Szentírások
2 Nefi 31
következő

31. Fejezet

Nefi elmondja, miért keresztelkedett meg Krisztus – Az embereknek követniük kell Krisztust, meg kell keresztelkedniük, el kell nyerniük a Szentlelket, és mindvégig ki kell tartaniuk, hogy megszabadítsák őket – A bűnbánat és a keresztelkedés a kapu a szoros és keskeny ösvényhez – Az örök élet azokhoz jön el, akik a keresztelkedés után betartják a parancsolatokat. Mintegy Kr.e. 559–545.

1 És most, én, Nefi, bevégzem aprófétálásomat hozzátok, szeretett testvéreim. És csak néhány dolgot tudok leírni, amiről tudom, hogy biztosan be fog következni; és Jákób fivérem szavaiból is csak néhányat tudok leírni.

2 Azon dolgok tehát, amiket leírtam, elegendőek számomra, azt a néhány szót kivéve, amit aKrisztus tanát illetően még el kell mondanom; világosan fogok tehát szólni hozzátok, prófétálásom világossága szerint.

3 Mert lelkem gyönyörködik a világos beszédben; mert ily módon munkálkodik az Úristen az emberek gyermekei között. Mert az Úristen amegvilágosítja az értelmet; mert bnyelvük szerint szól az emberekhez, hogy megértsék.

4 Szeretném tehát, ha emlékeznétek arra, hogy beszéltem nektek azon aprófétát illetően, akit az Úr megmutatott nekem, hogy megkereszteli bIsten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit.

5 És most, ha Isten Bárányának, aki szent, szüksége van rá, hogy víz által amegkeresztelkedjen, hogy minden igazlelkűséget betöltsön, Ó akkor mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk, akik nem vagyunk szentek, arra, hogy megkeresztelkedjünk, igen, méghozzá víz által!

6 És most, azt kérdezném tőletek, szeretett testvéreim, hogyan töltött be Isten Báránya minden igazlelkűséget azzal, hogy víz által megkeresztelkedett?

7 Nem tudjátok, hogy ő szent volt? De annak ellenére, hogy szent, megmutatja az emberek gyermekeinek, hogy a test szerint megalázkodik az Atya előtt, és tanúbizonyságot tesz az Atyának, hogy aengedelmeskedik neki parancsolatainak megtartásában.

8 Miután tehát vízzel megkeresztelkedett, agalamb bformájában leereszkedett rá a Szentlélek.

9 Továbbá ez megmutatja az emberek gyermekeinek az ösvény szorosságát, és hogy keskeny a akapu, amelyen be kell lépniük; és ő példát állított eléjük.

10 És ezt mondta az emberek gyermekeinek: aKövess engem! Tehát, szeretett testvéreim, bkövethetjük-e Jézust, ha nem akarjuk az Atya parancsolatait betartani?

11 És az Atya azt mondta: Tartsatok bűnbánatot, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Szeretett Fiam nevében!

12 És a Fiú hangja is szólt hozzám, mondván: Aki az én nevemben megkeresztelkedik, annak fogja amegadni az Atya a Szentlelket, úgy mint énnekem; bkövessetek tehát, és tegyétek azon dolgokat, amiket engem megtenni láttatok.

13 Tehát, szeretett testvéreim, tudom, hogy ha követitek a Fiút, szívetek minden szándékával, nem cselekedvén képmutatást és megtévesztést Isten előtt, hanem igaz szándékkal, bűneiteket megbánva, tanúbizonyságot téve az Atyának, hogy hajlandók vagytok Krisztus nevét a akeresztség által magatokra venni – igen, követvén Uratokat és Szabadítótokat le a vízbe, az ő szava szerint, íme, akkor elnyeritek majd a Szentlelket; igen, akkor jön a tűz és a Szentlélek általi bkeresztelés; és akkor majd az angyalok cnyelvén tudtok szólni, és dicséreteket kiáltotok Izráel Szentjéhez.

14 De íme, szeretett testvéreim, így szólt hozzám a Fiú szava, mondván: Miután megbántátok bűneiteket, és tanúbizonyságot tettetek az Atyának, hogy hajlandók vagytok parancsolataimat megtartani, a víz keresztsége által, és részesültetek a tűz és a Szentlélek keresztségében, és egy új nyelven tudtok beszélni, igen, méghozzá az angyalok nyelvén, és ezután amegtagadtok engem, akkor bjobb lett volna nektek, ha meg sem ismertetek volna engem.

15 És hallottam egy hangot az Atyától, mondván: Igen, az én Szeretettem szavai igazak és hűek. Aki mindvégig kitart, az meg lesz szabadítva.

16 És most, szeretett testvéreim, ebből tudom, hogy ha az ember nem atart ki mindvégig az élő Isten Fia bpéldájának a követésében, akkor nem lehet megszabadítani.

17 Tegyétek meg tehát azon dolgokat, melyekről elmondtam nektek, hogy láttam, hogy a ti Uratok és Megváltótok meg fogja tenni; mert ebből a célból mutatták meg azokat nekem, hogy ismerhessétek a kaput, amelyen be kell lépnetek. Mert a kapu, amelyen be kell lépnetek, a bűnbánat, és a víz általi akeresztség; és majd azután jön bűneitek bbocsánata, a tűz és a Szentlélek által.

18 És akkor vagytok ezen a aszoros és keskeny bösvényen, mely az örök élethez vezet; igen, beléptetek a kapun; az Atya és a Fiú parancsolatai szerint cselekedtetek; és elnyertétek a Szentlelket, mely ctanúbizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról, betöltve az ígéretet, melyet tett, hogy ha ezen az úton léptek be, akkor elnyeritek.

19 És most, szeretett testvéreim, miután rátértetek erre a szoros és keskeny ösvényre, azt kérdezném, most már mindent amegtettetek? Íme, mondom nektek: Nem; mert csak Krisztus szava által jutottatok ilyen messzire, rendíthetetlen bhittel benne, teljesen annak érdemeire ctámaszkodva, akinek hatalmában áll megszabadítani.

20 Krisztusba vetett állhatatossággal kell tehát atörekednetek előre, tökéletesen ragyogó breménységgel, és Isten és minden ember cszeretetével. Ha tehát előre törekedtek, Krisztus szaván lakmározva, és mindvégig dkitartotok, íme, ezt mondja az Atya: Örök életetek lesz.

21 És most, íme, szeretett testvéreim, ez az aút; és bsemmi más út vagy cnév nem adatott az ég alatt, amely által az embert meg lehetne szabadítani Isten királyságában. És most, íme, ez dKrisztus tana, és az egyetlen és igaz tana az eAtyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, mely fegy Isten, vég nélkül. Ámen.