2 Nephi 31
forrige neste

Kapittel 31

Nephi forteller hvorfor Kristus ble døpt – Menneskene må følge Kristus, bli døpt, motta Den hellige ånd og holde ut til enden for å bli frelst – Omvendelse og dåp er porten inn til den snevre og smale sti – Evig liv blir dem til del som holder budene etter dåpen. Ca. 559–545 f.Kr.

1 Og nå avslutter jeg, Nephi, mine aprofetier til dere, mine elskede brødre. Og jeg kan bare skrive noen få ting som jeg med sikkerhet vet må skje, heller ikke kan jeg skrive mer enn noen få av min bror Jakobs ord.

2 Derfor er de ting jeg har skrevet, tilstrekkelig for meg, bortsett fra noen få ord som jeg må si om aKristi lære. Derfor skal jeg tale klart og tydelig til dere ifølge min klare og tydelige måte å profetere på.

3 For min sjel fryder seg over klarhet, for på denne måte virker Gud Herren blant menneskenes barn. For Gud Herren gir alys til forståelse, for han taler til menneskene på deres eget bspråk så de kan forstå.

4 Derfor vil jeg dere skal huske at jeg har talt til dere om den aprofet som Herren viste meg, som skulle døpe bGuds Lam som skulle ta bort verdens synder.

5 Og nå, hvis Guds Lam, som er hellig, skulle behøve å bli adøpt med vann for å fullbyrde all rettferdighet, hvor meget mer skulle så ikke vi, som ikke er hellige, trenge å bli døpt, ja, med vann!

6 Og nå vil jeg spørre dere, mine elskede brødre, hvordan Guds Lam kunne fullbyrde all rettferdighet ved å bli døpt med vann?

7 Vet dere ikke at han var hellig? Men selv om han er hellig, viser han menneskenes barn at han i kjødet ydmyker seg for Faderen og vitner for Faderen at han ville være alydig mot ham ved å holde hans bud.

8 Derfor, etter at han var døpt med vann, kom Den hellige ånd ned over ham i en adues bskikkelse.

9 Dette viser igjen menneskenes barn hvor snever stien er og hvor trang den aport er som de skal gå inn igjennom, for han har vist dem eksemplet.

10 Og han sa til menneskenes barn: aFølg meg! Derfor, mine elskede brødre, kan vi bfølge Jesus hvis vi ikke er villige til å holde Faderens bud?

11 Og Faderen sa: Omvend dere, omvend dere, og bli døpt i min elskede Sønns navn.

12 Og Sønnens røst kom også til meg, og han sa: Den som døpes i mitt navn, til ham vil Faderen agi Den hellige ånd, som til meg. Derfor, bfølg meg, og gjør de ting som dere har sett meg gjøre.

13 Derfor vet jeg, mine elskede brødre, at hvis dere følger Sønnen av hele deres hjerte, ikke viser falskhet og hykleri for Gud, men med ærlig hensikt omvender dere fra deres synder og vitner for Faderen at dere er villige til å påta dere Kristi navn ved adåp, ja, ved å følge deres Herre og Frelser ned i vannet i overensstemmelse med hans ord, se, da skal dere motta Den hellige ånd. Ja, da kommer bdåpen med ild og med Den hellige ånd, og da kan dere tale med englers ctunge og prise Israels Hellige.

14 Men se, mine elskede brødre, slik lød Sønnens røst til meg: Etter at dere har omvendt dere fra deres synder og har vitnet for Faderen at dere er villige til å holde mine bud ved dåp med vann, og har mottatt dåpen med ild og med Den hellige ånd og kan tale med en ny tunge, ja, med englers tunge, og etterpå skulle afornekte meg, ville det ha vært bbedre for dere om dere ikke hadde kjent meg.

15 Og jeg hørte en røst fra Faderen som sa: Ja, min Elskedes ord er sanne og pålitelige. Den som holder ut til enden, skal bli frelst.

16 Og nå, mine elskede brødre, av dette vet jeg at med mindre et menneske aholder ut til enden og følger det beksempel som den levende Guds Sønn har vist, kan han ikke bli frelst.

17 Derfor, gjør de ting som jeg har fortalt dere at jeg har sett deres Herre og Forløser skal gjøre, for i denne hensikt er de blitt vist til meg, så dere kunne kjenne porten dere må gå inn gjennom. For porten dere må gå inn gjennom, er omvendelse og adåp med vann, og så kommer en bforlatelse for deres synder ved ild og ved Den hellige ånd.

18 Og da er dere på denne asnevre og smale bsti som fører til evig liv. Ja, dere har gått inn gjennom porten, dere har fulgt Faderens og Sønnens befalinger, og dere har mottatt Den hellige ånd som cvitner om Faderen og Sønnen, for å oppfylle det løftet han har gitt om at hvis dere gikk inn på veien, skulle dere motta.

19 Og nå, mine elskede brødre, etter at dere er kommet inn på denne snevre og smale sti, vil jeg spørre om alt er agjort? Se, jeg sier dere, nei, for dere er ikke kommet så langt uten ved Kristi ord, ved urokkelig btro på ham og ved å cstole fullt og fast på hans fortjeneste, han som er mektig til å frelse.

20 Derfor må dere astreve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart bhåp og ckjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og dholder ut til enden, se, så sier Faderen: Dere skal få evig liv.

21 Og se nå, mine elskede brødre, dette er aveien, og det finnes bingen annen vei eller noe annet cnavn gitt under himmelen ved hvilket mennesket kan bli frelst i Guds rike. Og se, dette er dKristi lære, og eFaderens og Sønnens og Den hellige ånds eneste og sanne lære, og de er fén Gud uten ende. Amen.