2 Нефи 3
  Footnotes

  Глава 3

  Иосиф в Египет вижда нефитите във видение. Той пророкува за Джозеф Смит, гледача от последните дни; за Моисей, който ще избави Израил; за появяването на Книгата на Мормон. Около 588–570 г. пр. Хр.

  1 И сега, аз говоря на тебе, Иосифе, мой апоследнородени. Ти беше роден в пустошта на моите огорчения; да, в дните на най-голямата ми скръб твоята майка те роди.

  2 И дано Господ ти посвети също тази аземя, която е една най-скъпоценна земя, за твое наследство и наследство на твоето потомство с братята ти, за твоята безопасност навеки, ако бъде тъй, че спазвате заповедите на Светия Израилев.

  3 И сега, Иосифе, мой последнородени, когото изведох от пустошта на моите огорчения, дано Господ те благослови навеки, защото потомството ти не ще бъде напълно аунищожено.

  4 Понеже ето, ти си плодът на слабините ми; и аз съм потомък на аИосиф, който беше откаран бпленник в Египет. И велики бяха заветите Господни, които Той направи с Иосиф.

  5 Затова Иосиф наистина авидя нашите дни. И той получи обещание от Господа, че от плода на неговите слабини Господ Бог ще въздигне един бправеден вклон за дома Израилев; не Месията, а клон, който трябва да бъде отчупен; при все това да се помни в заветите Господни, че гМесията ще им се яви в последните дни, в духа на силата за извеждането им от дмрака на светлина, да, от скрития мрак и от пленничеството на свобода.

  6 Защото Иосиф наистина свидетелстваше, казвайки: Един агледач ще бъде въздигнат от Господа, моя Бог, който ще бъде един отбран гледач за плода на бслабините ми.

  7 Да, Иосиф наистина каза: Тъй ми каза Господ: Един отбран агледач ще въздигна от плода на слабините ти; и той ще бъде на голяма почит сред плода на слабините ти. И на него ще дам заповед да извърши дело за плода на слабините ти, неговите братя, което ще бъде от голяма стойност за тях, тъкмо за довеждането им до знанието за заветите, които съм сключил с бащите ти.

  8 И Аз ще му дам заповед да не върши аникаква друга работа освен тази, която Аз ще му заповядам. И Аз ще го направя велик в очите Ми, понеже той ще върши делото Ми.

  9 И ще бъде велик като аМоисей, за когото казах, че ще го въздигна за вас, за да бизбави Моя народ, о, доме Израилев.

  10 И Моисей ще въздигна, за да избави народа ти от земята на Египет.

  11 Но гледач Аз ще въздигна от плода на слабините ти; и на него ще дам асила да представи словото Ми на потомството на слабините ти; и не само за представяне на словото Ми, казва Господ, а също и за убеждаването им в словото Ми, което ще е отишло вече между тях.

  12 Затова плодът на слабините ти ще апише; и плодът на слабините на бЮда ще впише; и онова, което ще бъде написано от плода на твоите слабини и също онова, което ще бъде написано от плода на слабините на Юда, ще израснат в едно, за гобъркване на лъжливите учения, за потушаване на раздорите и за установяване на мир сред плода на слабините ти и за да го ддоведат до езнанието за бащите им в последните дни, а също и до знанието на заветите Ми, казва Господ.

  13 И от слабост той ще бъде направен силен в онзи ден, когато делото Ми започне сред целия Ми народ, за възстановяването ти, о, доме Израилев, казва Господ.

  14 И така пророкуваше Иосиф, казвайки: Ето, Господ ще благослови този гледач; и тези, които се опитват да го погубят, ще бъдат объркани; защото това обещание, което получих от Господа относно плода на слабините ми, ще бъде изпълнено. Ето, аз съм уверен в изпълнението на това обещание.

  15 И неговото аиме ще бъде наречено на мен и това име ще бъде по бимето на баща му. И той ще бъде като мене; защото това, което Господ ще донесе чрез ръката му, ще доведе народа ми до спасение чрез силата Господна.

  16 Да, тъй пророкуваше Иосиф: Аз съм сигурен за това нещо, тъкмо както съм сигурен в обещанието на Моисей; защото Господ ми е казал, че ще азапази потомството ти навеки.

  17 И Господ е казал: Ще въздигна един Моисей; и ще му дам сила и един жезъл; и ще му дам разум в писането. Обаче Аз не ще развържа езика му, за да не говори много, защото Аз няма да го направя могъщ в говора. Но ще му анапиша Моя закон с пръста на собствената Си ръка, и ще му дам един бговорител.

  18 И Господ ми каза също: Аз ще го въздигна за плода на твоите слабини; и ще му дам говорител. И ето, Аз ще му дам да напише писанието на плода на слабините ти, до плода на слабините ти; и говорителят на твоите слабини ще го провъзгласи.

  19 И словата, които той ще напише, ще бъдат слова, които по Моята мъдрост е полезно да стигнат до аплода на слабините ти. И ще бъде тъй, като че ли плодът на слабините ти им беше викал бот пръстта; защото Аз познавам вярата им.

  20 И те ще авикат от пръстта; да, тъкмо покаяние за братята си, даже след като много поколения преминат след тях. И ще стане така, че викът им ще тръгне тъкмо според скромността на словата им.

  21 Поради вярата им техните аслова ще произлязат от Моята уста за техните братя, които са плода на слабините ти; и слабостта на словата им ще направя Аз силна във вярата им, за да помнят завета Ми, който сключих с бащите ти.

  22 И сега, ето, сине мой Иосифе, по този начин в старо време апророкуваше баща ми.

  23 Затова поради този завет ти си благословен; защото потомството ти няма да бъде унищожено, понеже те ще се вслушат в словата на книгата.

  24 И ще се въздигне един могъщ между тях, който ще върши много добро и на слова и на дела, бидейки оръдие в ръцете Божии, с извънредна вяра да върши велики изумления и да стори туй, което е велико в Божиите очи, за да се осъществи голямо възстановяване на дома Израилев и на потомството на твоите братя.

  25 И сега, благословен си ти, Иосифе. Ето, ти си малък; затова вслушай се в словата на брат си Нефи и ще ти бъде сторено тъкмо според словата, които съм казал. Помни словата на твоя умиращ баща. Амин.