Svētie Raksti
2. Nefija 2


2. nodaļa

Pestīšana nāk caur Svēto Mesiju. Izvēles (rīcības) brīvība ir nepieciešama mūsu pastāvēšanai un attīstībai. Ādams krita, lai cilvēce pastāvētu. Cilvēki var brīvi izvēlēties brīvību un mūžīgu dzīvi. Apmēram 588.–570. g. pr. Kr.

1 Un tagad, Jēkab, es runāju uz tevi: Tu esi mans pirmdzimtais manās bēdu dienās tuksnesī. Un redzi, savā bērnībā tu esi izjutis ciešanas un daudz bēdu savu brāļu rupjības dēļ.

2 Tomēr, Jēkab, mans pirmdzimtais tuksnesī, tu zini Dieva diženumu; un Viņš iesvētīs tavas bēdas tev par labumu.

3 Tāpēc tava dvēsele tiks svētīta un tu dzīvosi drošībā ar savu brāli Nefiju; un tavas dienas tiks vadītas kalpošanā tavam Dievam. Tāpēc es zinu, ka tu esi atpestīts sava Pestītāja taisnīguma dēļ; jo tu esi redzējis, ka laika pilnībā Viņš nāks, lai atnestu pestīšanu cilvēkiem.

4 Un tu esi redzējis savā jaunībā Viņa godību; tāpēc tu esi svētīts tāpat kā tie, kam Viņš kalpos miesā; jo Gars ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un ceļš ir sagatavots no cilvēka krišanas, un glābšana ir par brīvu.

5 Un cilvēki ir pietiekami apmācīti, lai viņi atšķirtu labu no ļauna. Un likums ir dots cilvēkiem. Un pēc likuma neviena radība netiek attaisnota; jeb, pēc likuma cilvēki ir izdeldēti. Jā, pēc laicīgā likuma viņi bija izdeldēti; un arī, pēc garīgā likuma viņi iet bojā attiecībā pret to, kas ir labs, un kļūst nelaimīgi uz mūžiem.

6 Tāpēc atpestīšana nāk iekš un caur Svēto Mesiju; jo Viņš ir pilns labvēlības un patiesības.

7 Lūk, Viņš ziedo Sevi kā upuri par grēku, lai izpildītu likuma prasības par visiem tiem, kam ir salauzta sirds un nožēlas pilns gars; un ne par vienu citu likuma prasības nevar tikt izpildītas.

8 Tāpēc, cik ļoti svarīgi ir darīt zināmas šīs lietas zemes iedzīvotājiem, lai viņi varētu zināt, ka šeit nav nevienas radības, kas var dzīvot ar Dievu, kā tikai caur Svētā Mesijas nopelniem un žēlastību, un labvēlību, kurš atdod savu dzīvību miesā un atkal to atgūst ar Gara spēku, lai Viņš īstenotu mirušo augšāmcelšanos, būdams pirmais, kam jāuzceļas.

9 Tāpēc Viņš ir pirmais auglis Dievam, tā kā Viņš aizlūgs par visiem cilvēku bērniem; un tie, kas ticēs Viņam, tiks izglābti.

10 Un tādēļ, ka aizlūgšana ir par visiem, visi cilvēki nāks pie Dieva; tāpēc viņi stāvēs Viņa priekšā, lai tiktu Viņa tiesāti saskaņā ar patiesību un svētumu, kas ir Viņā. Tad nu likuma prasībām, kuras Svētais ir devis soda uzlikšanai, kuras ir noteiktas un kuras ir pretstatā tai laimei, kas ir noteikta, ir jāatbilst grēku izpirkšanas prasībām—

11 jo ir vajadzīgs, lai būtu pretstats visās lietās. Ja ne tā, mans pirmdzimtais tuksnesī, tad nevarētu notikt ne taisnīgums ne ļaundarība, ne svētums ne bēdas, ne labais ne sliktais. Tāpēc visām lietām ir jātiek savienotām vienā. Tāpēc, ja tas būtu viens ķermenis, tam vajadzētu palikt kā mirušam bez dzīvības, bez nāves, bez satrūdēšanas, bez nesatrūdēšanas, bez laimes un bez bēdām, ne ar jūtām, ne bez jūtām.

12 Tāpēc tas būtu ticis radīts bezjēdzīgi; tādējādi šeit nebūtu bijis nodoma tā radīšanas nolūkā. Tāpēc tāda lieta iznīcinātu Dieva gudrību un viņa mūžīgos nodomus, un arī spēku, un žēlastību, un Dieva taisnību.

13 Un, ja jūs teiksit, ka nav likuma, jūs arī teiksit, ka nav grēka. Un, ja jūs teiksit, ka nav grēka, jūs arī teiksit, ka nav taisnīguma. Un, ja nav taisnīguma, nav laimes. Un, ja nav ne taisnīguma, ne laimes, nav ne soda, ne bēdu. Un, ja visa tā nav, tad nav Dieva. Un, ja nav Dieva, mūsu nav, nav arī zemes; jo šeit nevarētu būt nekādu radītu lietu, ne lai tās darbotos, ne lai uz tām iedarbotos; tāpēc visam vajadzētu izzust.

14 Un tagad, mani dēli, šo es runāju uz jums jūsu labumam un mācībai; jo Dievs ir, un Viņš ir radījis visas lietas, gan debesis, gan zemi, un visas lietas, kas tur ir; gan lietas, lai tās darbotos, gan lietas, lai uz tām iedarbotos.

15 Un lai īstenotu Viņa mūžīgos nodomus attiecībā uz cilvēku, kad Viņš bija radījis mūsu pirmos vecākus un lauku zvērus, un debesu putnus, un, īsāk, visās lietās, kas ir radītas, bija vajadzīgs, lai būtu pretstats; patiesi, aizliegtais auglis pretstatā dzīvības kokam; viens būdams salds un otrs rūgts.

16 Tāpēc Dievs Tas Kungs ļāva cilvēkam rīkoties patstāvīgi. Tad nu cilvēks nevar rīkoties patstāvīgi, nebūdams viena vai otra kārdināts.

17 Un man, Lehijam, saskaņā ar to, ko es esmu lasījis, ir jāpieņem, ka Dieva eņģelis, saskaņā ar to, kas ir rakstīts, bija kritis no debesīm; tāpēc viņš kļuva par velnu, tiekdamies pēc tā, kas bija ļauns Dieva priekšā.

18 Un dēļ tā, ka viņš bija kritis no debesīm un kļuvis nelaimīgs uz mūžiem, viņš tiecas arī pēc visas cilvēces nelaimes. Tāpēc viņš sacīja, jā, patiesi, vecā čūska, kas ir velns, kas ir visu melu tēvs, tāpēc viņš sacīja Ievai: Nobaudiet aizliegto augli un jūs nemirsit, bet jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.

19 Un pēc tam, kad Ādams un Ieva bija nobaudījuši aizliegto augli, viņi tika izdzīti no Ēdenes dārza, lai apstrādātu zemi.

20 Un viņi dzemdēja bērnus; jā, patiesi, visas zemes ģimeni.

21 Un cilvēku bērnu dienas tika paildzinātas, saskaņā ar Dieva prātu, lai viņi varētu nožēlot grēkus, būdami miesā; tāpēc viņu stāvoklis kļuva par pārbaudes stāvokli un viņu laiks tika pagarināts, saskaņā ar baušļiem, kurus Dievs Tas Kungs deva cilvēku bērniem. Jo Viņš deva bausli, ka visiem cilvēkiem ir jānožēlo grēki; jo Viņš parādīja visiem cilvēkiem, ka viņi bija pazuduši savu vecāku pārkāpuma dēļ.

22 Un tagad, lūk, ja Ādams nebūtu izdarījis pārkāpumu, viņš nebūtu kritis, bet viņš būtu palicis Ēdenes dārzā. Un visām lietām, kas bija radītas, vajadzētu palikt tajā pašā stāvoklī, kādā tās bija, kad tika radītas; un tā viņām vajadzētu palikt mūžīgi, un nebūtu gala.

23 Un viņiem nebūtu bērnu; tāpēc viņiem būtu jāpaliek nevainībā, esot bez prieka, jo viņi nepazītu bēdas; nedarot neko labu, jo viņi nepazītu grēku.

24 Bet lūk, viss ir darīts Tā gudrībā, kurš zina visu.

25 Ādams krita, lai cilvēki būtu; un cilvēki ir, lai viņi gūtu prieku.

26 Un Mesija nāks laika pilnībā, lai Viņš atpestītu cilvēku bērnus no krišanas. Un tāpēc, ka viņi ir atpestīti no krišanas, viņi ir kļuvuši brīvi uz mūžiem, atšķirdami labu no ļauna; lai rīkotos paši un nevis lai ar viņiem rīkotos, izņemot tikai, ja tas būs ar likuma sodu tajā lielajā un pēdējā dienā, saskaņā ar baušļiem, ko Dievs ir devis.

27 Tāpēc cilvēki ir brīvi miesā, un visas lietas ir dotas tiem, kuras ir noderīgas cilvēkam. Un viņi var brīvi izvēlēties brīvību un mūžīgo dzīvi caur lielo visu cilvēku Starpnieku, vai izvēlēties gūstu un nāvi, saskaņā ar velna gūstu un varu; jo viņš tiecas, lai visi cilvēki būtu nelaimīgi līdzīgi viņam pašam.

28 Un tagad, mani dēli, es gribētu, lai jūs raudzītos uz lielo Starpnieku un klausītos Viņa svarīgajās pavēlēs; un būtu uzticīgi Viņa vārdiem, un izvēlētos mūžīgo dzīvi, saskaņā ar Viņa Svētā Gara gribu;

29 un neizvēlētos mūžīgo nāvi, saskaņā ar miesas gribu un ļaunumu, kas ir tanī, kas atdod garu velna varas gūstā, lai novestu jūs lejā ellē, lai viņš varētu valdīt pār jums sava paša valstībā.

30 Es esmu runājis šos dažus vārdus uz jums visiem, mani dēli, manas pārbaudes pēdējās dienās; un es esmu izraudzījies labo daļu saskaņā ar pravieša vārdiem. Un man nav nekāda cita mērķa, kā tikai jūsu dvēseļu mūžīga labklājība. Āmen.

Drukāt