2 Nephi 4
nahauna sunod

Kapitulo 4

Si Lehi mitambag ug mipanalangin sa iyang mga kaliwatan—Siya namatay ug gilubong—Si Nephi naghimaya sa kaayo sa Dios—Si Nephi mitugyan sa iyang pagsalig sa Ginoo sa kahangturan. Mga 588–570 B.C.

1 Ug karon, ako, si Nephi, namulong mahitungod sa mga panagna diin ang akong amahan namulong mahitungod ni aJose kinsa nadala ngadto sa Ehipto.

2 Kay tan-awa, siya tinuod gayud nga nanagna mahitungod sa tanan niya nga mga binhi. Ug ang mga apanagna diin siya misulat, gamay lamang ang dili mahinungdanon. Ug siya nanagna mahitungod kanamo, ug sa among umaabut nga mga kaliwatan; ug kini nahisulat sa mga palid nga tumbaga.

3 Busa, human ang akong amahan makahimo og panapos sa pakigpulong mahitungod sa mga panagna ni Jose, siya mitawag sa mga anak ni Laman, iyang anak nga mga lalaki, ug anak nga mga babaye, ug miingon ngadto kanila: Tan-awa, akong anak nga mga lalaki, ug akong anak nga mga babaye, kinsa anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa akong akamagulangan, hinaut unta nga kamo mopatalinghug sa akong mga pulong.

4 Kay ang Ginoong Dios miingon nga: aSamtang kamo maghupot sa akong mga sugo kamo mouswag diha sa yuta; ug samtang kamo dili maghupot sa akong mga sugo kamo ipahimulag gikan sa akong atubangan.

5 Apan tan-awa, akong anak nga mga lalaki ug akong anak nga mga babaye, ako dili makabiya niini nga kinabuhi nga dili magbilin kaninyo og usa ka apanalangin; kay tan-awa, ako nasayud nga kon kamo namatuto sa bpaagi nga kamo kinahanglan mosubay kamo dili mobiya gikan niini.

6 Busa, kon kamo tungluhon, tan-awa, ako magbilin sa akong panalangin diha kaninyo, nga ang tunglo makuha gikan kaninyo ug pagatubagon diha sa inyong mga aginikanan.

7 Busa, tungod sa akong panalangin ang Ginoong Dios adili makatugot nga kamo malaglag; busa, siya bmagmaloloy-on nganha kaninyo ug ngadto sa inyong mga binhi sa kahangturan.

8 Ug nahinabo nga human ang akong amahan makahimo og panapos sa pakigpulong ngadto sa anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Laman, siya mipatawag sa tanan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Lemuel aron dad-on sa iyang atubangan.

9 Ug siya namulong ngadto kanila, nag-ingon: Tan-awa, akong anak nga mga lalaki ug akong anak nga mga babaye, kinsa anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa akong ikaduha nga anak; tan-awa ako mobilin nganha kaninyo sa sama nga panalangin nga ako mibilin sa anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Laman; busa, kamo dili sa hingpit malaglag; apan sa katapusan ang inyong mga binhi pagapanalanginan.

10 Ug nahinabo nga sa diha nga ang akong amahan nakatapos sa pagpamulong ngadto kanila, tan-awa, siya namulong ngadto sa anak nga mga lalaki ni aIshmael, oo, ug gani uban ang tanan nga sakop sa iyang panimalay.

11 Ug human siya makahimo og panapos sa pakigpulong ngadto kanila, siya namulong ngadto kang Sam, nag-ingon: Bulahan ikaw, ug ang imong mga binhi; kay ikaw makapanunod sa yuta sama ngadto sa imong igsoon nga lalaki nga si Nephi. Ug ang imong binhi pagaiphon uban sa iyang binhi; ug ikaw mahisama sa imong igsoon nga lalaki, ug ang imong binhi sama sa iyang binhi; ug ikaw panalanginan sa tanan nimo nga mga adlaw.

12 Ug nahinabo nga human ang akong amahan, si Lehi, nakapamulong ngadto sa tanan nga mga sakop sa iyang panimalay, sumala sa pagbati sa iyang kasingkasing ug sa Espiritu sa Ginoo nga diha kaniya, siya natigulang. Ug nahinabo nga siya namatay, ug gilubong.

13 Ug nahinabo nga wala madugay human sa iyang kamatayon, si Laman ug si Lemuel ug ang anak nga mga lalaki ni Ishmael nasuko kanako tungod sa mga pahimangno sa Ginoo.

14 Kay ako, si Nephi, napugos sa pagpamulong ngadto kanila, sumala sa iyang pulong; kay ako nakapamulong og daghan nga mga butang ngadto kanila, ug usab sa akong amahan, sa wala pa ang iyang kamatayon; daghan diin nga mga pahayag nahisulat diha sa akong auban nga mga palid; alang sa usa ka daghan pa nga bahin sa kasaysayan nga gisulat diha sa akong uban nga mga palid.

15 Ug diha aniini ako mosulat sa mga butang sa akong kalag, ug daghan nga mga kasulatan diin gikulit diha sa mga palid nga tumbaga. Kay ang akong kalag nalipay sa mga kasulatan, ug ang akong kasingkasing bnamalandong kanila, ug nagsulat kanila alang sa ckasayuran ug kaayohan sa akong mga anak.

16 Tan-awa, ang akong akalag nalipay sa mga butang sa Ginoo; ug ang akong bkasingkasing nagpalandong sa kanunay diha sa mga butang diin ako nakakita ug nakadungog.

17 Bisan pa niana, bisan pa sa kamahinungdanon nga akaayo sa Ginoo, sa pagpakita kanako sa walay katapusan ug dili matugkad nga mga buhat, ang akong kasingkasing nakasinggit: O bpagkaalaot ko nga tawo! Oo, ang akong kasingkasing nagmasulub-on tungod sa akong pagkahuyang; ang akong kalag nagmagul-anon tungod sa akong kadautan.

18 Ako gilibutan, tungod sa mga pagtintal ug ang mga sala sayon nga amohasol kanako.

19 Ug kon ako magtinguha sa pagmaya, ang akong kasingkasing mag-agulo tungod sa akong mga sala; bisan pa niana, ako nasayud kang kinsa ako mosalig.

20 Ang akong Dios mao ang akong kaabag; siya nag-agak kanako sa akong mga kasakit sa kamingawan; ug siya nanalipod kanako diha sa ibabaw sa mga katubigan sa dakong lawod.

21 Siya mitagbaw kanako sa iyang agugma, gani hangtud sa pagkaugdaw sa akong unod.

22 Siya mipaubos sa akong mga akaaway, ngadto sa paghimo kanila nga mokurog sa akong atubangan.

23 Tan-awa, siya nakadungog sa akong pangamuyo maadlaw, ug siya mihatag kanako og kahibalo pinaagi sa mga apanan-awon diha sa panahon sa kagabhion.

24 Ug maadlaw ako nahimo nga madasigon diha sa mainiton nga apag-ampo sa atubangan kaniya; oo, ang akong tingog midangat sa kahitas-an; ug ang mga anghel mikunsad ug nangalagad kanako.

25 Ug diha sa mga pako sa iyang Espiritu ang akong lawas agidala ngadto sa hilabihan nga kataas nga mga kabukiran. Ug ang akong mga mata nakasud-ong sa mahinungdanon nga mga butang, oo, mahinungdanon kaayo alang sa tawo; busa ako gipahimangnoan nga ako kinahanglan dili mosulat kanila.

26 O unya, kon ako nakakita sa mahinungdanon nga mga butang, kon ang Ginoo sa iyang pagpakig-angay ngadto sa mga katawhan, nakigsulti sa mga tawo sa dakong kalooy, angano nga ang akong kasingkasing nagbangutan ug ang akong kalag nagpabilin diha sa walog sa kasubo, ug ang akong lawas nawad-an og kusog, ug ang akong kusog nagkawala, tungod sa akong mga kasakit?

27 Ug ngano nga kinahanglan ako amagpadaug sa sala, tungod ba sa akong kahuyang? Oo, ngano nga kinahanglan ako mohatag og kahigayunan sa mga bpagtintal, aron ang usa nga dautan may luna sa akong kasingkasing paggun-ob sa akong ckalinaw ug pagsakit sa akong kalag? Ngano nga ako masuko tungod sa akong kaaway?

28 Pagmata, akong kalag! Ayaw na paglunang sa sala. Pagmaya, O akong kasingkasing, ug ayaw na paghatag og luna sa akaaway sa akong kalag.

29 Ayaw kasuko pag-usab tungod sa akong mga kaaway. Ayaw wad-a ang akong kusog tungod sa akong mga kasakit.

30 Pagmaya, O akong kasingkasing, mangamuyo ka sa Ginoo, ug moingon: O Ginoo, ako magdayeg kanimo sa kahangturan; oo, ang akong kalag magmaya diha kanimo, akong Dios, ug ang alig-on nga sukaranan sa akong kaluwasan.

31 O Ginoo, ikaw motubos ba sa akong kalag? Ikaw moluwas ba kanako gikan sa mga kamot sa akong mga kaaway? Ikaw mohimo ba kanako nga ako mokurog atubangan sa asala?

32 Nga unta ang ganghaan sa impyerno tak-upan sa kanunay diha sa akong atubangan, kay ang akong akasingkasing nagmasulub-on ug ang akong kalag nagmahinulsulon! O Ginoo, dili ba ikaw motak-up sa pultahan sa imong pagkamatarung diha sa akong atubangan, nga ako bmaglakaw sa dalan sa ubos nga walog, nga ako magmatngon sa patag nga agianan!

33 O Ginoo, kupoi ako sa kupo sa imong pagkamatarung! O Ginoo, himoi ako og agianan aron ako makaikyas gikan sa atubangan sa akong mga kaaway! Himoi ako og tul-id nga agianan diha sa akong atubangan! Dili unta ikaw mobutang og babag diha sa akong agianan—apan nga ikaw unta mohawan sa akong agianan nga anaa diha sa akong atubangan, ug dili moali sa akong agianan, apan ang mga agianan sa akong kaaway.

34 O Ginoo, ako misalig kanimo, ug ako amosalig kanimo sa kahangturan. Ako dili mobutang sa akong bpagsalig diha sa gahum sa tawo; kay ako nasayud nga tinunglo siya nga magbutang sa iyang cpagsalig diha sa gahum sa tawo. Oo, tinunglo siya nga mobutang sa iyang pagsalig diha sa tawo o mosalig sa tawhanon nga kusog alang sa iyang kalig-on.

35 Oo, ako nasayud nga ang Dios mohatag nga adili higpit ngadto kaniya nga mangayo. Oo, ang akong Dios mohatag kanako, kon ang akong bgipangayo cdili sayop; busa ipataas ko ang akong tingog ngadto kaniya; oo, mangamuyo ako nganha kanimo, akong Dios, ang dlig-on nga sukaranan sa akong pagkamatarung. Tan-awa, ang akong tingog sa kahangturan modangat nganha kanimo, akong lig-on nga sukaranan ug akong walay katapusan nga Dios. Amen.