2 Nephi 28
nauna susunod

Kabanata 28

Magtatayo ng maraming huwad na simbahan sa mga huling araw—Sila ay magtuturo ng mga mali, palalo, at mga hangal na doktrina—Lalaganap ang lubusang pagtalikod sa katotohanan dahil sa mga huwad na guro—Sinalanta ng diyablo ang mga puso ng tao—Magtuturo siya ng lahat ng uri ng mga maling doktrina. Mga 559–545 B.C.

1 At ngayon, masdan, aking mga kapatid, nagsalita ako sa inyo alinsunod sa Espiritung pumipilit sa akin; dahil dito, nalalaman kong tunay na kinakailangan itong mangyari.

2 At ang mga bagay na masusulat sa aaklat ay magiging labis na bmahalaga sa mga anak ng tao, at lalung-lalo na sa ating mga binhi na labi ng sambahayan ni Israel.

3 Sapagkat ito ay mangyayari na sa araw na yaon na ang mga asimbahang naitayo, at hindi sa Panginoon, kapag sinasabi ng isa sa iba: Masdan, ako, ako ay sa Panginoon; at sasabihin ng iba: Ako, ako ay sa Panginoon; at gayon ang sasabihin ng bawat isa na nagtayo ng mga simbahan, at hindi sa Panginoon—

4 At makikipagtalo sila sa isa’t isa; at ang kani-kanilang mga saserdote ay magtatalu-talo, at magtuturo sila sa pamamagitan ng sarili nilang akaalaman, at itatatwa ang Espiritu Santo, na nagbibigay ng pananalita.

5 At aitinatatwa nila ang bkapangyarihan ng Diyos, ang Banal ng Israel, at sinasabi nila sa mga tao: Makinig sa amin, at pakinggan ninyo ang aming tuntunin; sapagkat masdan, cwala nang Diyos ngayon, sapagkat nagawa na ng Panginoon at ng Manunubos ang kanyang gawain, at ibinigay na niya ang kanyang kapangyarihan sa tao;

6 Masdan, pakinggan ninyo ang aking tuntunin; kung sasabihin nila na may isang himalang ginagawa ang kamay ng Panginoon, huwag itong paniwalaan; sapagkat sa araw na ito ay hindi na siya Diyos ng mga ahimala; tapos na ang kanyang gawain.

7 Oo, at marami ang magsasabi: aMagsikain, magsiinom, at magsipagsaya, sapagkat mamamatay tayo bukas; at ito ay makabubuti sa atin.

8 At marami rin ang magsasabi: Magsikain, magsiinom, at magsipagsaya; gayon pa man, matakot sa Diyos—kanyang bibigyan ng akatwiran ang paggawa ng kaunting kasalanan; oo, bmagsinungaling nang kaunti, pagsamantalahan ang isa dahil sa kanyang mga salita, humukay ng chukay para sa iyong kapwa; walang masama rito; at gawin ang lahat ng bagay na ito, sapagkat bukas tayo ay mamamatay; at kung tayo man ay may kasalanan, hahagupitin tayo ng Diyos ng ilang palo, at sa wakas tayo ay maliligtas sa kaharian ng Diyos.

9 Oo, at marami ang magtuturo sa ganitong pamamaraan, mali at palalo at mga ahangal na bdoktrina, at magiging mapagmataas sa kanilang mga puso, at maghahanap ng kalaliman upang ikubli ang kanilang mga payo mula sa Panginoon; at ang kanilang mga gawain ay nasa dilim.

10 At ang adugo ng mga banal ay daraing mula sa lupa laban sa kanila.

11 Oo, silang lahat ay naligaw ng alandas; silang lahat ay naging bmakasalanan.

12 Dahil sa akapalaluan, at dahil sa mga huwad na guro, at maling doktrina, ang kanilang mga simbahan ay naging tiwali, at ang kanilang mga simbahan ay mapagmataas; dahil sa kapalaluan sila ay naging mapagmataas.

13 aNinanakawan nila ang mga bmaralita dahil sa kanilang maiinam na santuwaryo; ninanakawan nila ang mga maralita dahil sa kanilang maiinam na kasuotan; at hinahamak nila ang maaamo at ang may mababang kalooban, dahil sa kanilang ckapalaluan sila ay naging mapagmataas.

14 aMatitigas ang kanilang mga leeg at nakataas ang mga noo; oo, at dahil sa kapalaluan, at kasamaan, at mga karumal-dumal na gawain, at mga pagpapatutot, at silang lahat ay bnaligaw maliban lamang sa iilan, na mga mapagkumbabang tagasunod ni Cristo; gayon pa man, naaakay sila, kung kaya’t sa maraming pagkakataon sila ay nagkakamali dahil sa naturuan sila ng mga tuntunin ng tao.

15 O ang amatalino, at ang marunong, at ang mayaman, na mapagmataas sa bkapalaluan ng kanilang mga puso, at lahat ng yaong nangangaral ng mga maling doktrina, at lahat ng yaong gumagawa ng pagpapatutot, at inililigaw ang tamang landas ng Panginoon, sa caba, sa aba, sa aba nila, wika ng Panginoong Diyos na Pinakamakapangyarihan, sapagkat itatapon sila sa impiyerno!

16 Sa aba nila na anagsasaisantabi ng matwid para sa isang bagay na walang kabuluhan at nanlalait ng yaong mabubuti; at nagsasabing walang halaga ito! Sapagkat darating ang araw na biglang parurusahan ng Panginoong Diyos ang mga naninirahan sa mundo; at sa araw na yaon na bhinog na sila sa kasamaan ay lilipulin sila.

17 Subalit masdan, kung magsisisi ang mga naninirahan sa mundo sa kanilang kasamaan at mga karumal-dumal na gawain ay hindi sila lilipulin, wika ng Panginoon ng mga Hukbo.

18 Subalit masdan, ang makapangyarihan at karumal-dumal na simbahang yaon, ang apatutot ng buong mundo, ay tiyak na bmabubuwal sa lupa, at tiyak na napakalakas ng magiging pagbagsak niyon.

19 Sapagkat ang kaharian ng diyablo ay tiyak na amayayanig, at sila na nabibilang dito ay talagang kinakailangang pukawin sa pagsisisi, o hahawakan sila ng bdiyablo sa pamamagitan ng kanyang mga walang hanggang ctanikala, at pupukawin sila sa pagkagalit, at masasawi;

20 Sapagkat masdan, sa araw na yaon ay asasalantahin niya ang puso ng mga anak ng tao, at pupukawin sila na magalit laban sa yaong bagay na mabuti.

21 At gagawin niyang apayapa ang iba, at dahan-dahan silang aakayin tungo sa mahalay na katiwasayan, na kanilang sasabihin: Mainam ang lahat sa Sion; oo, umuunlad ang Sion, mainam ang lahat—at sa gayon lilinlangin ng bdiyablo ang kanilang mga kaluluwa, at maingat silang aakayin pababa sa impiyerno.

22 At masdan, pupurihin niya nang labis-labis ang iba, at sasabihin sa kanila na walang aimpiyerno; at sasabihin niya sa kanila: Hindi ako diyablo, sapagkat walang diyablo—at ganito ang ibinubulong niya sa kanilang mga tainga, hanggang sa kanyang mahawakan sila ng kanyang mga kakila-kilabot na btanikala, na kung saan ay walang kawala.

23 Oo, nahawakan sila ng kamatayan, at impiyerno; at ang kamatayan, at ang impiyerno, at ang diyablo, at lahat ng yaong nahawakan niyon ay tiyak na tatayo sa harapan ng trono ng Diyos, at ahahatulan alinsunod sa kanilang mga gawa, kung saan sila ay patutungo sa dakong inihanda para sa kanila, maging sa blawa ng apoy at asupre, na walang hanggang pagdurusa.

24 Samakatwid, sa aba niya na pabaya sa Sion!

25 Sa aba niya na sumisigaw nang: Mainam ang lahat!

26 Oo, sa aba niya na anakikinig sa mga tuntunin ng tao, at nagtatatwa sa kapangyarihan ng Diyos, at sa kaloob na Espiritu Santo!

27 Oo, sa aba niya na nagsasabing: Nakatanggap na kami, at hindi na kami anangangailangan pa ng dagdag!

28 At sa lalong maliwanag, sa aba sa lahat ng yaong nanginginig, at anagagalit dahil sa katotohanan ng Diyos! Sapagkat masdan, siya na nakatayo sa malaking bbato ay tumatanggap nito nang may kagalakan; at siya na nakatayo sa saligang buhangin ay nanginginig na baka sila mabuwal.

29 Sa aba niya na nagsasabing: Natanggap na namin ang salita ng Diyos, at ahindi na namin bkailangan pa ng salita ng Diyos, sapagkat sapat na ang kaalaman namin!

30 Sapagkat masdan, ganito ang wika ng Panginoong Diyos: Magbibigay ako sa mga anak ng tao ng taludtod sa ataludtod, ng tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon; at pinagpala ang mga yaong nakikinig sa aking mga tuntunin, at ipahiram ang tainga sa aking mga payo, sapagkat matututo sila ng bkarunungan; sapagkat siya na ctumatanggap ay bibigyan ko pa ng dkaragdagan; at mula sa kanila na nagsasabing mayroon na kaming sapat, mula sa kanila ay kukunin maging ang mga yaong mayroon sila.

31 Sumpain siya na anagtitiwala sa tao, o inaaring lakas ang laman, o makikinig sa mga tuntunin ng tao, maliban kung ibinigay ang kanilang mga tuntunin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

32 Sa aaba sa mga Gentil, wika ng Panginoong Diyos ng mga Hukbo! Sapagkat kahit na laging nakaunat sa kanila ang aking bbisig sa araw-araw, ay itatatwa nila ako; gayon pa man, magiging maawain ako sa kanila, wika ng Panginoong Diyos, kung magsisisi sila at lalapit sa akin; sapagkat nakaunat ang aking bisig sa buong maghapon, wika ng Panginoong Diyos ng mga Hukbo.