Raštai
2 Nefio knyga 33


33 Skyrius

Nefio žodžiai yra teisingi. Jie liudija apie Kristų. Tie, kas tiki Kristų, tikės Nefio žodžiais, kurie stovės kaip liudijimas prieš teismo pertvarą. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar, aš, Nefis, negaliu parašyti viso to, ko buvo mokoma tarp mano žmonių; aš nesu toks stiprus rašyti, kaip kalbėti; nes kai žmogus kalba Šventosios Dvasios galia, Šventosios Dvasios galia neša tai į žmonių vaikų širdis.

2 Bet štai, yra daug tokių, kurie užkietina savo širdis prieš Šventąją Dvasią, tad jai nebėra vietos juose; todėl jie išmetė daug to, kas parašyta, ir laiko tai nieko vertu.

3 Bet aš, Nefis, parašiau tai, ką parašiau, ir laikau tai esant didžiai vertinga, ypač mano žmonėms. Nes aš meldžiuosi už juos dieną, ir dėl jų mano akys vilgo pagalvę naktį; ir aš šaukiuosi savo Dievo tikėdamas ir žinau, kad jis išgirs mano šauksmą.

4 Ir žinau, kad Viešpats Dievas pašvęs mano maldas mano žmonių labui. Ir žodžiai, kuriuos parašiau silpnume, jiems bus padaryti stiprūs; nes tai įtikinėja juos daryti gera; tai duoda jiems žinojimą apie jų tėvus; ir tai kalba apie Jėzų ir įtikinėja juos tikėti jį ir ištverti iki galo, kas ir yra amžinasis gyvenimas.

5 Ir tai griežtai kalba prieš nuodėmę, sulig tiesos tiesumu; todėl joks žmogus nesipiktins tais žodžiais, kuriuos aš parašiau, nebent jis bus velnio dvasios.

6 Aš džiūgauju aiškumu; aš džiūgauju tiesa; aš džiūgauju mano Jėzumi, nes jis išpirko mano sielą iš pragaro.

7 Aš turiu tikrosios meilės savo žmonėms ir turiu didį tikėjimą Kristumi, kad sutiksiu daug sielų be dėmės prie jo teismo krasės.

8 Aš turiu tikrosios meilės žydams – sakau žydams, nes turiu galvoje tuos, iš kur atėjau.

9 Taip pat turiu tikrosios meilės kitataučiams. Bet štai, nė dėl vieno iš šių aš negaliu viltis, nebent jie bus sutaikyti su Kristumi ir įeis pro siaurus vartus, ir vaikščios ankštu keliu, kuris veda į gyvenimą, ir išliks kelyje iki išbandymo dienos galo.

10 Ir dabar, mano mylimi broliai, ir taip pat žydai, ir visi jūs, žemės pakraščiai, įsiklausykite į šituos žodžius ir tikėkite Kristų; ir jei netikite šitais žodžiais, tikėkite Kristų. Ir jei tikėsite Kristų, jūs tikėsite šitais žodžiais, nes tai yra Kristaus žodžiai, ir jis juos man davė; ir jie moko visus žmones daryti gera.

11 Ir ar tai nėra Kristaus žodžiai, spręskite patys – nes paskutiniąją dieną Kristus parodys jums su galia ir didele šlove, kad tai jo žodžiai; ir jūs ir aš stovėsime veidas į veidą priešais jo teismo pertvarą; ir žinosite, kad jis man įsakė užrašyti šiuos žodžius, nepaisant mano silpnumo.

12 Ir aš meldžiu Tėvą Kristaus vardu, kad daugelis mūsų, jeigu ne visi, būtų išgelbėti jo karalystėje tą didžiąją ir paskutiniąją dieną.

13 Ir dabar, mano mylimi broliai, visi tie, kas yra Izraelio namų, ir visi jūs, žemės pakraščiai, aš kalbu jums kaip balsas šaukiančiojo iš dulkių: sudie, iki ta didi diena ateis.

14 O jums, kurie neragausite Dievo gerumo ir nepaisysite žydų žodžių, ir taip pat mano žodžių, ir žodžių, kurie išeis iš Dievo Avinėlio burnos, štai, aš tariu jums amžinąjį sudie, nes šitie žodžiai pasmerks jus paskutiniąją dieną.

15 Nes ką aš užantspauduoju žemėje, bus atnešta prieš jus prie teismo pertvaros; nes taip Viešpats įsakė man, ir aš turiu paklusti. Amen.

Spausdinti