2 Nephi 29
  Footnotes

  Kabanata 29

  Maraming Gentil ang tatanggi sa Aklat ni Mormon—Kanilang sasabihin, Hindi na namin kailangan pa ng karagdagang Biblia—Ang Panginoon ay nangungusap sa maraming bansa—Kanyang hahatulan ang sanlibutan mula sa mga aklat na isusulat. Mga 559–545 B.C.

  1 Ngunit masdan, magkakaroon ng marami—sa araw na yaon kung kailan ako ay magpapatuloy na gagawa ng isang akagila-gilalas na gawain sa kanila upang maalaala ko ang aking mga btipan na aking ginawa sa mga anak ng tao, upang maihanda kong muli ang aking kamay sa cikalawang pagkakataon upang mabawi ko ang aking mga tao, na kabilang sa sambahayan ni Israel;

  2 At gayundin, upang maalaala ko ang aking mga pangakong ginawa sa iyo, Nephi, at gayundin sa iyong ama, upang maalaala ko ang iyong mga binhi; at nang ang mga asalita ng iyong mga binhi ay mamutawi mula sa aking bibig patungo sa iyong mga binhi; at ang aking mga salita ay btitimo hanggang sa mga dulo ng mundo, upang maging csagisag ng aking mga tao, na kabilang sa sambahayan ni Israel;

  3 At dahil ang aking mga salita ay titimo—Marami sa mga Gentil ang magsasabi: Isang aBiblia! Isang Biblia! Mayroon na kaming Biblia, at hindi na magkakaroon pa ng karagdagang Biblia.

  4 Ngunit ganito ang wika ng Panginoong Diyos: O mga hangal, sila’y magkakaroon ng Biblia; at iyon ay manggagaling sa mga aJudio, na aking mga sinaunang pinagtipanang tao. At ano ang pasasalamatan nila sa mga bJudio sa cBiblia na kanilang tinanggap mula sa kanila? Oo, ano ang ibig sabihin ng mga Gentil? Naaalaala ba nila ang mga paghihirap, at ang mga pagpapagal, at ang mga pasakit ng mga Judio, at ang kanilang pagsusumikap para sa akin, sa pagdadala ng kaligtasan sa mga Gentil?

  5 O kayong mga Gentil, inyo bang naaalaala ang mga Judio, na aking mga sinaunang pinagtipanang tao? Hindi, kundi inyong isinumpa sila, at akinamuhian sila, at hindi naghangad na sila ay mabawi. Ngunit masdan, ibabalik ko sa inyong sariling mga ulo ang lahat ng bagay na ito; sapagkat ako, ang Panginoon ay hindi nakalilimot sa aking mga tao.

  6 Ikaw na hangal, na magsasabi: Isang aBiblia, mayroon na kaming Biblia, at hindi na namin kailangan pa ng karagdagang Biblia. Nagkaroon ba kayo ng Biblia maliban sa ito ay sa pamamagitan ng mga Judio?

  7 Hindi ba ninyo alam na maraming bansa hindi lamang iisa? Hindi ba ninyo alam na ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ang alumikha sa lahat ng tao, at naaalaala ko yaong mga nasa bpulo ng dagat; at na ako ang namamahala sa kalangitan sa itaas at sa lupa sa ibaba; at isinisiwalat ko ang aking salita sa mga anak ng tao, oo, maging sa lahat ng bansa sa mundo?

  8 Dahil dito, bumulung-bulong kayo, dahil ba sa kayo ay tatanggap pa ng karagdagang salita ko? Hindi ba ninyo alam na ang patotoo ng adalawang bansa ay bsaksi sa inyo na ako nga ang Diyos, na naaalaala ko ang isang bansa gaya ng iba? Dahil dito, sinasabi ko ang mga gayon ding salita sa isang bansa gaya ng sa iba. At kapag ang dalawang cbansa ay susulong na magkasabay, ang patotoo ng dalawang bansa ay susulong ding magkasabay.

  9 At ito ay ginagawa ko upang mapatunayan ko sa marami na ako arin ang siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman; at sinasabi ko ang aking mga salita alinsunod sa aking sariling kasiyahan. At sapagkat ako’y nakapagsabi na ng isang bsalita ay hindi ninyo dapat akalain na hindi na ako muling magsasalita; sapagkat ang aking gawain ay hindi pa natatapos; ni hindi pa hanggang sa katapusan ng tao, ni sa simula ng panahong iyon at magpakailanman.

  10 Dahil dito, sapagkat mayroon kayong Biblia ay hindi ninyo dapat akalain na yaon ay naglalaman na ng lahat kong asalita; ni hindi ninyo dapat akalain na ako ay hindi na magpapasulat pa ng karagdagan.

  11 Sapagkat inuutusan ko ang alahat ng tao, kapwa sa silangan at sa kanluran, at sa hilaga, at sa timog, at sa mga pulo ng dagat, na kanilang bisulat ang mga salitang aking sasabihin sa kanila; sapagkat mula sa mga caklat na isusulat ay dhahatulan ko ang sanlibutan, bawat tao alinsunod sa kanyang mga gawa, alinsunod doon sa nasusulat.

  12 Sapagkat masdan, magsasalita ako sa mga aJudio at kanilang isusulat ito; at magsasalita rin ako sa mga Nephita at kanilang bisusulat ito; at magsasalita rin ako sa ibang mga lipi ng sambahayan ni Israel, na aking inakay palayo, at kanilang isusulat ito; at ako ay magsasalita rin sa clahat ng bansa sa mundo at kanilang isusulat ito.

  13 At ito ay mangyayari na ang mga aJudio ay magkakaroon ng mga salita ng mga Nephita, at ang mga Nephita ay magkakaroon ng mga salita ng mga Judio; at ang mga Nephita at ang mga Judio ay magkakaroon ng mga salita ng mga bnawalang lipi ni Israel; at ang mga nawalang lipi ni Israel ay magkakaroon ng mga salita ng mga Nephita at ng mga Judio.

  14 At ito ay mangyayari na ang aking mga tao, na nabibilang sa asambahayan ni Israel, ay titipunin pauwi sa mga lupaing kanilang pag-aari; at ang aking salita ay matitipon din sa bisa. At ipakikilala ko sa kanila na makikipaglaban sa aking salita at laban sa aking mga tao, na nabibilang sa csambahayan ni Israel, na ako ang Diyos, at na ako ay dnakipagtipan kay Abraham na aking aalalahanin ang kanyang mga ebinhi fmagpakailanman.