Písma
2. Nefi 27


Kapitola 27

Temnota a odpadlíctvo pokryjú zem v posledných dňoch – Vyjde Kniha Mormonova – O knihe budú svedčiť traja svedkovia – Učený muž povie, že nemôže čítať zapečatenú knihu – Pán vykoná podivuhodné dielo a div – Porovnaj s Izaiášom 29. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 Ale, hľa, v aposledných dňoch, teda v dňoch pohanov – áno, hľa, všetky národy pohanov, a tiež Židia, ako tí, ktorí prídu do krajiny tejto, tak aj tí, ktorí budú v iných krajinách, áno, dokonca vo všetkých krajinách sveta, hľa, budú opití neprávosťou a všelijakými ohavnosťami –

2 A až ten deň príde, budú navštívení Pánom mocností, hromom a zemetrasením, a veľkým hlukom, a búrkou, a víchricou, a aplameňom stravujúceho ohňa.

3 A všetky anárody, ktoré bbojujú proti Sionu a ktoré ho utláčajú budú ako sen nočného videnia; áno, budú pre nich dokonca ako hladný muž, ktorý sníva, a hľa, on je, ale prebudí sa a duša jeho je prázdna; alebo ako smädný muž, ktorý sníva, a hľa, on pije, ale prebudí sa a hľa, je slabý a duša jeho prahne; áno, práve tak to bude so zástupom všetkých národov, ktoré bojujú proti hore Sion.

4 Lebo hľa, vy všetci, ktorí činíte neprávosť, zastavte sa a divte sa, lebo budete volať, a kvíliť; áno, budete opití, ale nie vínom, budete sa potácať, ale nie od silného nápoja.

5 Lebo hľa, Pán na vás vylial ducha hlbokého spánku. Lebo hľa, vy ste zavreli oči svoje a zavrhli ste prorokov; a panovníkov vašich, a vidcov skryl pre neprávosť vašu.

6 A stane sa, že Pán Boh avám prinesie slová bknihy a budú to slová tých, ktorí driemali.

7 A hľa, tá kniha bude azapečatená; a v tej knihe bude bzjavenie od Boha, od počiatku sveta do ckonca jeho.

8 A preto, pre veci, ktoré sú azapečatené nebudú veci, ktoré sú zapečatené bvydané v deň zlovoľnosti a ohavností ľudu. A preto, oná kniha bude pred nimi skrytá.

9 Ale oná kniha bude odovzdaná amužovi a on odovzdá slová onej knihy, ktoré sú slovami tých, ktorí driemali v prachu, a on odovzdá tieto slová binému;

10 Ale slová, ktoré sú zapečatené neodovzdá, ani knihu neodovzdá. Lebo oná kniha bude zapečatená mocou Božou a zjavenie, ktoré bolo zapečatené, bude uchované v onej knihe až do vlastného príhodného času Pána, aby mohli vyjsť; lebo hľa, oni zjavujú všetky veci od založenia sveta až do konca jeho.

11 A prichádza deň, kedy slová onej knihy, ktorá bola zapečatená, budú čítané na strechách domov; a budú čítané mocou Kristovou; a deťom ľudským budú azjavené všetky veci, ktoré sa vôbec kedy stali medzi deťmi ľudskými, a ktoré sa vôbec kedy stanú až do skončenia zeme.

12 A preto, oného dňa, kedy bude kniha odovzdaná mužovi, o ktorom som hovoril, bude kniha ukrytá pred očami sveta, aby ju neuzreli oči nikoho okrem atroch bsvedkov, ktorí ju uzrú mocou Božou, okrem toho, komu bude kniha odovzdaná; a oni budú svedčiť o pravdivosti onej knihy a vecí v nej.

13 A niet nikoho iného, kto ju uvidí, okrem niekoľkých podľa vôle Božej, aby vydávali svedectvo o slove jeho deťom ľudským; lebo Pán Boh povedal, že slová verných budú hovoriť, akoby to bolo aod mŕtvych.

14 A preto, Pán Boh bude pokračovať v odovzdávaní slov onej knihy; a v ústach toľkých svedkov, koľkých sa mu bude zdať dobré, bude utvrdzovať slovo svoje; a beda buď tomu, kto aodmieta slovo Božie!

15 Ale hľa, stane sa, že Pán Boh povie tomu, komu odovzdá knihu: Vezmi slová tieto, ktoré nie sú zapečatené a odovzdaj ich inému, aby ich mohol ukázať učenému, hovoriac: aČítaj to, prosím ťa. A učený povie: Prines sem onú knihu a ja ich budem čítať.

16 A teraz, povedia to pre slávu sveta a aby adosiahli zisk, a nie pre slávu Božiu.

17 A ten muž povie: Nemôžem priniesť knihu, lebo je zapečatená.

18 Potom učený povie: Nemôžem to čítať.

19 A preto, stane sa, že Pán Boh odovzdá opäť knihu a jej slová tomu, ktorý nie je učený; a muž, ktorý nie je učený, povie: Ja nie som učený.

20 Potom mu Pán Boh povie: Učení ich nebudú čítať, lebo oni ich odmietli, a ja som schopný vykonať vlastné dielo svoje; a preto ty budeš čítať slová, ktoré ti dám.

21 aNedotýkaj sa vecí, ktoré sú zapečatené, lebo ich vynesiem vo svojom vlastnom príhodnom čase; lebo ukážem deťom ľudským, že som schopný vykonať vlastné dielo svoje.

22 A preto, keď prečítaš slová, ktoré som ti prikázal, a keď získaš asvedkov, ktorých som ti prisľúbil, potom máš knihu opäť zapečatiť a ukryť ju pre mňa, aby som mohol zachovať slová, ktoré si nečítal, pokiaľ neuznám za vhodné podľa vlastnej múdrosti svojej zjaviť deťom ľudským všetky veci.

23 Lebo hľa, ja som Boh; a ja som Boh azázrakov; a ukážem svetu, že som bten istý včera, dnes a naveky; a nepracujem medzi deťmi ľudskými, iba ak cpodľa ich viery.

24 A opäť, stane sa, že Pán povie tomu, kto bude čítať slová, ktoré mu budú odovzdané:

25 aTak ako sa tento ľud približuje ku mne ústami svojimi a perami svojimi ma buctieva, ale vzďaľuje srdcia svoje ďaleko odo mňa a bázeň jeho voči mne je učená podľa cpredpisov ľudských –

26 Takže budem naďalej vykonávať apodivuhodné dielo medzi týmto ľudom, áno, bpodivuhodné dielo a div, lebo múdrosť ich múdrych a učených zahynie a porozumenie ich rozvážnych bude skryté.

27 abeda tým, ktorí sa snažia hlboko ukryť radu svoju pred Pánom! A ich diela sú v tme; a oni hovoria: Kto nás vidí a kto nás pozná? A tiež hovoria: Istotne, tvoje prevracanie vecí hore nohami bude cenené ako bhrnčiarova hlina. Ale hľa, ja im ukážem, hovorí Pán mocností, že ja poznám všetky ich diela. Lebo povie dielo o tom, kto ho utvoril, on ma neutvoril? Alebo či povie vytvorená vec o tom, kto ju vytvoril, on nemal žiadne porozumenie?

28 Ale hľa, hovorí Pán mocností: Ja ukážem deťom ľudským, že už len veľmi malú chvíľu a Libanon sa obráti v plodné pole; a to plodné pole bude cenené ako les.

29 aA v onen deň hluchí budú počuť slová knihy a oči slepých budú vidieť z mrákavy a z temnoty.

30 amierni tiež porastú, a ich bradosť bude v Pánovi, a núdzni medzi ľuďmi sa budú radovať zo Svätého Izraelského.

31 Lebo akože žije Pán, oni uvidia, že ten astrašný je privedený navnivoč a posmievač je strávený, a všetci, ktorí hľadia k neprávosti, sú odrezaní;

32 A tí, ktorí pre slovo činia z človeka azločinca a kladú pascu tomu, kto karhá v bbráne, a codvrhujú spravodlivého ako bezcennú vec.

33 Takže, tak hovorí Pán, ktorý vykúpil Abraháma, ohľadom domu Jákobovho: Jákob nebude teraz zahanbený, ani tvár jeho teraz nepobledne.

34 Ale keď auvidí deti svoje, dielo rúk mojich, uprostred neho, budú svätiť meno moje a svätiť Svätého Jákobovho, a budú sa báť Boha Izraelského.

35 Tiež tí, ktorí apochybili v duchu prídu k porozumeniu a tí, ktorí reptali bnaučia sa náuku.