2. Nefi 32
predchádzajúce ďalej

Kapitola 32

Anjeli hovoria mocou Ducha Svätého – Ľudia sa musia modliť a získať sami pre seba znalosť od Ducha Svätého. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A teraz hľa, milovaní bratia moji, domnievam sa, že premýšľate trochu v srdci svojom o tom, čo máte robiť potom, čo vstúpite na cestu. Ale hľa, prečo o veciach týchto premýšľate v srdci svojom?

2 Nepamätáte sa, že som vám hovoril, že potom, čo ste aobdržali Ducha Svätého môžete hovoriť bjazykom anjelov? A teraz, ako by ste mohli hovoriť jazykom anjelov, ak by to nebolo Duchom Svätým?

3 aAnjeli hovoria mocou Ducha Svätého; a preto, oni hovoria slová Kristove. A preto, hovoril som vám, bhodujte na slovách Kristových; lebo hľa, slová Kristove vám povedia všetky veci, ktoré máte činiť.

4 A preto teraz, potom ako som povedal slová tieto, ak im nemôžete porozumieť, bude to preto, že aneprosíte ani neklopete; a preto nie ste privedení do svetla, ale musíte zahynúť v tme.

5 Lebo hľa, opäť vám hovorím, že keď vstúpite na cestu a obdržíte Ducha Svätého, on vám ukáže všetky veci, ktoré máte činiť.

6 Hľa, toto je náuka Kristova a nebude daná žiadna iná náuka až do tej doby, kedy sa vám on sám aprejaví v tele. A keď sa vám on sám prejaví v tele, veci, ktoré vám povie, budete určite činiť.

7 A teraz ja, Nefi, nemôžem hovoriť viac; Duch bráni reči mojej a nezostáva mi nič iné, ako žialiť pre anevieru a zlovoľnosť, a nevedomosť, a tvrdošijnosť ľudí; lebo oni nechcú vyhľadávať poznanie, ani pochopiť veľké poznanie, keď je im dávané v bjasnosti, dokonca tak jasne, ako len slovo môže byť.

8 A teraz, milovaní bratia moji, uvedomujem si, že ešte stále premýšľate v srdci svojom; a zarmucuje ma, že o veci tejto musím hovoriť. Lebo keby ste počúvali Ducha, ktorý učí človeka amodliť sa, vedeli by ste, že sa musíte modliť; lebo bzlý duch neučí človeka modliť sa, ale učí ho, že sa modliť nemusí.

9 Ale hľa, hovorím vám, že sa musíte vždy amodliť a neochabovať; že nemáte pre Pána konať ničoho bez toho, aby ste sa najskôr nepomodlili k Otcovi v bmene Kristovom, aby ti posvätil konanie tvoje, aby konanie tvoje mohlo byť pre cblaho duše tvojej.