻa e tangatá ʻi heʻene ʻaloʻofa lahi peheé, ako e hā ʻe tangi ai ʻa hoku lotó pea nofo ai ʻa hoku laumālié ʻi he teleʻa ʻo e mamahí, pea vaivai ʻa hoku sinó, pea mole mo hoku iví, koeʻuhi ko hoku ngaahi faingataʻaʻiá?

27 Pea ko e hā te u tuku ai au ke u amoʻulaloa ki he angahalá koeʻuhi ko hoku kakanó? ʻIo, ko e hā te u tukulolo ai ki he ngaahi bʻahiʻahí, koeʻuhi kae lava ʻe he tokotaha angakoví ʻo maʻu ha mālohi kiate au ʻo maumauʻi ʻa ʻeku cmelinó, pea fakamamahiʻi ʻa hoku laumālié? Ko e hā ʻoku ou ʻita ai koeʻuhi ko hoku filí?

28 ʻĀ hake, ʻe hoku laumālie! ʻOua te ke toe vaivai koeʻuhi ko e angahalá. Fiefia, ʻe hoku loto, pea ʻoua naʻa toe tuku ki he afili ʻo hoku laumālié ke ne ʻahiʻahiʻi au.

29 ʻOua ʻe toe ʻita koeʻuhi ko hoku ngaahi filí. ʻOua naʻá ke vaivai koeʻuhi ko hoku ngaahi faingataʻaʻiá.

30 Fiefia, ʻe hoku loto, pea lotu ki he ʻEikí, ʻo pehē: ʻE ʻEiki, te u fakalāngilangiʻi koe ʻo taʻengata; ʻio, ʻe fiefia ʻa hoku laumālié ʻiate koe, ko hoku ʻOtuá, mo e amaka ʻo hoku fakamoʻuí.

31 ʻE ʻEiki, te ke huhuʻi koā ʻa hoku laumālié? Te ke fakahaofi au mei he nima ʻo hoku ngaahi filí? Te ke ngaohi au ke u tetetete ʻi he hā mai ʻa e aangahalá.

32 ʻOfa ke tāpuni maʻu ai pē ʻa e ngaahi matapā ʻo helí ʻi hoku ʻaó, koeʻuhi ʻoku mafesifesi hoku alotó pea ʻoku fakatomala hoku laumālié! ʻE ʻEiki, ʻoua muʻa te ke tāpuniʻi ʻa e ngaahi matapā ʻo hoʻo māʻoniʻoní ʻi hoku ʻaó, ke u lava ʻo bʻaʻeva ʻi he hala ʻo e teleʻa māʻulalo, pea ke u nofo maʻu ʻi he hala ʻilongofuá!

33 ʻE ʻEiki, ke ke takatakai au ʻaki ʻa e pulupulu ʻo hoʻo māʻoniʻoní! ʻE ʻEiki, ke ke tofa ha hala ke u hao ai mei hoku ngaahi filí! Ke ke fakahinohinoʻi mai ʻa e hala ke u fou aí! ʻOua naʻá ke ʻai ha maka-tūkiaʻanga ʻi hoku halá—ka ke ke fakaʻataʻatā hoku halá ʻi muʻa ʻiate au, pea ʻoua ʻe tāpuniʻi hoku halá, ka ko e ngaahi hala pē ʻo hoku filí.

34 ʻE ʻEiki, kuó u falala kiate koe, pea te u afalala kiate koe ʻo taʻengata. ʻE ʻikai te u bfalala ki he nima ʻo e kakanó; he ʻoku ou ʻiloʻi ʻoku malaʻia ia ʻokú ne cfalala ki he nima ʻo e kakanó. ʻIo, ʻoku malaʻia ia ʻokú ne tuku ʻene falalá ki he tangatá pe ʻokú ne ngaohi ʻa e kakanó ke hoko ko hono nimá.

35 ʻIo, ʻoku ou ʻilo ʻe foaki alahi ʻe he ʻOtuá kiate ia ʻoku kolé. ʻIo, ʻe foaki ʻe hoku ʻOtuá kiate au, ʻo kapau ʻe bʻikai te u ckole taʻetotonu; ko ia te u hiki hake hoku leʻó kiate koe; ʻio, te u tangi kiate koe, ko hoku ʻOtuá, ko e dmaka ʻo ʻeku māʻoniʻoní. Vakai, ʻe hiki hake maʻu ai pē ʻa hoku leʻó kiate koe, ko hoku maká pea mo hoku ʻOtua Taʻengatá. ʻĒmeni.