Scripturi
2 Nefi 28


Capitolul 28

Multe biserici neadevărate vor fi construite în zilele din urmă—Ele vor propovădui doctrine neadevărate, deşarte şi nesăbuite—Apostazia va exista din abundenţă din cauza învăţătorilor neadevăraţi—Diavolul va face ravagii în inimile oamenilor—El va propovădui tot felul de doctrine neadevărate. Circa 559–545 î.H.

1 Şi acum iată, fraţii mei, eu v-am vorbit vouă aşa după cum Spiritul m-a îndemnat; prin urmare, ştiu sigur că acestea trebuie să se întâmple.

2 Iar lucrurile care vor fi scrise în acarte vor fi de mare bvaloare pentru copiii oamenilor şi în special pentru cei din seminţia noastră, care este o rămăşiţă a casei lui Israel.

3 Căci se va întâmpla în ziua aceea că abisericile care sunt construite, dar nu pentru Domnul, atunci când una va spune către alta: Iată, eu, eu sunt biserica Domnului; iar cealaltă va spune: eu, eu sunt biserica Domnului; iar celelalte vor spune: eu, eu sunt biserica Domnului; şi astfel va spune fiecare dintre cei care au construit biserici, dar nu pentru Domnul—

4 Şi ele se vor lupta una cu alta; şi preoţii lor se vor lupta unul cu altul şi îi vor învăţa pe alţii aînvăţătura lor şi vor tăgădui Duhul Sfânt care dă putere de exprimare.

5 Şi ei arenegă bputerea lui Dumnezeu, Cel Sfânt al lui Israel; şi ei spun către oameni: Ascultaţi de noi şi ascultaţi de preceptele noastre; căci iată, nu este cnici un Dumnezeu astăzi, căci Domnul şi Mântuitorul şi-a făcut lucrarea şi a trecut puterea Lui oamenilor;

6 Iată, ascultaţi de preceptele mele; dacă ei vor spune că este un miracol făcut de mâna Domnului, să nu-i credeţi; căci în ziua aceasta El nu este un Dumnezeu al amiracolelor; El şi-a terminat lucrarea.

7 Da, şi vor fi mulţi care vor spune: aMâncaţi, beţi şi vă veseliţi, căci mâine vom muri; şi va fi bine de noi.

8 Şi, de asemenea, vor fi mulţi care vor spune: Mâncaţi, beţi şi fiţi fericiţi; totuşi, temeţi-vă de Dumnezeu—El vă va aierta, dacă faceţi un păcat mic; da, bminţiţi puţin, profitaţi de cineva din cauza vorbelor lui, săpaţi cgroapa vecinului; nu este nimic rău în aceasta; şi faceţi toate aceste lucruri, căci mâine vom muri; şi dacă va fi aşa, că noi suntem vinovaţi, Dumnezeu ne va da câteva lovituri de bici şi până la urmă noi vom fi salvaţi în Împărăţia lui Dumnezeu.

9 Da, şi vor fi mulţi care vor predica în felul acesta adoctrine bneadevărate, deşarte şi nesăbuite; şi vor fi îngâmfaţi în inimile lor şi vor căuta să ascundă adânc planurile lor de Domnul; iar lucrările lor vor fi în întuneric.

10 Iar asângele sfinţilor va striga din pământ împotriva lor.

11 Da, ei toţi s-au abătut de la adrumul drept; ei au devenit bcorupţi.

12 Din cauza amândriei şi din cauza învăţătorilor neadevăraţi şi a doctrinelor neadevărate, bisericile lor au devenit corupte, iar bisericile lor sunt preamărite; din cauza mândriei, ele sunt înfumurate.

13 Ei îi apradă pe cei bsăraci din cauza sanctuarelor lor frumoase; îi pradă pe cei săraci din cauza hainelor lor frumoase; şi îi persecută pe cei umili şi pe cei săraci în inimă pentru că sunt îngâmfaţi în cmândria lor.

14 Ei umblă cu aîncăpăţânare şi cu capul pe sus; da, şi din cauza mândriei, şi a ticăloşiei, şi a lucrurilor lor abominabile, şi a curviei, ei s-au brătăcit cu toţii, în afară de câţiva care sunt urmaşii umili ai lui Hristos; şi totuşi ei sunt conduşi astfel încât de multe ori greşesc pentru că ei au fost învăţaţi după preceptele oamenilor.

15 O, cei aînţelepţi şi cei învăţaţi şi cei bogaţi, care sunt îngâmfaţi în bmândria inimilor lor, precum şi toţi cei care predică doctrine neadevărate şi toţi cei care preacurvesc şi care strică drumul cel drept al Domnului, cvai, vai, vai lor, a spus Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, căci ei vor fi aruncaţi în iad!

16 Vai de cei care-l aîndepărtează pe cel drept pentru un lucru de nimic şi insultă ceea ce este bun şi spun că nu are nici o valoare! Căci va veni ziua când Domnul Dumnezeu îi va vizita în grabă pe locuitorii pământului; şi în ziua aceea, când ei vor fi bplini de nedreptate, ei vor pieri.

17 Dar iată, dacă locuitorii pământului se vor pocăi de ticăloşia lor şi de lucrurile abominabile lor, atunci ei nu vor fi distruşi, spune Domnul oştirilor.

18 Dar iată, biserica aceea mare şi odioasă, acurva întregului pământ, trebuie să se bprăbuşească la pământ şi mare trebuie să fie căderea ei.

19 Căci împărăţia diavolului trebuie să se acutremure, iar cei care îi aparţin vor trebui să fie stârniţi spre pocăinţă, dacă nu, atunci bdiavolul îi va prinde în clanţurile lui nepieritoare, iar ei vor fi turbaţi de mânie şi vor pieri;

20 Căci iată, în ziua aceea el va anăvăli în inimile copiilor oamenilor şi-i va aţâţa în mânie împotriva a ceea ce este bun.

21 Iar pe alţii îi va apotoli şi-i va legăna într-o siguranţă carnală, aşa încât ei vor spune: Totul este bine în Sion; da, Sionul prosperă, totul este bine—şi în felul acesta bdiavolul înşală sufletele lor şi-i conduce cu grijă în jos, în iad.

22 Şi iată, pe alţii îi va linguşi şi le va spune că nu este nici un aiad; şi le spune: Eu nu sunt diavolul, căci nu este nici un diavol—şi astfel va şopti el la urechile lor, până când îi prinde în blanţurile lui îngrozitoare din care nu este nici o scăpare.

23 Da, ei sunt prinşi în moarte şi iad; şi moarte şi iad şi diavol; iar toţi cei care au fost luaţi în stăpânire de diavol vor trebui să stea în faţa tronului lui Dumnezeu şi să fie ajudecaţi după faptele lor; de unde ei vor trebui să se ducă în locul pregătit pentru ei, şi anume într-un blac de foc şi pucioasă care este un chin fără de sfârşit.

24 De aceea, vai de cel care tratează totul cu uşurinţă în Sion!

25 Vai de cel care strigă: Totul este bine!

26 Da, vai de cel care aascultă de preceptele oamenilor şi renegă puterea lui Dumnezeu şi darul Duhului Sfânt!

27 Da, vai de cel care spune: Noi am primit şi nouă anu ne trebuie mai mult!

28 Şi în sfârşit, vai de toţi cei care tremură şi sunt amânioşi din cauza adevărului lui Dumnezeu! Căci iată, cel care este zidit pe bstâncă îl primeşte cu bucurie; iar cel care este zidit pe o temelie de nisip tremură de frică să nu cadă.

29 Vai de cel care va spune: Noi am primit cuvântul lui Dumnezeu şi anu mai avem bnevoie de cuvântul lui Dumnezeu, căci avem destul!

30 Căci iată, aşa spune Domnul Dumnezeu: Eu voi da copiilor oamenilor rând după rând, precept după aprecept, aici puţin şi acolo puţin; şi binecuvântaţi sunt aceia care ascultă de preceptele Mele şi-şi pleacă urechea la sfatul Meu, căci ei vor învăţa bînţelepciune; căci celui care cprimeşte Eu îi voi da dmai mult; iar de la cei care spun: noi avem destul, de la ei se va lua chiar şi ceea ce au.

31 Blestemat este cel care îşi pune anădejdea în om sau îşi face din carne puterea sa sau ascultă de preceptele omului, cu excepţia preceptelor care sunt date prin puterea Duhului Sfânt.

32 aVai de neamuri, a spus Domnul Dumnezeul oştirilor! Căci, în ciuda faptului că Eu Îmi voi întinde mâna către ele zi de zi, ele Mă vor tăgădui pe Mine; cu toate acestea, Eu voi fi milos cu ele, a spus Domnul Dumnezeu, dacă se vor pocăi şi vor veni la Mine; căci bbraţul Meu este întins cât este ziua de lungă, a spus Domnul Dumnezeul oştirilor.