2. Nefi 27
předchozí další

Kapitola 27

Temnota a odpadlictví v posledních dnech pokryjí zemi – Přijde Kniha Mormonova – O knize budou svědčiti tři svědkové – Učený muž řekne, že nemůže čísti zapečetěnou knihu – Pán vykoná podivuhodné dílo a div – Porovnej s Izaiášem 29. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 Ale vizte, v aposledních dnech neboli ve dnech pohanů – ano, vizte, všechny národy pohanů a také Židé, jak ti, kteří přijdou do této země, tak ti, kteří budou v jiných zemích, ano, dokonce ve všech zemích světa, vizte, budou zpiti nepravostí a všelikými ohavnostmi –

2 A až přijde onen den, budou navštíveni Pánem zástupů, hromem a zemětřesením a velikým hlukem a vichřicí a bouří a aplamenem sžírajícího ohně.

3 A všechny anárody, které bbojují proti Sionu a které ho utiskují, budou jako sen nočního vidění; ano, budou dokonce jako hladový muž, který sní, a vizte, on jí, ale probudí se a jeho duše je prázdná; nebo jako žíznivý muž, který sní, a vizte, pije, ale probudí se a vizte, je zemdlen a jeho duše je žádostivá; Ano, právě tak to bude se všemi národy, které bojují proti hoře Sion.

4 Neboť vizte, vy všichni, kteří činíte nepravosti, zastavte se a divte se, neboť vykřiknete, a dovolávejte se; ano, budete opilí, ale ne vínem, budete vrávorati, ale ne po silném nápoji.

5 Neboť vizte, Pán na vás vylil ducha hlubokého spánku. Neboť vizte, vy jste zavřeli oči své a zavrhli jste proroky; a vládce vaše a vidoucí skryl pro nepravost vaši.

6 A stane se, že Pán Bůh avám přinese slova bknihy a budou to slova těch, kteří dřímali.

7 A vizte, ta kniha bude azapečetěna; a v té knize bude bzjevení od Boha od počátku světa do jeho ckonce.

8 Pročež, pro věci, jež jsou azapečetěny, bnebudou věci, jež jsou zapečetěny, vydány v den zlovolnosti a ohavností lidu. Pročež kniha bude před nimi utajena.

9 Ale kniha bude vydána amuži a on vydá slova knihy, jež jsou slova těch, kteří dřímali v prachu, a on vydá tato slova bjinému;

10 Ale slova, jež jsou zapečetěna, nevydá, ani knihu nevydá. Neboť kniha bude zapečetěna mocí Boží a zjevení, jež bylo zapečetěno, bude pozdrženo v knize až do vlastního příhodného času Páně, aby mohla vyjíti; neboť vizte, ona zjevují všechny věci od založení světa do jeho konce.

11 A přichází den, kdy slova knihy, která byla zapečetěna, budou čtena na střechách domů; a budou čtena mocí Kristovou; a dětem lidským budou azjeveny všechny věci, které kdy byly mezi dětmi lidskými a které kdy budou až do konce země.

12 Pročež onoho dne, kdy bude kniha vydána muži, o němž jsem mluvil, bude kniha ukryta před očima světa, aby ji nespatřily oči žádného kromě atří bsvědků, kteří ji spatří mocí Boží, mimo toho, komu bude kniha vydána; a budou svědčiti o pravdě knihy a věcí v ní.

13 A není nikoho jiného, kdo ji spatří, kromě několika podle vůle Boží, aby vydávali svědectví o jeho slově dětem lidským; neboť Pán Bůh řekl, že slova věrných budou mluviti, jako by to bylo aod mrtvých.

14 Pročež, Pán Bůh bude nadále vynášeti slova knihy; a v ústech tolika svědků, kolik se mu bude zdáti dobré, bude utvrzovati slovo své; a běda buď tomu, kdo aodmítá slovo Boží!

15 Ale vizte, stane se, že Pán Bůh řekne tomu, komu vydá knihu: Vezmi tato slova, jež nejsou zapečetěna, a vydej je jinému, aby je mohl ukázati učenému řka: aČti to, prosím tě. A učený řekne: Přines sem knihu a já je budu čísti.

16 A řekne to pro slávu světa, a aby dosáhl azisku, a nikoli pro slávu Boží.

17 A ten muž řekne: Nemohu přinésti knihu, neboť je zapečetěna.

18 Pak učený řekne: Nemohu ji čísti.

19 Pročež stane se, že Pán Bůh vydá opět knihu a slova její tomu, který není učený; a muž, který není učený, řekne: Já nejsem učený.

20 Pak mu Pán Bůh řekne: Učení je nebudou čísti, neboť oni je odmítli, a já jsem schopen vykonati své vlastní dílo; pročež ty budeš čísti slova, jež ti dám.

21 aNedotýkej se věcí, jež jsou zapečetěny, neboť je vynesu ve svém vlastním příhodném čase; neboť ukáži dětem lidským, že jsem schopen vykonati své vlastní dílo.

22 Pročež, až přečteš slova, jež jsem ti přikázal, a až získáš asvědky, které jsem ti slíbil, pak máš knihu opět zapečetiti a ukrýti ji pro mne, abych mohl zachovati slova, jež jsi nečetl, dokud neuznám za vhodné podle své vlastní moudrosti zjeviti dětem lidským všechny věci.

23 Neboť viz, já jsem Bůh; a já jsem Bůh azázraků; a ukáži světu, že jsem btentýž včera, dnes a na věky; a nepůsobím mezi dětmi lidskými, leda cpodle víry jejich.

24 A opět, stane se, že Pán řekne tomu, kdo bude čísti slova, jež mu budou vydána:

25 aProtože tento lid se přibližuje ke mně ústy svými a rty svými mne bctí, ale vzdálil srdce své daleko ode mne a bázeň jeho vůči mně je učena podle cpředpisů lidských –

26 Proto budu nadále vykonávati apodivuhodné dílo mezi tímto lidem, ano, bpodivuhodné dílo a div, neboť moudrost jejich moudrých a učených zahyne a porozumění jejich rozvážných bude skryto.

27 A aběda těm, kteří pilně usilují o to, aby skryli radu svou před Pánem! A díla jejich jsou ve tmě; a oni praví: Kdo nás vidí a kdo nás zná? A také praví: Zajisté tvé převrácení věcí bude ceněno jako bhrnčířova hlína. Ale vizte, já jim ukáži, praví Pán zástupů, že já znám všechna díla jejich. Neboť řekne dílo o tom, kdo je udělal, on mne neudělal? Nebo řekne vytvořená věc o tom, kdo ji vytvořil, on neměl žádné porozumění?

28 Ale vizte, praví Pán zástupů: Já ukáži dětem lidským, že již jen velice malou chvíli a Libán se obrátí v plodné pole; a to plodné pole bude ceněno jako les.

29 aA v onen den hluší uslyší slova knihy a oči slepých prohlédnou z mrákoty a z temnoty.

30 A amírní také vzrostou a budou míti bradost v Pánu a chudí mezi lidmi se budou radovati ze Svatého Izraelského.

31 Neboť tak jistě, jakože žije Pán, oni uvidí, že ten astrašlivý je přiveden vniveč a posměvač je stráven a všichni, kteří vyhlížejí nepravost, jsou odříznuti;

32 I ti, kteří pro slovo činí z člověka aviníka a kladou past tomu, kdo kárá v bbráně, a codvrhují spravedlného jako nicotu.

33 Proto, tak praví Pán, který vykoupil Abrahama, o domu Jákobovu: Jákob nebude nyní zahanben, ani tvář jeho nyní nezbledne.

34 Ale až auvidí děti své, dílo rukou mých, kolem sebe, budou světiti jméno mé a světiti Svatého Jákobova a budou se báti Boha Izraelského.

35 Ti také, kteří achybovali v duchu, dojdou porozumění, a ti, kteří reptali, bnaučí se nauce.